Els blocs i la seva aplicació a l'aula
 
Mòdul 1
 

RÚBRICA DE VALORACIÓ DE BLOCS

   
  .
 
Aquesta és una rúbrica o pauta de valoració de blocs, que ofereix ítems d'anàlisi dels diferents aspectes d'un bloc.
   
   
 
CATEGORIA
-
+
Objectius
No ofereix informació sobre els objectius del bloc.
Ofereix informació sobre els objectius del bloc, però aquesta és imprecisa. Ofereix informació clara i precisa sobre els objectius del bloc.
Títols dels articles Els títols dels articles (post) no són descriptius. Els títols dels articles són poc descriptius. Els títols dels articles descriuen adequadament el contingut dels articles.
Extensió dels articles
La major part dels articles són molt breus (un paràgraf).
Els articles són generalment breus (un o dos paràgrafs)
Els articles són molt extensos (tres o més paràgrafs)
Qualitat del contingut Les idees són difícils de seguir, ja que tendeixen a ser incoherents o a estar mal organitzades. Les idees es presenten de manera poc clara i estructurada. Els textos no estan ben cohesionats. Es fa difícil seguir el fil. Les idees es presenten de manera clara i precisa. Els textos estan ben cohesionats. La redacció és fluida i entenedora.
Originalitat El contingut dels articles no es original. El contingut dels articles combina la referència a altres fonts i la producció pròpia. El contingut dels articles es nodreix majoritàriament d'idees originals.
Ús de les fonts d'informació Repeteix informació extreta d'altres articles de la Xarxa. Resumeix o cita altres articles i els comenta molt superficialment. Resumeix o cita altres articles i els comenta des d'una perspectiva personal i crítica.
Drets d'autor No es citen les fonts d'informació. Es citen les fonts d'informació, però s'utilitzen imatges sense permís. Es citen les fonts d'informació de manera adequada. Només s'inclouen imatges de domini públic o bé aquelles que tenen permís de l'autor.
Suports visuals (imatges, animacions, vídeos, presentacions) No inclou suports visuals Els elements visuals són escassos i no tenen relació amb el text. Inclou elements visuals diversos ( imatges, videos) estretament relacionats amb el contingut del text.
Freqüència de publicació Publica esporàdicament Publica una o dues entrades setmanals. Publica amb molta freqüència (més de tres articles per setmana)
Comentaris en el bloc Les seves entrades no són mai comentades Les seves entrades són esporàdicament comentades (fins a 3 comentaris) Les seves entrades són molt comentades (més de 3 comentaris)
Feed-back en els comentaris No respon mai als comentaris dels visitants. Generalment, respon als comentaris dels visitants. Sempre respon als comentaris i a les preguntes dels visitants.
Gramàtica, ortografia i tipografia Presenta moltes errades (ortogràfiques, gramaticals i tipogràfiques). Inclou algunes errades (ortogràfiques, gramaticals i tipogràfiques). Només excepcionalment inclou alguna errada ortogràfica, gramatical o tipogràfica.
 
 
  Per saber-ne més :
 
  Digizen, bloc de Mario Nuñex
  http://www.vidadigital.net/blog/wp-content/plugins/downloads.php?file=rubrica-blogs%2Ffiles%2F1.0%2Frubrica-blogs.zip&name=rubrica-blogs
  Aníbal de la Torre:
  http://www.adelat.org/index.php?title=evaluando_blogs_de_alumnos&more=1&c=1&tb=1&pb=1