Evolucionisme

Charles Darwin, oposant-se a la visió fixista de la vida segons la qual les espècies vives són una realitat definitiva i acabada, argumenta que les formes de vida evolucionen. En un procés gradual, les espècies canvien, originant-se unes i extingint-se altres. El mecanisme clau de l'evolució és la selecció natural. Té dues fases: primera, la producció de variabilitat o modificacions espontànies en els individus; segona, la selecció, en la lluita per la vida, dels individus amb modificacions més favorables.
 
 

Quina o quines de les següents expressions encaixen?  

1. Els organismes estan emparentats i comparteixen avantpassats
2. És l'adaptació al medi el mecanisme clau de l'evolució.
3. Es produeixen modificacions espontànies en els individus.
4. El procés d'evolució és ràpid, amb canvis sobtats.