Visita/Exploració guiada


L’activitat consisteix en ensenyar als alumnes com trobar informació en documents d’Internet i aprendre a valorar-la.


Objectius d'aprenentatge: localitzar, analitzar i processar informació. Avaluar si la informació trobada és adequada i veraç. 


Estratègia:
es formularan preguntes entorn a un sol tema. En funció del tipus d'informació que es requereix per contestar les preguntes, aquestes es dividiran en tres tipus o categories:

- Categoria 1: 
Preguntes de contingut bàsic, que requereixin trobar informació bàsica.
- Categoria 2:
Preguntes d’actualitat, que requereixin trobar informació recent, actualitzada. 
- Categoria 3:
Preguntes d’autoria, que requereixin informació oferta per persones o entitats expertes en la matèria (un zoològic, una universitat, un museu, etc.). En aquestes preguntes, es preguntarà als alumnes si es pot creure la informació trobada i quina evidència hi ha de que la informació sigui veraç.

 


Resum de l'activitat: 
la primera sessió tindrà com a focus les habilitats d’aprenentatge. Es requereix una interacció significativa per part del professor/a, tant pel que fa a oferir pautes del procés a seguir, com a resoldre els dubtes que sorgeixin a mesura que els alumnes vagin desenvolupant la tasca. 

La segona i tercera sessions giraran entorn a la pràctica i ús de les habilitats apreses en la primera classe i, per tant, la intervenció del professor/a serà menor.

Per contestar les preguntes formulades, els alumnes hauran de:

1r)  Seleccionar una pàgina web que pugui contenir informació acurada sobre el tema.

2n)  Localitzar dins la pàgina web la informació que es necessita.

3r)  Avaluar de quin tipus d’informació es tracta. Si correspon a la categoria 1, 2 o 3.

Exemple de Visita/Exploració guiada: Egyptian Mysteries

 
Procediment a seguir en la Visita/Exploració guiada:


Primera classe: activitat d’introducció

Treball en grup, si és possible, entre dos i quatre alumnes per ordinador. Es donarà a cada grup el full amb les preguntes de la Visita/Exploració guiada i les pàgines web que han de consultar.

Tots plegats (alumnes i professor/a) respondran les dues primeres preguntes, com a mostra de les pautes que els alumnes hauran de seguir per assolir tot el procés. Les pautes són:


1/ Triar una pàgina web que considerin que pot donar una resposta acurada a la pregunta plantejada.

2/ Mirar la barra de desplaçament per veure si la pàgina web és llarga o curta.

3/ Trobar la secció de la pàgina que creguin que pot contenir la resposta. Per fer això, s’hauran de fixar en els títols dels apartats, en les imatges o en els vincles.

4/ Llegir la secció adient, per veure si respon la pregunta. Si no ho fa, triar una altra secció i tornar-ho a intentar.

5/ Les dades de la pàgina web (organisme o entitat que l’ha creat) acostumen a trobar-se al final de cada pàgina (si bé, no sempre és així).

6/ S'oferirà als alumnes la possibilitat de plantejar tots els seus dubtes i proporcionarà ajuda individualitzada quan s’escaigui.

Segona classe: desenvolupament

Cada grup d’alumnes se centrarà, tot seguit, en contestar cadascuna de les preguntes de la pàgina que se'ls ha lliurat.

Tercera classe: conclusió

Cada alumne indicarà amb quina pàgina web ha estat més fàcil de treballar, amb quina ha estat més difícil. Haurà de justificar la seva decisió. També haurà d’identificar la pàgina més interessant i justificar el motiu de la seva tria.

L’últim pas consisteix a repassar tots plegats les respostes donades per a cadascuna de les preguntes. Es pot finalitzar la tasca amb una discussió oberta quant als problemes, curiositats i opinions dels alumnes.