Llibre de les bèsties, edició d´A.Soler

 

I.Comense lo .VIIe. libre, qui és de les bísties

III. De la traïció que Na Renart tractà del rey

Vll. De la mort de Na Renart

exercicis: exercici sobre els EXEMPLES de Llullexercici sobre ESTILS NARRATIUSexercici sobre EL DESENLLAÇexercici CONSELLS DE GOVERN

 

 
  

 

 

 


 

Comense lo .VIIe. libre, qui és de les bísties

 

Cant Fèlix hac pres comiat del philosoff, ell anave per una vall plena de arbres e de fontanes. A la exida de la vall, ell encontrà -ii- hòmens qui havien grans barbes e grans cabells, e eren pobrement vestits. Félix saludà aquells .ii. hòmens, e ells saludaren Fèlix. - Bells senyors - dix Fèlix-, vosaltres, ¿d'on venits? Ni de qual orde sots? Car, segons vostros vestiments, semblança havets que siats de algun orde-. - Sényer, -digueren los .ll. hòmens-, nós venim de longues terres, e som passats per .Iª. plana que és prés de ací. An aquella plana ha gran ajustament de bèsties salvatges que volen elegir rey. Nosaltres som appellats de la "orde dels apòstols", e nostres vestiments e nostra pobretat signifiquen lo capteniment en qué los apòstols eren dementre vivien en est món. -Molt se meravellà Fèlix dels .ii. hòmens com havien empetrat tan alt orde com és cell dels apòstols; e dix aquestes peraules: - Orde de apòstol és subirà a tots ordes. E qui és en orde de apòstol, no deu dubtar mort, e deu anar mostrar la via saludable als ínfeels qui són en error; e als crestians qui són en peccat deu dar doctrina de santa vida, per obra e per preïcació. Aytal hom qui síe en orde de apòstol, no deu cessar de pregar e de fer bones obres a tot son poder-. Aytals peraules e moltes d'altres dix Félix als -ii- hòmens qui.s appellaven de la orde dels apòstols.


Un cop Fèlix s'hagué acomiadat del filòsof, continuà el camí per una vall plena d'arbres i de fonts. A la sortida de la vall trobà dos homes pobrament vestits, de barbes i cabells molt llargs. Fèlix va saludar-los i ells li tornaren el salut:
-"Bons homes -digué Fèlix-, d'on veniu de quin orde sou? Perquè tal com vestiu sembla que sou d'algun orde."
-"Senyor -digueren els dos homes- venim de terres llunyanes i acabem de passar per una plana, prop d'aquí, on hem vist un gran aplegament de bèsties salvatges reunides per elegir rei. Nosaltres pertanyem a l'Orde dels apòstols i els nostres vestits i la nostra pobresa recorden el comportament dels apòstols mentre van viure en aquest món."
Molt s'admirà Fèlix dels dos homes, capaços de professar un orde tan alt com el dels apòstols i els digué:
-"L'Orde dels apòstols és superior a tots els altres i qui el professa no ha de témer la mort i ha d'anar a mostrar als infidels la via real de salvació, perquè viuen en l'error. També ha de donar testimoni de vida santa als cristians que siguin en pecat, mitjançant les pròpies obres i la predicació. L'home pertanyent a l'Orde dels apòstols no ha de cessar mai, fins al límit, de pregar i fer bones obres."
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Comense lo .VIIe. libre, qui és de les bísties
III. De la traïció que Na Renart tractà del rey
Vll. De la mort de Na Renart

III. De la traïció que Na Renart tractà del rey

 

Molt desplach a Na Renart e a sos companyons com no foren del concell del rey; e en aquell punt Na Renart concebé en son coratge trahició, e desijà la mort del rey. E dix al Orifan aquestes peraules: - D'aquí avant gran inamistat serà enfre les bèsties qui mengen carn e les bèsties qui mengen erbe; car lo rey e sos consellers mengen carn, e vosaltres no havets en son concell neguna bèstia qui sia de vostra natura, ni que vostre dret mantenga -. L 'Aurifan respòs, e dix que en la Serp e en lo Gall havia sperança que rahonarien son dret en la cort del rey, car eren bèsties qui no vivien de carn. Respòs Na Renart, e dix que en una terra se sdevench que .I. crestià havia .I sarrahí en quí molt se fiave, e al qual feya molts de plers; el serrahi, per ço cor era a ell contrari per llg, no ll podia portar bone volentat, ans considerave tots jorns com lo auciés. - E per açò, Sènyer Orifan - díx Na Renart-, tan són la Serp e el Gall d'estrany linatge a vós e a vostros companyons, que jatcia asò que no mengen carn, per tot açò nous hi fiets, ans creats per cert que consintran en tot ço qui sia dampnatge de vós e de tots vostros companyons.

