... > continguts i activitats > mòdul 3 > els fonemes oclusius finals

 

Els fonemes oclusius finals

Els mots que en posició final de síl·laba o final de mot presenten els sons oclusius /p/, /t/ i /k/, tant poden ser grafiats amb les lletres b/p (cub, cup), d/t (verd, curt) o g/c (mag, groc). Per no cometre errors ortogràfics, cal parar atenció a les següents regles:

REGLA 1.

A final de mot, després de vocal o de diftong tònic, s'ha d'escriure la forma oclusiva p , t , c

Ex. pop, sap, pot, empat, cuc, escac

Són excepcions :

b adob, Carib, club, cub, esnob, Jacob, Job, tub ...

d Els mots femenins acabats en –etud, -itud ? quietud, solitud ...

i els mots Alfred, Conrad, David, fluid, fred, sud ...

g Els mots acabats en –leg, -gog, -fug ? filòleg, pedagog, pròfug ...

i els mots demagog, estrateg, mag ...

REGLA 2

A final de mot, després de vocal àtona o de consonant, s'escriu la mateixa lletra que apareix en els derivats.

P/B camp (camperol), àrab (Aràbia)

T/D sort (sortós), sord (sordesa)

C/G corc (corcat), burg (burgès)

Són excepcions

La primera persona del present d'indicatiu d'alguns verbs acabats en –nc tinc, vinc, estenc...

I els mots ànec, aràbic, càrrec, espàrrec, fàstic, feréstec, llòbrec, mànec, préssec, rònec

REGLA 3

A final de síl·laba, a l'interior de mot, cal tenir en compte el quadre següent:

Exemples

Excepcions

ab-

ob-

sub-

absoldre, abdicar, abscissa

obstacle, obtús, obtenir

subjecte, submarí, substrat

apte, optar, òptic, òptim

cap-

-pt-

-pc-

-ps-

-pn-

captaire, captiu, capficar

capturar, copte, escriptor

compacte, impacte, recapta

capsa, eclipsi, rapsode

apnea, hipnosi, pneumàtic,

cabdal, cabdell, cabdill, , dissabte, dubte, sobte

ad-

adjunt, adjectiu, advocat

atles, Atlàntic, atleta, atmosfera, atzar, atzavara ...

-tg-

-tj-

-tll-

-tm-

-tn-

-ts-

-tz-

boscatge, metge, patge

petjada, platja, sotjar

ametlla, butlla, ratlla

arítmia, ritme, sotmetre,

cotna, reguitzell

potser, sotsobrar

atzagaiada, atzur, dotze

-gd-

-gg-

-gm-

-gn-

amígdala, maragda

suggerir, suggestió

augmentar, dogma,

ignició, digne, pugna

anècdota

dracma

aràcnid, estricnina, tècnic

- cc-

-cs-

-ct-

-cz-

acció, accident, cocció

facsímil, sacsejar,

acte, actuació

èczemaUB Virtual © 2004