... > continguts i activitats > mòdul 2 > l'accent

 

L'accent

Les síl·labes tòniques dels mots poden assenyalar-se, per diferenciar-les de les àtones, a través de l'accent, si compleixen les normes d'accentuació, que són les següents:

  • Els monosíl·labs no porten accent, llevat dels mots que porten accent diacrític, com ja veurem.
  • Els polisíl·labs s'accentuen segons la seva classificació i les normes.

Classificació

AGUTS, quan la tonicitat recau a l'última síl·laba

PLANS, quan la tonicitat recau a la penúltima síl·laba

ESDRÚIXOLS, quan la tonicitat recau a l'avantpenúltima síl·laba


Normes

S'accentuen els mots aguts que acaben en alguna d'aquestes 12 terminacions:

-a

-e

-i *

-o

-u *

-as

-es

-is *

-os

-us *

-en

-in *

* Quan la i , u no formin part d'un diftong

S'accentuen els mots plans no acabats en cap de les 12 terminacions anteriors

S'accentuen tots els mots esdrúixols

Els adverbis acabats en –ment mantenen l'accent de la forma femenina de l'adjectiu del qual procedeixen:

fàcil + ment = fàcilment ràpid + ment = ràpidament

  • L'accent recau sempre damunt les vocals. Tenim dos tipus d'accents: greu o obert (`) i agut o tancat (´). Podem posar accent greu o obert a les vocals a , e , o ; podem posar accent agut o tancat a les vocal e , i , o , u . Per tant, només poden prestar-se a dubtes o confusions amb les vocals e , o , que es pot resoldre parant atenció a la pronúncia, vegem-ho:

Són oberts

Són tancats

caf è , inter è s, imm e ns, vol e r, p è sol, p è rgola, inter è s ...

tamb é , t é mer, corregu é , carr e r, v e ntre, esgl é sia, m e nta

per ò , all ò , m ò bil, p o sen, r o ba , hist ò ria, M ò nica

mel ó , avi ó , tard o r, c o txe, c ó rrer, t ó rtora, t o rre

  • Segons aquestes normes, hi ha un seguit de mots que no haurien d'anar accentuats, però s'accentuen per tal de distingir-los d'altres que tenen la mateixa grafia, però normalment es pronuncien diferent. Aquest tipus d'accent s'anomena accent diacrític , i els mots més importants que el duen són:

bé, béns (riquesa o possessió)

bóta, botés (recipient)

Déu, déus, adéu, semidéu (divinitat i

mots de la mateixa família)

dóna, dónes ( verb)

és, sóc, són, fóra (verb)

féu (i compostos. Passat del verb fer)

mà (Part del cos)

més (quantitatiu)

mèu, mèus (crit del gat)

mòlt/a/s/es ( i derivats. verb moldre)

món, rodamón (Terra)

móra, móres (fruit)

nét/a/s/es, renét ... (i derivats. Parentiu)

nós (plural majestàtic emprat pels reis

i papes)

ós, óssa ... (animal)

pèl/s, repèl (i derivats. Filament de la

pell)

què (interrogatiu i relatiu darrere

preposició)

rés (oració)

sé (verb saber)

séc, sécs (plec del vestit)

sèu, sèus (greix per untar)

sí, sís (adverbi d'afirmació)

sòls/s, subsòl (i derivats el terra)

té (verb tenir)

ús (acció de fer servir)

véns, vénen (verb venir)

vés (imperatiu del verb anar)

véu (passat del ver veure)

vós ( pronom de 2a.pers. usat com a

tractament)

be, bens (animal)

bota, botes (calçat)

deu, deus (verb i número)

dona, dones (sexe femení)

es (pronom)

feu (present del verb fer)

ma (possessiu)

mes (període de l'any)

meu, meus (possessiu)

molt/a/s/es (quantitatiu)

mon (possessiu)

mora, mores (Magribí)

net/a/s/es (adjectiu)

nos (pronom)

os, ossos (esquelet)

pel/s (contracció)

que (pronom relatiu àton)

res (cap cosa)

se (pronom)

sec/s (adjectiu)

seu/s (possessiu)

si (condicional, reflexiu, nota musical)

sol/s (astre, adjectiu, verb)

te (nom de lletra, infusió)

us (pronom)

vens, venen (verb vendre)

ves (verb veure)

veu (so)

vos (pronom feble)

  • Hi ha un seguit de mots que, de vegades, pronunciem malament i això fa que els accentuem malament. Els més importants són:

Mots aguts

Mots plans

Mots esdrúixols

comitè, fluor, futbol, handbol, heroi, hoquei, interval, iber, oboè, timpà, policrom, poliglot, el Tibet, xassís, xofer

amoníac, atmosfera, austríac, cardíac, leucòcit, magnetòfon, medul·la, míssil, monòlit, omòplat, policíac, pròsper, rèptil, termòstat, tèxtil, torticoli,

aurèola, diòptria, èczema, elèctrode, Etiòpia, Hèlsinki, Himàlaia, olimpíada, període, pneumònia, políedre, SàharaUB Virtual © 2004