UNITAT 2: LA CARTA COMERCIAL

La carta comercial està considerada un dels mitjans de comunicació més eficaços i de major influència en el món dels negocis.

2.1 Aspectes formals.- La primera impressió que produeixen les nostres cartes és decisiva. Per aquest motiu s’ha de tenir cura de la presentació.
Per tal d’aconseguir una bona presentació en les cartes, hem de tenir en compte:
2.1.1 El paper. La qualitat del paper ha de ser bona i mai no hem de fer servir papers rugosos ni setinats. Pel que fa a les dimensions, la mida DIN A 4 és una mida normalitzada internacionalment.
S’ha de procurar utilitzar sempre paper de color blanc.
2.1.2 La màquina. Actualment es confeccionen  amb ordinador tot tipus de documents administratius.
Mai s’han d’escriure cartes comercials a mà.
La tinta ha de ser de color negre.
2.1.3 Disposició de l’escrit. Tal com pots comprovar en el document adjunt, cada part de la carta té un lloc determinat dins del full.
Per donar un aspecte agradable a la carta pots seguir aquestes pautes:
 -Les cartes es poden escriure a un o dos espais, depenent de l’extensió de l’escrit.
 -Cal deixar una separació entre paràgrafs superior a la que hi hagi entre línies.
 -Si és necessari més d’un full per escriure la carta, mai s’ha d’utilitzar el revers d’aquest.
 -S’ha de procurar que quedi prou espai al final de l’escrit per a la signatura. Si no hi cap, és preferible deixar un espai en blanc i començar un full nou, procurant que en aquest segon full hi hagi sempre una mica de text abans de la signatura.
 -Cal deixar marge a la dreta i a l’esquerra de l’escrit. El marge de l’esquerra ha de ser prou ample per poder foradar la carta i que es pugui arxivar.
 -El marge dret del full ha de quedar sempre totalment justificat.
 -S’ha d’evitar ratllar el text, fer-hi esmenes o qualsevol altra cosa que li doni mal aspecte.

2.2 Continguts.- Una vegada estudiats els aspectes formals de la carta comercial, passem a endinsar-nos en el contingut de la carta i en la disposició de cada una de les parts de què consta.
Les cartes comercials consten de tres parts:
-Encapçalament: format per la capçalera, les referències, l’assumpte, l’adreça del destinatari i la salutació.
-Cos: Format per la introducció de la idea fonamental, el desenvolupament d’aquesta idea i la conclusió final.
-Cloenda: Format pel comiat, l’antefirma, la firma, la identificació, el càrrec, la datació, les inicials i l’annex.

2.2.1 ENCAPÇALAMENT

Ex.:  CONSTRUCCIONS CAMPS
        A l’atenció del senyor Joan Farran
        Gran Via, 135
        O8O23 Barcelona
- r/n: “referència nostra”, de qui tramet el document.
- r/v: “referència vostra”, s’utilitza si la carta que s’escriu és la resposta a una altra rebuda anteriorment.
Moltes vegades ens trobarem que la referència d'una carta està composta per les inicials del nom i del cognom de la persona que redacta el document (en majúscules) i a continuació les inicials de la persona que el mecanografia (en minúscules).
2.2.2 COS
És la part del document que inclou el contingut de la comunicació. En el cos es descriuen ordenadament els fets pels quals s’envia la carta. S’han d’exposar de manera clara i concreta.
Algunes de les incorreccions més freqüents en la redacció comercial són:
- Les faltes d’ortografia i de redacció.
- Pobresa d’expressió. Convé tenir un vocabulari ampli i evitar expressions repetitives.
- Desordre en l’exposició dels diversos temes que s’hi puguin tractar.
- Estil pompós. És l’efecte contrari a la pobresa d’expressió. No s’han d’utilitzar frases grandiloqüents i ampul·loses.
- Descortesia. Han de regir les normes de respecte i educació.
Consells per a una redacció correcta:
 Introducció de la idea fonamental: L’objecte és influir en l’interès del lector, per tant, s’ha d’anar directe a l’assumpte evitant preàmbuls.
 Desenvolupament de la idea fonamental: En aquesta part de la carta exposarem de manera clara i concreta els fets i arguments que la motiven.
 Conclusió final: Aquest paràgraf és el que tanca el cos de la carta. Aquí és on hem d’impulsar el lector perquè actuï de la manera que nosaltres volem.

2.2.3 PEU
Constitueix la part final de la carta i consta de les parts següents:

Després de l’antefirma, la persona responsable de la carta ha d’escriure a mà la seva signatura o rúbrica, per donar autenticitat i valor a la carta. La data es compon de: població, dia, mes i any. Posarem en majúscules les inicials de la persona responsable de la carta, la persona que signa, i en minúscules les de la persona que mecanografia la carta, ambdues separades per /.

Mai s’ha d’incloure en el mateix sobre un document que no tingui relació amb l’assumpte que s’hagi tractat en la carta.
 
ESQUEMA
EXERCICIS