Projecte
Serveis de xarxa amb GNU/Linux

 
Projecte final de curs
 

La filosofia que s'ha volgut reflectir en el desenvolupament del projecte de final de curs és la de globalització i pragmatisme. Globalització pel fet de recollir el contingut del curs i pragmatisme per fer del projecte una eina útil a l'administrador. 
Tal i com es va apuntar a la guia del curs, reflectirem a continuació els aspectes més importants de desenvolupament.

Una vegada acabat l'estudi dels diferents mòduls, el participant que vulgui tenir dret al certificat del curs haurà de finalitzar-lo en el mateix curs acadèmic que ha realitzat els exercicis, desenvolupant un projecte de Tauler de Control.

El participant presentarà al seu tutor o tutora una o més propostes de projectes, de les quals es concretarà una d'elles entre ell i la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació, que li donarà el vist-i-plau. Caldrà que el projecte sigui avaluat positivament, juntament amb els exercicis de tots i cada un dels mòduls per poder tenir dret al certificat del curs.

El projecte de final de curs és una aplicació pràctica en forma de Tauler de Control, el més complert possible, on es vegin reflexats tots els serveis del curs per facilitar el seguiment i l'administració del servidor. Aquí l'alumnat ha de demostrar les destreses adquirides al llarg del curs en les eines, els recursos i les estratègies presentades en el material didàctic. Això fa que el projecte sigui l'element avaluador definitiu per obtenir la certificació del curs, amb la prèvia de tenir superats tots els exercicis dels diferents mòduls.

El projecte constarà d'una interfície d'usuari Web en què apareguin, de forma racional, totes les eines, recursos, estratègies, etc. que s'han exposat en els diferents mòduls. Amb el projecte es pretén la creació d'una aplicació úitl per al coordinador del centre que faciliti la monitorització i administració del servidor Linux des de qualsevol estació de treball amb un Navegador i connexió a Internet. L'autor/a no hauria de dedicar més de 18 hores de treball efectiu per a la seva realització. 

L'aplicació ha d'anar acompanyada d'un document on s'expliciti l'objectiu de l'aplicació, funcionament, breu explicació dels recursos utilitzats. Aquest document haurà de ser un document Word i haurà de tenir les parts següents: 

  • Títol 
  • Autor 
  • Dades professionals de l'autor (centre de treball, assignatures que imparteix...) 
  • Consideracions prèvies (a la part descriptiva del projecte) 
  • Com està construïda la interfície (part descriptiva del projecte) 
  • Manual d'instruccions (guia ràpida per al treball amb l'aplicació) 
Tot projecte serà prèviament formulat en proposta i adreçat al tutor o tutora del curs. Si a la proposta hi ha qüestions a fer o reformulació del projecte, serà el tutor qui farà saber a l'alumnat les observacions, puntualitzacions necessàries o modificacions que s'han d'introduir en la proposta. El tutor o tutora comunicarà a l'alumne la validesa de la proposta.
 

Requeriments del projecte

 • Ha de ser una aplicació que utilitzi els diversos recursos treballats en el curs.
 • Ha de ser INÈDIT i INDIVIDUAL. 
 • Les hores invertides en el desenvolupament del projecte han d'haver estat aproximadament les hores de treball per a 3 mòduls (és a dir, un mes i mig de treball de curs o l'equivalent a 18 hores). 
 • Ha d'haver estat presentat en els terminis establerts

Elements a avaluar en el projecte

 • Que compleixi els requeriments del projecte. 
 • El grau de dificultat de desenvolupament de l'aplicació. 
 • El grau d'ergonomia, facilitat d'ús i integració de les eines proposades. 
 • Els recursos i les estratègies usats. Millora i/o depuració dels recursos i les estratègies usats en el curs. 
 • La presentació global del projecte (disseny) i en particular la de cada part que compon el projecte.