Internet com a font de recursos educatius

Jordi Vivancos Martí
31/08/98

Breu introducció a Internet

Internet, des del punt de vista tecnològic, és una xarxa de comunicacions que posa en contacte milions de sistemes informàtics (ordinadors i altres xarxes), repartits per tot el planeta. En aquesta immensa xarxa d'abast planetari hi ha ordinadors encarregats del transport i l'ordenació del tràfic i d'altres dedicats a la producció, edició i emmagatzematge de documents.

El més important d'Internet però són els seus serveis i continguts que podem resumir en:

De l'ampli ventall de possibilitats educatives que ofereix la xarxa Internet ens centrarem en els seus recursos documentals i específicament en els disponibles a través de la Web. A tot això què és la Web ? La Web es representa també amb les sigles WWW que són l'acrònim de World Wide Web literalment significa teranyina mundial. La metàfora de la teranyina és la que millor ajuda a entendre l'estructura de la Web: milions de documents interconnectats mitjançant paraules o imatges "sensibles". Un simple clic de ratolí sobre un d'aquest elements sensibles i el programa que serveix per consultar la Web (anomenat navegador) "salta" a una pàgina diferent que pot venir d'un ordinador situat a les nostres antípodes.

La Web és el banc de recursos documentals més formidable que ha elaborat la humanitat en menys temps (els seus orígens es remunten a principis de la dècada dels noranta). El seu èxit es deu, entre d'altres factors, a la facilitat de publicació inherent als suports digitals. Tot document escrit o gràfic, generat o convertit a un suport informàtic és susceptible d'adaptar-se a la Web amb poques transformacions. Aquesta simplicitat d'edició fa que la Web sigui l'espai de difusió d'informació més obert existent actualment: en principi tant accessible és una pàgina sobre el conte de la Caputxeta vermella fet per alumnes de cicle inicial que un article sobre Física quàntica escrit per un premi Nobel.

La facilitat de publicació a la Web i el seu volum de documents en continua expansió, fan que sigui quin sigui el tema pel qual estem interessats és molt probable que trobem alguna referència en algun lloc de la xarxa. Sempre que sapiguem formular la cerca amb l'eina i en la llengua adequades…

Els recursos educatius a la Web o com trobar una agulla en un paller.

El concepte de recurs educatiu s'utilitza aquí en un sentit ampli. Recurs pot ser qualsevol material en suport digital, susceptible de ser emprat per configurar o afavorir el procés d'ensenyament-aprenentage. Dins aquesta definició s'inclouen una àmplia varietat de documents disponibles a la Web: textos, mapes, programari, imatges, enregistraments sonors, estadístiques, conferències digitalitzades, documents multimèdia, col·leccions classificades d'adreces de pàgines Web, debats en fòrums telemàtics,...

Localitzar informació a la Web requereix conèixer els instruments apropiats i seguir un procés o estratègia que es pot resumir en:

És convenient desar les adreces de les Webs interessants que descobrim en les cerques per a posteriors utilitzacions (els programes navegadors disposen de facilitats en aquest sentit).

Instruments de cerca d'informació

Els diferents serveis de cerca d'informació a Internet es poden classificar en: directoris, cercadors i meta-cercadors (cercadors múltiples).

Exemple de cerca

Per exemplificar un procés de cerca seguirem el procés esbossat anteriorment. Imaginem que s'ens planteja localitzar informació sobre els contes dels germans Grimm.

La primera decisió que cal prendre és on cercar?. En primer lloc, hem de decidir si ens interessa cercar en un directori o en un cercador. En el nostre cas el tema és de literatura, una opció pot ser navegar pels directoris fins trobar una secció que parli de contes de fades, l'altra, més ràpida, és formular la consulta en una cercador. Quin ? Convé començar per un cercador del nostre àmbit lingüístic (sempre que no cerquem documents en una altra llengua). Nosaltres hem cercat Grimm a Aleph, CerCAT i VilaWeb, amb respostes nul·les o no pertinents. Hem repetit la cerca amb cercadors que indexen documents en espanyol (Olé, Dónde i Sol), amb resultats igualment infructuosos.

