... > continguts i activitats > mòdul 4 > morfologia dels pronoms febles

 

Morfologia dels pronoms febles
Morfologia dels pronoms febles

Els pronoms febles són sintagmes nominals. Substitueixen el complement directe (CD), el complement indirecte (CI), els complements circumstancials (CC), el complement regit (CR), el complement predicatiu (CP), l'atribut (Atrib) i formen una unitat amb el verb.

Els pronoms febles van tots darrere del verb o bé tots davant

Tots al darrere del verb

Imperatiu, Infinitiu, Gerundi

Imperatiu

Ex. Treu -lo Lleva' t

Infinitiu

Ex. Examinar -les Banyar -los

Gerundi

Ex. Regalant -li Ensenyant -les

Tots al davant

Tots els altres temps verbals.

Present d'ndicatiu

Ex. EL regalo. L'HI regalo

Futur, etc…

Ex. TE'LS donaré

Perífrasis verbals

Els pronoms poden anar al darrere o bé al davant.

AL DARRERE DEL VERB

AL DAVANT DEL VERB

Ex. Vaig dir- li Ex. Li vaig dir

Pronoms amb diferents formes

Hi ha pronoms amb

Exemples

una sola forma

les

li

ho

hi

Va perdonar- les

Li enviaré un pernil

Ho sabia

Hi visc

dues formes

la

l'

Treu- la a fora

L' envejaven

tres formes

-los

els

‘ls

Va cremar- los

Els donarem a la parròquia

Envia' ls

quatre formes

el

-lo

l'

‘l

El va matar

Doneu -lo

L 'enganyava

Compra 'l


RECORDA

El pronom femení LA no s'apostrofa quan el mot següent começa amb i, u, hi, hu , àtones.

Ex. Cada estiu la inviten a casa seva

Ex. La hipnotitzen

El pronom SE no s'apostrofa davant la forma US

Ex. SE US sentia


Sintaxi dels pronoms febles

Combinació de pronoms

Quan s'enllacen en una oració dos o més pronoms es col.loquen seguint aquest ordre:

CI + CD + CC


Ex. Vaig enviar tot l'equipatge a les ties a Cadaqués

Els l'hi vaig enviar tot

el / l' (CD) els (CI) hi (CC)

Els l'hi

CANVI D'ORDRE amb Li:

CD + CI + CC

El CI singular LI quan es combina amb les 4 formes del CD ( la, el, les, els) es transforma en HI de la manera següent:

li + la -> la hi

Ex. la hi dóna

dóna la mà a la filla

li + el -> l'hi

Ex. l'hi dóna

dóna el llibre a l'amiga

li + les -> les hi

Ex. les hi envia

Envia les flors a la clienta

li + els -> els hi

Ex. els hi envia

envia els sobres al secretari

Funcions sintàctiques: pronoms en 3a persona

Funció sintàctica

Pronom

Exemples

CI

masculí i femení

singular

li -li

compra la moto
al noi/a la noia
CD
CI

 

li compra la moto/ compra-li la moto

hi

la hi compra / compra-la-hi

CI

masculí i femení

plural

 

els / -los

Va regalar la moto als nebots

Els va regalar la moto

Va regalar-los la moto


RECORDA

LI NO S'APOSTROFA


Funció sintàctica

Pronoms

Exemples

Complement directe

sing. masc/ sing femení

 

el / l' / -lo / ‘l

treu el gos / el treu /treu-lo

aparta el gos / l'aparta / aparta'l

la / l' /-la

treu la moto / la treu / treu-la

agafa la moto / l'agafa

Complement directe

plur. masc/ plur. femení

els/'ls / -los

encén els llums / els encén/ encén-los / encendre'ls

les / -les

dóna les gràcies / les dóna / dóna-les

Comple. circumstancial

(amb preposició a)

HI /-hi

vaig al cine/ hi vaig

vés- hi

Comple. predicatiu

va bruta/ hi va

Comple Regit

crec en ell/ hi crec

creu- hi

Atribut

HO / -HO

és bona persona / ho és

CD neutre

has sentit això? ho he sentit


HO es torna l' davant de l'adverbial HI

EXEMPLE: Desa això a l'armari / desa-l'hi


Funció sintàctica

Pronoms

Exemples

CD (sense article determinat: el, la, els, les)

en/-ne/ n' / ‘n

tinc tres gats/ en tinc tres/

va tenir-ne tres/ n'havia tingut tres/ tingui'n tres

CC (només amb preposició de )

vinc del cine/en vinc

CR (amb prep. de)

parla de tu / en parla


RECORDA

ELS HI sovint és una combinació incorrecta

Ex. (ell) dóna les sabatilles a l'àvia

ELS HI dóna -> INCORRECTA

LES HI dóna -> CORRECTA

Podeu consultar aquí el quadre parcial dels pronoms febles.

UB Virtual © 2004