Poemes d´Ausiàs March

I Axí com cell qui·n lo somni·s delita
II Pren-me'n axí com al patró qu·en platga
III Alt e amor, d'on gran desig s'engendra,
IV Axí com cell qui desitja vianda
 
V Tant he amat, que mon grosser enginy
VI Molt he tardat en descobrir ma falta,
VII Sí com rictat no porta béns ab si,
VIII Ja tots mos cants me plau metr·en oblit,
IX Amor se dol com breument yo no muyr,
X Sí com hun rey, senyor de tres ciutats,
XI ¿Quins tan segurs consells vas encerquant,
XII Ja no esper que sia·mat,
XIII Colguen les gents ab alegria festes,
XIV Malventurós no deu cerquar Ventura:
XV Si prés grans mals un bé·m serà guardat,
XVI Junt és lo temps que mon goig és complit
XVII Si Déu, del cors, la mi·arma sostrau,
XVIII Ffantasiant, Amor a mi descobre
XIX Hohiu, hohiu, tots los qui bé amats,
XX Alguns passats donaren si a mort
XXI Tant en Amor ma pens·à consentit
XXII Callen aquells que d'Amor han parlat,

XXIII Lexant a part l'estil dels trobadors
XXIV No sech lo temps mon pensament innoble,
XXV No·m fall recort del temps tan delitós
XXVI Yo crit lo bé si·n algun loch lo sé,
XXVII Sobresdolor m'à tolt l'imaginar;
XXVIII Lo jorn ha por de perdre sa claror
XXIX Sí com lo taur se'n va fuyt pel desert
XXX Vengut és temps que serà conegut
XXXI Molts hòmens hoig clamar-se de Fortuna
XXXII L'ome pel món no munta·n gran valer
XXXIII Sens lo desig de cosa desonesta,
XXXIV Tots los desigs escampats en lo món
XXXV Sia cascú per ben hoir attent
XXXVI ¡O Mort, qui est de molts mals medecina
XXXVII La mia por d'alguna causa mou.
XXXVIII Si bé mostrau que mi no avorriu,
XXXIX Qui no és trist, de mos dictats no cur,
XL Cell qui d'altruy reb enug e plaer
XLI Volgra sser nat cent anys ho pus atràs,
XLII Vós qui sabeu de la tortra·l costum,
XLIII Coratge meu, a pendre sforç molt tart,
XLIV Tot metge pren càrech de consciença
XLV Los ignorants Amor e sos exemples,
XLVI Veles e vents han mos desigs complir,
XLVII Bé·m maravell com l'ayre no s'altera,
XLVIII Ab vós me pot Amor ben esmenar,
XLIX A mal estrany és la pena estranya
L Sí com aquell qui per sa·nfinitat
LI Tal só com cell qui penssa que morà
LII -Clamar no·s deu qui mal cerqua e troba;
LIII Ab tal dolor com l'esperit s'aranqua
LIV ¿Qui, sinó foll, demana si m'enyor,
LV Per molt amar ma vida és en dubte,
LVI Ma voluntat, amant-vos, se contenta,
LVII Por de pijor a molts fa pendre mort
LVIII Sí com l'om rich que per son fill treballa
LIX Sí co·l malalt que·l metge lo fa cert
LX Mes voluntats, en gran part discordants,
LXI O fort Dolor!, yo·t prech que mi perdons
LXII ¿Qui·m mostrarà la Fortuna loar
LXIII ¿Qui·m tornarà lo temps de ma dolor
LXIV Lo temps és tal que tot animal brut
LXV No só gosat en demanar mercé
LXVI Algú no pot haver en si poder
LXVII Ja de amor tèbeu jamés no sia!
LXVIII No·m pren axí com al petit vaylet
LXIX Clar és e molt a tots los amadors,
LXX Per qué m'és tolt poder delliberar?
LXXI ¿Qué m'ha calgut contemplar en Amor,
LXXII Paor no·m sent que sobreslaus me vença,
LXXIII No pens algú que m'allarch en paraules
LXXIV Als fats coman tot quant serà de mi,
LXXV ¿Qui és aquell qui en Amor contemple
LXXVI On és lo loch on ma penssa repose?
LXXVII No pot mostrar lo món menys pietat
LXXVIII No guart avant ne membre lo passat:
LXXIX O vós, mesquins, qui sots terra jaheu
LXXX Tot laurador és pagat del jornal
LXXXI Axí com cell qui·s veu prop de la mort,
LXXXII Quant plau a Déu que la fusta peresqua,
LXXXIII Sí co·l malalt qui lonch temps ha que jau
LXXXIV Tant he amat que vinch en desamar,
LXXXV Lexe la sort lo seu variat torn;
LXXXVI Si·m demanau lo greu turment que pas,
LXXXVII Tot entenent amador mi entengua,
LXXXVIII Malament viu qui delit pert de viure
LXXXIX Cervo ferit no desija la font
XC No·s maravell algú perqué m'enyor,
XCI En aquell temps sentí d'Amor delit
XCII Aquelles mans que jamés perdonaren (Primer cant de mort)
XCIII ¿Qui serà aquell del món superior (Segon cant de mort)
XCIV Puys me trob sol en amor, a mi sembla (Tercer cant de mort)
XCV ¿Qué val delit puys no és conegut, (Quart cant de mort)
XCVI La gran dolor que llengua no pot dir (Cinqué cant de mort)
XCVII Si per null temps creguí ser amador, (Sisé cant de mort)
XCVIII Per lo camí de mort é cercat vida,
XCIX Aquesta és perdurable dolor.
C Entre Amor ssó portat he Fortuna,
CI Lo viscahí Qui·s troba·n Alemanya,
CII ¿Qual serà·quell que fora si mateix
CIII Aquell ateny tot quant atényer vol,
CIV Qui ne per si ne per Déu virtuts husa,
CV Puys que sens Tu algú a Tu no basta, (Cant Espiritual)
CVI Lo tot és poch ço per qué treballam
CVII ¡O quant és foll qui tem lo forçat cas,
CVIII No·m clam d'algú qu·en mon mal haja colpa;
CIX Dona, si us am, no·m graescau amor;
CX Là só atés d'on só volgut fugir;
CXI Axí com cell qui·s parteix de sa terra
CXII Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta, (Cant moral)
CXIII La vida·s breu e l'art se mostra longa;
CXIV Retinga'm Déu en mon trist pensament,
CXV Puix me penit, senyal és cert que baste
CXVI Cert és de mi que no me'n cal fer compte
CXVII Lo cinquén peu del moltó ab gran cura
CXVIII No cal dubtar que sens ulls pot hom veure,
CXIX Maleyt lo jorn que·m fon donada vida,
CXX Si·n algun temps me clamí sens rahó,
CXXI Molt me par bo que pens de l'altre món,
CXXII a Tots los delits dels cors he ja perduts,
CXXII b Mon bon senyor, puix que parlar en prosa
CXXIII Mentre d'Amor sentí sa passió,
CXXIV Ab molta raó me desenamore
CXXV Entre·ls ulls y les orelles
CXXVI Quant més amau, tant més temor teniu,
CXXVII A Déu siau, vós, mon delit,
CXXVIII A mi acorda un dictat