... > continguts i activitats > mòdul 2 > la síl·laba, els diftongs, la dièresi

 

La síl·laba, els diftongs, la dièresi
La síl·laba

Tradicionalment, la síl·laba es defineix com una emissió de veu. en què hi ha un nucli, constituït per una vocal, precedit o seguit per consonants o pseudo-vocals. Les síl·labes s'agrupen i formen mots A efectes ortogràfcs, separarem les síl·labes amb els criteris següents:

 1. Destriarem els elements que formen el mot. Si és compost, si s'ha format amb prefixos o sufixos:


  Exemples: bes-avi gira-sol al-hora
 2. Separarem els grups de consonants així:
  rr
  ss
  sc
  ix
  tj
  tg
  tx
  l·l
  Exemples:car-ro, mas-sa, as-cen-sor, cai-xa, plat-ja, met-ge, flet-xa, col-le-gi.
 3. No separarem els dígrafs:
  gu
  qu
  ll
  ny
  Exemples: se-guin, a-que-lla, a-llà, ca-nya.

 

Diftongs

Un diftong és l'agrupament de dues vocals, una de les quals ha de ser la i o bé la u – dites vocals dèbils. Segons una posició determinada, que porta a distingir entre:

DIFTONGS DECREIXENTS

La i o la u es troben després del nucli, amb el qual s'agrupen. El so decreix en tancar-se la boca.

diftongs

exemples

diftongs

exemples

ai

ai-re, mai

au

blau

ei

rei

eu

peu

 

 

iu

niu

oi

boi-ra

ou

ou

ui

cui-na

uu

duus

DIFTONGS CREIXENTS

La i i la u es troben abans de la vocal sil.làbica. El so creix, la boca s'obre. N'hi ha de tres maneres:

A)

diftong

exemples

diftong

exemples

qua

qua-tre

gua

guat-lla

qüe

fre-qüent

güe

llen-gües

qüi

a-de-qüi

güi

pin-güí

quo

quo-ci-ent

guo

pa-rai-guot

B) A començament de mot:

hi/i / hu/u

Ex io –gurt

hie -na

C) i, u entre vocals

Ex. no-ia

Ex. be-uen


Dièresi

Signe ortogràfic que es col·loca al damunt de la ï o de la ü.

 1. Per assenyalar que s'ha destruït el diftong. I també porten dièresi:
  • Mots cultes acabats en:
   -tat
   -al
   -itzar
  • Mots derivats d'altres que també porten dièresi.
 2. Per reforçar la pronunciació d'una i/u.

Ex. constru ïe n, da

Ex. heroïcitat

Ex. hel·licoïdal

Ex. judaïtzar

Ex. ruïna > arruïnat

Ex. ruïna > arruïnat

Ex. qüestió

Ex. suïcidi


 

Estalvi de la dièresi
 1. Verbs en: infinitiu, gerundi, futur i condicional.
 2. Cultismes en –us i -um
 3. Els prefixos: anti-, co-, contra-, re- i semi-
 4. Els sufixos: -isme i -ista

Ex. traduir, conduint, conduirà, traduiria

Ex. Pius

Ex. harmònium

Ex. antiimperialisme

Ex. coincidència

Ex. contraindicació

Ex. reinversió

Ex. heroisme

Ex. egoistaUB Virtual © 2004