CLIMES I PAISATGES

Definició de temps

Definició de clima

Definicions de conceptes I

Definicions de conceptes II

Mots encreuats

Factors climàtics

Definicions dels factors climàtics

Identificació dels climes

Identificació de climogrames