La marina mercant del vuitcents. 
Tipus de velers
Els vaixells que travessaven l'Atlàntic portant mercaderies i passatgers d'un continent a l'altre tenien unes característiques molt concretes. N'hi havia de diferent mida, forma i capacitat; feien servir diferent nombre de pals i tipus de veles, i adoptaven una morfologia en funció de la seva finalitat.

Hi havia molts tipus de vaixells, però els més importants eren els següents:

Fragata: Eren els vaixells mercants més grans, amb una capacitat de càrrega que oscil·lava entre les 400 i les 700 tones.  Portaven tres pals.  Portaven tres pals (trinquet, major i messana) formats per tres peces cadascú (mascle, masteler i masteleret)
Bergantí: Desplaçava de 200 a 300 tones i estava arborat per dos pals formats per tres peces, mascle, massteler i masteleret.  A més els plas pportaven cofes, les plataformes des d'on els guaites obseervaven l'horitzó.
Corbeta o bricbarca: Per raó del tonatge (tenia una capacitat de300 a 500 tones) i la complicació, aquest veler venia després de la fragata.  El seu aparell era semblat al de la fragata, tret del pal de messana, format només per mascle i masteler
Pollacra: Desplaçava de 200 a 250 tones.  Estava arborat per dos pals sense cofes, formats per mascles i mastelers i amb el mateix aparell que el bergantí.  De fet la diferència més important és la formació dels pals, de dues peces mentre que els dels bergantins els formen tres peces.
Les goletes: Són també conegudes com a pailebots.  Encara que hi va haver goletes de set pals (a Amèrica del Nord), les més freqüents eren de dos o tres pals.  Desplaçaven unes 200 tones  i tenien una eslora d'uns 30 a 40 metres.  Eren molt apreciades no només per les seves condicions marineres, sinó també perquè no necessitaven gaire tripulació.
Els aparells mixtes:  Els aparells de bergantí i de pollacra purs eren combinats molt sovint amb l'aparell de goleta donant lloc als tipus mixtos de bergantí goleta o de pollacre goleta.  Es tractava de conservar, en una embarcació de dos pals, l'aparell rodó al pal trinquet i posar un aparell de goleta en el major, sempre en el pal més a popa.  Aquestes combinacions van ser molt populars a Catalunya.

bergantí goleta

pollacra goleta