Cerca guiada


A la Cerca guiada cada alumne obté i processa una gran quantitat de nova informació obtinguda a través d’Internet i de les altres fonts disponibles a l’escola.


Objectius d'aprenentatge: incrementar la capacitat. Integrar els nous coneixements als que ja es tenia quant al tema. La Cerca de curta durada serveix per fer una anàlisi del tema a grans trets, mentre que a la de llarga durada, l'atenció se centra en un únic aspecte del tema. 


Estratègia:  
una Cerca guiada es pot centrar en un sol tema o pot ser multidisciplinar. Normalment s’entén com una activitat a realitzar en grup. N’hi ha de dos tipus: cerca de curta (un parell de classes) i una altra de llarga durada (varies setmanes).

 


Per motivar els alumnes, es pot donar a cadascun d'ells un paper per desenvolupar (per exemple: el d’un detectiu, un periodista, un científic). 

Un cop acabada l'activitat, els resultats de la Cerca guiada es poden publicar en una pàgina web perquè tothom tingui l’opció de consultar-los i d’enviar comentaris.


Suggeriment:
normalment, els temes d’actualitat i els temes polèmics des del punt de vista social o mediambiental funcionen bé per a aquest tipus de tasca. A més, qualsevol tema que precisi d’una hipòtesi científica o d'una avaluació provocarà una interessant diversitat d’interpretacions.


Components:
1/ Títol
2/ Situació o escenari
3/ Tasca
4/ Recursos
5/ Procés
6/ Consells i recomanacions
7/ Conclusió

 

Exemple de Cerca guiada: WebQuest Ring i WebQuest Taskonomy

 Plantilla de Cerca guiada (Adaptat de la plantilla de Cerca guiada generada pel Sr. Bernie Dodge)

Aquesta plantilla us ajudarà a crear una Cerca guiada de curta durada en una sola disciplina:

Títol de la Cerca guiada:

Situació o escenari
:
Escriviu un paràgraf breu per presentar la Cerca guiada als vostres alumnes. Si heu decidit donar papers d’actuació o crear un escenari (per exemple: "ets un detectiu que està intentant identificar el poeta misteriós"), aleshores aquesta secció és l’adient per a aquestes especificacions. Si no voleu usar aquest tipus d’especificacions, utilitzeu aquesta secció per oferir un resum de l’activitat.


Tasca
:
Descriviu clarament la tasca i els objectius finals que es pretén aconseguir amb les activitats que els alumnes realitzin. La tasca podria consistir en contestar una sèrie de preguntes, en crear un resum, en solucionar un problema, en defensar un punt de vista, en un treball creatiu, o en qualsevol acció que requereixi que els alumnes processin i transformin la informació que recullen.


Recursos
:
Useu aquest espai per adreçar els alumnes cap a les pàgines web (o recursos físics de la classe) que estaran disponibles per a ajudar-los a assolir la tasca. En llistar les pàgines web que hauran de fer servir, afegiu una descripció sobre cadascuna d’elles perquè els alumnes sàpiguen quin tipus d’informació hi trobaran.


Procés
:
Quines passes hauran de seguir els alumnes per acomplir la tasca? Llisteu el procés utilitzant números (primer/1: ...; segon/2: ...; tercer/3: ...). A aquesta informació li podeu donar el format de fulletó i lliurar-lo als alumnes. 


Consells
:
Aquí podeu oferir una ajuda sobre com organitzar la informació que s’ha obtingut. Aquests consells inclouen suggeriments com ara utilitzar esquemes, taules resum, gràfiques, mapes de conceptes o crear pàgines web amb vincles a les fonts originals. Aquests consells es poden presentar en forma d’un llistat de verificació de preguntes per analitzar la informació o de qüestions clau a tenir en compte.


Conclusió
:
Pautes per organitzar i presentar la informació obtinguda amb el format d'una plantilla (l'acta resum). Un cop emplenada, els alumnes poden fer-ne una presentació a la resta de la classe o crear una pàgina web i posar-hi els resultats. Amb aquesta conclusió, els alumnes hauran de demostrar que el que han après ho han entès.