Càlcul de la densitat


Tria la resposta correcta per a cada pregunta.

La densitat

Per a calcular la densitat has de dividir la massa pel volum del cos.


Pots utilitzar la calculadora de l'ordinador:
Inici / Programes / Accesssoris / Calculadora