HISTÒRIA 2n BATXILLERAT
OBJECTIUS:

Unitat 0 .- Liberalisme i industrialització (1808-1874) ( No selectivitat)

CONCEPTES GENERALS

1.- Antic Règim; Societat estamental; Monarquia Absoluta ; Revolució Industrial; Liberalisme; guerres Napoleòniques ; socialisme utòpic ; Marxisme ; Anarquisme; capitalisme.

POBLACIÓ/ECONOMIA.

2.- Resumir les característiques de la industrialització a Espanya. Dificultats i resultats.
3.-Valorar les motivacions i els efectes tant econòmics com socials de la reforma agrària liberal.

4.-Reconèixer els límits del creixement agrícola i les seves conseqüències. Diferenciar el creixements agrícola a Catalunya amb la resta d'Espanya.

5.-Analitzar el creixement de la població espanyola al llarg del segle XIX tenint en compte els factors com les epidèmies, la dieta, la mortalitat infantil, les migracions, etc. I les seves característiques a final de segle XIX.

6.-Conèixer les causes que van frenar el procés d’industrialització a Espanya en relació amb altres països europeus.

7.-Identificar i resumir les característiques dels sectors industrials pioners a Catalunya: la indústria cotonera.

8.-Analitzar el paper del comerç exterior en aquest període i les dificultats per a la creació d'un mercat interior

9.-Valorar el canvis agrícoles a Catalunya durant el segle i els seves repercussions en el procés d'industrialització

10.-Conèixer el nivell de vida de la pagesia i descriure els diferents tipus de propietat i els sistemes d’explotació de la terra en el segle XIX a Espanya i Catalunya

11.-Resumir els principals problemes de la industrialització a Catalunya.

 

SOCIETAT/PENSAMENT

 

12.-Definir les característiques del nous grups social en acens: burgesia i proletariat,

13.-Diferenciar les característiques d'una societat estamental i una de classes.

14.-Entendre la transformació de l’organització social estamental pròpia de l’Antic Règim en la societat de classes.

15.-Analitzar les condicions de vida i les condicions del treball del proletariat durant el segle XIX, comparant-les amb l’estil de vida de la burgesia i de les noves classes dirigents.

16.-Conèixer el nivell de vida de la pagesia i descriure els diferents tipus de propietat i els sistemes d’explotació de la terra en el segle XIX.

17.-Explicar les causes i els objectius de les revoltes del moviment obrer.

18.-Comprendre els postulats teòrics dels corrents ideològics principals que van influir en el pensament de la societat espanyola al llarg d’aquest segle.

19.-Saber com es va produir la difusió de les idees socialistes i de les teories marxistes

20.-Resumir les característiques econòmiques i socials de la burgesia.

21.-Definir les característiques econòmiques i socials del diferents grups socials de a l' Espanya del segle XIX.

22.-Conèixer les diferents polítiques comercials del segle XIX: les proteccionistes i les lliurecanvistes.

 

POLÍTICA


23.-Elaborar un fris cronològic de l'evolució política del període.

24.-Explicar les característiques de la Guerra de la Independència

25.-Entendre els enfrontaments que van tenir lloc entre liberals i realistes durant el regnat de Ferran VII i els fets que van conduir a la restauració de l'absolutisme.

26.--Entendre els interessos polítics dels sectors enfrontats pel conflicte de successió de Ferran VII.
27.-Identificar els trets que defineixen la configuració de l'Estat liberal.

31.-Identificar els principals partits polítics que conformaven el liberalisme espanyol i saber l'ideari de cada un d'aquests.