Imaginari-Web: Una nova proposta d'activitat web

El "making off" de la presentació "Aprendre a conèixer en un món canviant"

Jordi Vivancos Martí

Desembre 2001

A tall d’introducció

Els suports impresos han permès desenvolupar una àmplia varietat d’activitats didàctiques (quaderns de problemes, mapes muts, comentaris de text, fitxes de treball, etc.) adaptades a les especificitats de l’escrit i del full de paper. Les funcionalitats interactives, multimedials i de connectivitat de la telemàtica ofereixen una plataforma excepcional per inventar noves modalitats de situacions i escenaris d’aprenentatge.

La telemàtica educativa ja té una sòlida tradició de més d’una dècada. En aquest temps, s’han dut a terme una amplia gamma de projectes educatius que ja permeten establir una taxonomia força definida. Recentment creada la web "Guia de Telemàtica Educativa" inventaria diferents projectes telemàtics vigents i les xarxes telemàtiques educatives de Catalunya.

Complementàriament a aquesta oferta, emergeix un format telemàtic d’activitats d’aprenentatge de curta durada que es poden fer individualment o en petit grup i que no requereixen la preparació i la logística d’un projecte telemàtic. Proposo batejar-les com "activitats web". Les activitats web serien doncs activitats d'aprenentatge basades en l’exploració i l’explotació del contingut documental d’Internet.

D’ençà l’eclosió de la web a mitjans dels anys noranta han sorgit arreu diverses propostes d’activitats que aprofiten el potencial comunicacional, informacional i interactiu de la web. Un comú denominador de les activitats web és que permeten treballar de forma integrada les competències TIC.

En un primer inventari fet temps enrera, vàrem identificar diversos models que descrivim a la web "Activitats Web": WebQuest (cerca guiada o Investigació Web?), Multimedia ScrapBook (Àlbum multimèdia), Treasure Hunt (Cerca del tresor), Hotlist (recull d’enllaços), Portfolio digital (Carpesano digital), Scavenger Hunt, Subject Sampler, Insight Reflector, Concept Builder,

Amb ocasió de la preparació de la presentació "Powerpoint" de la ponència "Aprendre a conèixer en un món canviant" per a la Jornada de reflexió del Consell escolar de Catalunya (15 de desembre del 2001) he dut a terme una intensa activitat de cerca d’imatges a la xarxa per il·lustrar les idees de la presentació. La tasca duta a terme, m’ha fet pensar que el procés de cerca i selecció de les imatges, degudament sistematitzat podria formular-se com un nou model d’activitat web i per això la sotmeto a la vostra consideració.

Imaginari Web – versió 1.0

L’imaginari web és una proposta d’activitat de cerca i selecció d’imatges que il·lustrin la iconografia d’un tema o concepte. Per dur-la a terme s’aprofita l’àmplia disponibilitat gràfica de la web i les potents possibilitats dels cercadors específics d’imatges.

Com la resta d’activitats web, l’Imaginari Web segueix un guió orientatiu amb diferents fases.

 1. Plantejar un tema o concepte
  Pot ser un tema concret o una idea abstracta. En el nostre cas, he identificat diversos conceptes relacionats: aprenentatge, coneixement, educació, escola.
  Un cop identificat el tema (problema informacional) i atès que els continguts de la web es troben descrits en diverses llengües, cal cercar la traducció dels termes de cerca (descriptors) a les llengües més freqüents: anglès, alemany, castellà, català, francès, italià.
  Un bon recurs per a aquesta tasca són els diccionaris en línia. El recull més ampli el podeu trobar a www.yourdictionary.com.
 2. Obtenció de les imatges
  Cerca a la web:
  Identificar les fonts d’informació i establir-ne prioritats. A la xarxa existeixen nombrosos cercadors i fonts d’imatges. Atès que les imatges tenen copyright convé ser curosos en aquest aspecte i un dels criteris per seleccionar les fonts ha de ser el marc de difusió que tindrà el producte final de l’Imaginari: si és una pàgina web caldrà assegurar-se que les imatges que triem estan lliures de drets.
  Cal també familiaritzar-se amb la mecànica de cerca de les fonts escollides (especificitats de sintaxi, recursos per la cerca avançada per evitar haver de visualitzar un nombre excessiu d’imatges amb la consegüent pèrdua de temps)
  Una relació de fonts d’imatges a la web la trobareu més endavant en aquesta pàgina
  Creació de les imatges: Les imatges també poden ser creades pels alumnes (dibuixos o fotografies)
 3. Selecció de les imatges
  Procedir a explorar els cercadors i les imatges trobades. Decidir el tipus d’imatges que cerquem: fotos color o blanc i negre, gràfics Clip-art, dibuixos de nens, logotips, segells...
  Ampliar o reduir el ventall de cerca en funció del volum d’imatges trobades.
  Desar les imatges trobades classificant-les en carpetes.
  Anotar la font (adreça web de la imatge) juntament amb el nom del fitxer de la imatge i el tema o subtema, en una base de dades o en el seu defecte en una taula d’un document de text.
 4. Anàlisi de les imatges
  Identificar patrons (estil gràfic, procedència, època històrica, metàfora que il·lustra) Extreure la informació visual rellevant i classificar-les segons els criteris establerts
 5. Síntesi
  Crear una galeria d’imatges (Powerpoint, Web o un mural) indicant la procedència de cada imatge.
  Presentar públicament l’Imaginari
 6. Avaluació
  Jutjar el procés informacional seguit
  Jutjar el producte final (Powerpoint, Web)

Recull de fonts d'imatges a Internet

Cercadors generalistes

Cercadors de Clip-Art

Cercadors especialitzats

Algunes idees d’Imaginaris Web

Proposta d'Imaginari de la representació de la Terra

Esquema organitzador cronològic

 1. L’evolució de la representació de la Terra al llarg del temps
 2. La cartografia a l’Antiguitat
 3. La cartografia a l’Edat Mitjana
 4. La cartografia a l’era de la Informació

Un esquema epistemològic alternatiu

 1. Breu història de la representació de la Terra
 2. Les tecnologies de la informació i els nous models de representació de la terra
 • Les causes: fotografia aèria i imatges satèl·lit
 • Les conseqüències: aplicacions dels nous processos de representació: la teledetecció

Altres idees

 • Imaginari de la pau
 • Imaginari de la solidaritat
 • Imaginari de la llibertat
 • Imaginari de la democràcia
 • Imaginari de les religions
 • Imaginari del diàleg
 • Imaginari de la ètica
 • Imaginari de la utopia
 • Imaginari de la diversitat
 • Imaginari de la creativitat
 • Imaginari de la comunicació
 • Imaginari de la llengua
 • Imaginari de la lectura
 • Imaginari de la matemàtica
 • Imaginari del lleure/joc
 • Imaginari del menjar
 • Imaginari del cos humà
 • Imaginari de les ciutats
 • Imaginari de l’esport (o de cada esport)
 • (Continuarà)