Gràfiques i funcions


> Pàgina d'inici

> 2n cicle ESO > Gràfiques i funcions

 

Els eixos de coordenades
Funcions que tenen per gràfica una recta
Funcions quadràtiques
Altres funcions
 

 


 

 


ELS EIXOS DE COORDENADES
 
Les coordenades d'un punt. Els quadrants.
Exercici 1 de situació de punts en el pla.
Exercici 2 de situació de punts en el pla. 

 

 

 

 

 FUNCIONS QUE TENEN PER GRÀFICA UNA RECTA
  La funció afí
La funció afí d'equació y=ax
El pendent d'un recta
Exercici de funcions afins
  La funció lineal
La funció lineal y=ax+b
Exercici 1 de funcions lineals
Exercici 2 de funcions lineals
Exercici 3 de funcions lineals
  Les rectes
Exercici 1 de rectes : pertany un punt a una recta
Exercici 2 de rectes: pertany un punt a una recta
Exercici 3 de rectes: recta paral·lela a una altra per un punt
Exercici 4 de rectes: recta determinada per dos punts
Intersecció d'una recta amb els eixos
Exercici d'intersecció d'una recta amb els eixos
Posició relativa de dues rectes
  

 

 

 

 LES FUNCIONS QUADRÀTIQUES
  Paràboles amb vèrtex en el (0,0)
La paràbola d'equació amb a<0.
La paràbola d'equació . Tots els casos.
  Translació vertical de la paràbola
Translació vertical 1 de la paràbola d'equació .
Translació vertical 2 de la paràbola d'equació .
Exercici 1 de translacions verticals.
Exercici 2 de translacions verticals.
  Translació horitzontal de la paràbola
Translació horitzontal 1 de la paràbola d'equació .
Translació horitzontal 2 de la paràbola d'equació .
Translació horitzontal 3 de la paràbola d'equació .
Exercici 1 de translacions horitzontals.
Exercici 2 de translacions horitzontals.

La paràbola completa
Translació horitzontal i vertical 1 de la paràbola d'equació .
Translació horitzontal i vertical 2 de la paràbola d'equació .
Exercici 1 de translacions horitzontals i verticals.
Exercici 2 de translacions horitzontals i verticals.
Interseccions d'una paràbola amb els eixos. Vèrtex.
Càlcul de les interseccions d'una paràbola amb els eixos i del vèrtex.
Interseccions d'una paràbola amb una recta.
Càlcul de les interseccions d'una paràbola amb una recta.
Determinació d'una paràbola donada per un punt i el seu vèrtex.
Determinació d'una paràbola donada per 3 punts.
  

 

  

ALTRES FUNCIONS
  La funció de proporcionalitat inversa
Les funcions d'equació y= k/x amb k>0.
Les funcions d'equació y= k/x amb k<0.
Cas general de les funcions d'equació y= k/x.
Exercici d'hipèrboles.