10è aniversari
de Filòpolis
 
 
 
 


Kant (1724-1804) és un pensador il·lustrat alemany que es proposa l'objectiu de superar el conflicte i harmonitzar les dues filosofies dominants en el seu temps: el racionalisme i l'empirisme. Els racionalistes accepten l'existència d'idees innates; el seu procediment és com el de les aranyes, que teixeixen la seva tela partint del que tenen dins; pels racionalistes, la raó té sempre la darrera paraula. Els empiristes apel·len només als fets purs; el seu procediment és com el de les formigues, que recullen, sense més ni més, tot allò que troben; pels empiristes, l'experiència té sempre la darrera paraula.

Segons Immanuel Kant, el coneixement s'assembla més al procediment de les abelles, que recullen el nèctar de les flors i l'elaboren fent mel: una part del nostre coneixement procedeix de l'exterior, l'experiència, però el que el fa possible procedeix de l'interior, la raó. La metàfora de la coloma és una figuració d'aquesta síntesi.

 
 
   
   
La lleugera coloma, en el seu lliure vol, al tallar l'aire la resistència del qual sent, podria imaginar-se poder volar encara millor en el buit.

Així Plató, abandonant el món sensible, que reclou l'enteniment en límits tan estrets, es llençà, a ales de les idees, per l'espai buit de l'enteniment pur, sense advertir que, amb els seus esforços, no avançava gens, car li mancava un punt de recolzament on mantenir-se i on aplicar les seves forces per fer moure l'enteniment.

KANT. Crítica de la raó pura (Introducció)
 
 
 
  El pensament o enteniment (la lleugera coloma) només progressarà en el coneixement, si els seus elements subjectius o idees (el lliure vol) estan lligats a la dura realitat sensible, és a dir, estan contrastats amb l'experiència (resistència de l'aire).

Així, allò que ens permet avançar, l'aire, és, també, allò que ens limita, la resistència de l'aire. Sense l'aire que ens sosté, hi ha caiguda al buit. El vol de Plató, insinua Kant, estava mancat de contrastació empírica.

El coneixement humà, és resultat d'una interacció entre experiència i raó. Amb l'experiència obtenim dades o elements materials; la raó, amb els seus elements formals o a priori, estructura, interpreta i fa comprensibles aquestes dades. D'aquesta manera, els humans no són receptors passius d'estímuls que provenen del món, sinó intèrprets actius i el que diem del món té molt de projecció nostre.