Nicolau Copèrnic
(1473-1543)
 
Heliocentrisme

El polonès Copèrnic
viatjà a Itàlia a respirar els
aires del Renaixement. El retorn
als autors clàssics el convencé que
el Sol, realitat suprema del món sensible
en terminologia platònica, no podia estar subordinat a la Terra. Per altra banda,
el sistema astronòmic geocèntric era poc harmònic i massa complex.
Copèrnic, iniciant la Revolució
Científica
, apostarà per la bellesa i simplicitat de l'heliocentrisme.
 

Només una de les següents expressions encaixa. Quina?  
 
     a) Noves idees conduïren al canvi de model astronòmic.
     b) Noves observacions conduïren al canvi de model astronòmic.
     c) Copèrnic innovà tot defensant l'esfericitat de la Terra.
     d) Copèrnic innovà tot defensant òrbites el·líptiques.