UNITAT 4: RÈGIMS ESPECIALS DE L'IVA. EL RECÀRREC D'EQUIVALÈNCIA

4.1 INTRODUCCIÓ
La llei de l’IVA estableix una sèrie de règims especials per a diferents activitats empresarials, amb la finalitat de simplificar la gestió d’aquest impost, degut a les característiques tan peculiars que presenten determinats sectors.
Els règims especials són:
a) Simplificat.
b) Comerç al detall.
c) Agricultura, ramaderia i pesca.
d) Béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció.
e) Agències de viatges.
El règim de les agències de viatges i el del comerç al detall són obligatoris, la resta són opcionals.

4.2 RÈGIM ESPECIAL DE COMERÇ AL DETALL
La llei de l’IVA defineix el comerç al detall com aquell que acompleix els següents requisits:

El règim aplicable als detallistes és el Recàrrec d’equivalència.

4.3 ESTUDI DEL RECÀRREC D’EQUIVALÈNCIA
             Com s’ha dit, és un règim obligatori aplicable a comerciants detallistes que, sent persones físiques venen al detall els productes no exceptuats pel Reglament de l’IVA.
El recàrrec d’equivalència es desenvolupa per mitjà dels proveïdors, als quals el comerciant detallista ha de notificar la circumstància d’estar inclòs en aquest règim especial.
El proveïdor, quan envia les mercaderies repercuteix en les factures, a més de l’IVA, un recàrrec especial que haurà d’ingressar a Hisenda junt amb l’IVA. El detallista suporta, per tant, la suma d’ambdós tipus. Quan posteriorment vengui els seus productes només repercutirà l’IVA corresponent, en cap cas el podrà incrementar amb el percentatge del recàrrec.
El detallista està exempt de les obligacions de liquidació de l’impost, facturació i registre d’aquestes vendes.
El recàrrec d’equivalència s’aplica sobre la mateixa base que l’IVA.
Els percentatges del recàrrec d’equivalència que es corresponent amb el tipus d’IVA són:

 

Tipus d'IVA
Recàrrec d'equivalència
16%
4%
7%
1%
4%
0,5%

Esquema del funcionament del recàrrec d’equivalència:

EXERCICIS