Vistos els pobres resultats obtinguts en els dominis lingüístics propers, formulem la cerca en un meta-cercador (Profusion) on seleccionem els buscadors: AltaVista, Excite, InfoSeek, Lycos WebCrawler i HotBot. . Aquí les coses canvien. El nivell de resposta ens obliga a refinar la cerca i ara demanem: Grimm folk tales. Amb aquesta consulta obetenim 71 referències, la major part d'elles pertinents i no duplicades. A la llum dels resultats obtinguts, podríem refinar més la cerca incloent alguna paraula trobada a la primera, pot navegar-se per les primeres referències el títol de les quals sigui prometedor, i tornar a la llista de documents. Per refinar la cerca és convenient abandonar el metacercador i utilitzar el cercador o cercadors que han aportat més referències (en el nostre cas InfoSeek i Webcrawler). Caldrà consultar les especificitats de cerca avançada (cerca booleana i cerca per proximitat) de cada cercador per minimitzar el soroll (respostes no adequades) en el resultat final.

La web més interessant que he trobat sobre els contes de Grimm és: http://www.pitt.edu/~dash/grimm.html.

Alguns consells generals per facilitar les cerques

Els consells que segueixen funcionen amb la majoria dels cercadors, el criteri principal de llur utilització és el de minimitzar el soroll (respostes no significatives en una cerca).

Com a primera indicació cal recordar que no tots els cercadors recullen la mateixa informació: s'imposa repetir la cerca a més d'un lloc o emprar un meta-cercador.

Els consells que aquí s'indiquen són força universals però potser que amb algun cercador concret no funcionin. En aquest cas mireu les indicacions sintàctiques del cercador (caldria fer-ho normalment en tots els casos).

Un cop hem localitzat la informació, podem creure tot el que trobem a Internet ?

Atesa la facilitat de publicar a la Web i la manca de control sobre els continguts que es publiquen, és a l'usuari a qui li pertoca valorar la fiabilitat de la informació que troba a la xarxa. Aquesta no és una tasca fàcil: el públic en general tendim a creure les informacions presentades dins un embolcall ben presentat, això afecta especialment a infants i adolescents. Cal advertir als alumnes d'aquest fet, i dissenyar activitats d'aprenentatge que impliquin el contrast de punts de vista i informacions entre diverses fonts (i suports) amb l'objectiu que l'alumnat es formi com a consumidor crític d'informació.

Proveu de fer a Ozú:(http://www.ozu.es) la cerca del terme OVNI.
El 17/12/97 van sortir 18 referències de pàgines personals amb testimonis i fotos d'avistaments i sols una web crítica sobre el fenomen, és a dir 18 a 1. Com separar el gra de la palla ?

Podem considerar que les destreses de cerca d'informació a la Web són una nova categoria de procediments informacionals. Procediments perquè constitueixen un ventall d'estratègies i destreses que són susceptibles d'aprendre's, i informacionals perquè capaciten per cercar, seleccionar, interpretar i elaborar informació. Els procediments informacionals no són una novetat d'ara, són inherents al treball escolar i al treball intel·lectual: consultar diccionaris, saber moure's per una biblioteca, extreure la informació rellevant d'un document, presentar dossiers ben estructurats....

Per tot l'esmentat, les estratègies de cerca a la Web haurien de constituir un nou aprenentatge escolar dins l'ensenyament obligatori.

El futur de la cerca a la Web

Les modalitats de cerca que hem presentat són les més utilitzades actualment. Els experts les anomenen cerques de tipus PULL (estirar), perquè els usuaris cerquen la informació de forma activa, estirant-la d'on es troba. Una modalitat emergent de cerca és la localització d'informació tipus PUSH (empènyer). En aquest cas la informació ens arriba sense necessitat de cercar-la, simplement la rebem si prèviament hem definit el nostre ventall d'interessos o perfil de necessitats. Un exemple d'aquesta nova modalitat de cerca és el servei Pointcast que s'instal·la com a salva pantalles i ens permet subscriure'ns a diversos canals temàtics que van "emetent" novetats i que rebem al nostre ordinador quan estem connectats a Internet. Les darreres versions dels dos principals programes navegadors (Internet Explorer 4.0 i Netscape Communicator 4.0) permeten seleccionar una sèrie de "canals" a la web, on van a cercar tot el que va apareixent de nou de forma automàtica. L'instrument de cerca definitiu sembla que seran els agents. Els agents són programes personalitzables, basats en els avenços en Intel·ligència Artificial als quals indicarem quines són les nostres necessitats d'informació i ells ens ho cercaran autònomament per la xarxa. Per a més informació sobre els agents i seguir llur evolució consulteu: http://botspot.com.