    
  
Molt contrarià a la guineu i als seus companyons no ésser del consell del rei, i des d'aquell moment la guineu, en el seu interior, va concebre la traïció i desitjà la mort del rei. Digué a l'elefant:
-"D'ara endavant hi haurà gran enemistat entre les bèsties carnívores i les herbívores, car el rei i els seus consellers mengen carn i vosaltres no teniu en el consell cap bèstia que sigui de la vostra naturalesa que mantingui el vostre dret."
L'elefant va respondre que tenia l'esperança que la serp i el gall defensarien els seus drets en la cort del rei ja que no eren animals carnívors. Va respondre la guineu i digué que en una terra hi havia un cristià que tenia un sarraí del qual es fiava molt i a qui donava molts de plaers; però el sarraí, que per llei li era contrari, no li podia tenir afecte sinó que pensava tots els dies com el podria matar.
-"I per això, senyor elefant -digué la guineu-, la serp i el gall són de llinatge tan estrany al vostre i al dels vostres companys que, encara que no mengin carn, no us en fieu i tingueu com a cosa segura que consentiran tot el que perjudiqui a vós i als vostres companyons."


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Comense lo .VIIe. libre, qui és de les bísties
III. De la traïció que Na Renart tractà del rey
Vll. De la mort de Na Renart

Vll. De la mort de Na Renart

 

Estant que l'Orifany ab lo Senglar perlave, Na Ranart anà al Lehó, e dix-li que lo Senglar lo volie auciure, e adonchs lo Lehó conech que Na Ranart lo volia trahir. Lo rey ajustà denant si molts barons, e fo-hi lo Orifany, Na Ranart, e lo Conill, e lo Pahó. Denant tots demandà lo L ehó al Conlll e al Pahó que li diguessen veritat de lo testimoni que havien promés a fer a Na Ranart aprés sa mort. La pahor del Conill e del Pahó fo molt gran; mas molt major fo cella de Na Ranart, la qual dix al rey estes peraules: - Sényer rey, per tal que jo temptàs vosotros barons sious són bons ni leyals, dix a lo Orffany ço que dix, e açò que l'Orifany dix contre mi-. E adonchs Na Ranart se confià que el Conill ní el Pahó, que tant lo temen, no.l gosassen acusar al rey ni descobrir de nulla cosa.
Con Na Ranart hac pedat lo rey féu .I. sgart molt orrible al Conill e al Pahó, e gità molt gran bram per ço que natura de son alt senyoratge hagués major virtut en la consciéncia del Conill e del Pahó, que la natura per qué lo Conill e el Pahó han pahor de Na Ranart. Con lo Lehó hac gitat lo gran bram, fellonament ell dix al Conill e al Pahó que li diguessen veritat, e.l Conill e el Pahó no pogren tenir, e digueren veritat al rey. E adonchs lo rey, ell son cors, aucís Na Ranart.
E puys que Na Ranart fo mort, fo sa cort en bon stament. Lo rey féu de son concell l'Orifany e el Senglar e dels altres honrats barons, e gità 'n lo Conill e el Pahó.

Finit és lo Libre de les Bèsties, lo qual Félix aportà a .I.rey per tal que vehés la manera segons la qual, en ço que fan les bèsties, és significat com lo rey dege regnar eos dege gordar de malvat concell e de falces hòmens.


Després d'aquestes paraules, l'elefant anà al senglar, amb qui ta guineu havia parlat, i li digué que sabia el que ella li havia dit. El senglar va sorprendre's del fet i l'elefant va explicar-li tot l'assumpte. Mentrestant, la guineu anà al rei i li digué que el senglar volia matar-lo, llavors el lleó s'adonà que la guineu el volia trair. El rei reuní davant seu molts barons i a més l'elefant, la guineu, el conill i el paó. Davant tothom el lleó demanà al conill i al paó que li diguessin la veritat del testimoni que havien promès fer a la guineu després de la seva mort. Els dos animals tingueren molta por, però molta més en tingué la guineu, que digué al rei:
-"<Senyor rei, per tal de temptar els vostres barons i veure si us són bons i lleials, vaig dir això a l'elefant, i també al senglar. Sobre el conill i el paó, us dic que no els he parlat del que l'elefant diu contra mi." I la guineu es refià que el conill i el paó, que tant la temien, no gosarien acusar-la davant el rei ni delatar-la.
Després que la guineu hagué parlat, el rei féu una mirada terrible al conill i al paó, i deixà anar un gran bram perquè el seu natural alt llinatge fes més efecte en les consciències del conill i del paó, que no pas la por natural que els feia la guineu. Després de fer el rugit, furiosament, digué al conill i al paó que li diguessin la veritat. Aquests no pogueren aguantar més i la digueren. Aleshores el rei, amb tota la força del cos, matà la guineu. Després que la guineu fou morta, la cort retornà al bon estat. El rei nomenà consellers l'elefant i el porc senglar, així com d'altres nobles barons, i expulsà el conill i el paó del consell.

Aquí acaba el Llibre de les bèsties, que Fèlix portà a un rei perquè veiés la manera segons la qual, observant els actes de els bèsties, es dóna a entendre com el rei ha de regnar i com ha de guardar-se de consells malvats i d'homes falsos.