Guia
Serveis de xarxa amb GNU/Linux---
     
  Consideracions prèvies

El curs "Serveis de xarxa amb GNU/Linux" no té cap referent presencial i és totalment de nova creació.

Cal destacar d'aquest curs, l'esforç per intentar fer-lo telemàtic, tractant-se d'un tema que requereix coneixements a nivell de maquinari, instal·lacions de xarxa i que es recolza en un sistema operatiu totalment nou per a la majoria d'alumnes.

S'intenta doncs que els materials del curs serveixin als coordinadors d'Informàtica dels centres (o dinamitzadors de les noves TI) per implementar els serveis escollits, i que més endavant puguin utilitzar-los com a manual de consulta.

Es pressuposa que el coordinador, en iniciar aquest curs, té uns coneixements avançats en xarxes locals, Windows i de l'entorn Internet. 

Per realitzar aquest curs el coordinador ha de disposar de correu electrònic, un equip per a treballar com a 'servidor' (Pentium amb un mínim de 16 MB de RAM), un altre com a 'client' amb Windows i una xarxa local amb connexió Internet a través d'un router Cisco 760 XDSI o ADSL de la XTEC .

Si se segueix de forma totalment autodidacta, sense els requeriments citats anteriorment, es poden arribar a assolir els coneixements necessaris per implementar-ho un cop aconseguits els elements mínims, equip per fer servidor i equip client en xarxa.

Elements dels mòduls

Els mòduls consten de: 

 • Objectius del mòdul:  fites que es volen assolir en el mòdul i on ja es pot veure el caràcter, més teòric o més pràctic, segons el cas. 


 • Continguts del mòdul:  punts a seguir per completar el mòdul, amb un ordre preestablert, que han de permetre assolir els coneixements necessaris que cobreixin els objectius esmentats en el punt anterior.

 • Exercicis:  els participants en el curs es familiaritzaran amb els conceptes adquirits i els aprofundiran mitjançant exercicis proposats. Aquests exercicis són els elements que permeten fer un seguiment avaluatiu de l'alumnat per part dels tutors, respecte al curs. Els exercicis són replantejaments dels recursos, destreses i conceptes plantejats a les pràctiques del mòdul corresponent.

 • La resolució dels exercicis, perquè tingui el seu efecte avaluatiu, es recomana que sigui personal, és a dir, que cada alumne resolgui de manera individual l'exercici, proposant la solució més adient o alternativa. Les dinàmiques de treball en grup per part dels alumnes dificulten aquest seguiment avaluatiu, tot i així, seran permeses sempre i quan els grups de treball no siguin mai de més de dos alumnes. En qualsevol cas el projecte de final de curs sempre es farà de manera individual (vegeu Projecte fi de curs).

Els exercicis s'especifiquen amb un nom que està referenciat per un codi de tres caràcters, aquest codi està format per la lletra E, el número del mòdul i el número d'ordre de l'exercici. Per exemple, l'exercici 4 del mòdul 2 tindrà com a codi E24. 
Un cop corregits els exercicis, el tutor o la tutora es dirigirà a l'interessat fent-li les observacions, rectificacions i anotacions que siguin d'interès. Els aspectes d'interès general que es puguin extreure de les diferents solucions presentades es comentaran en un missatge genèric a tot l'alumnat.
Els fitxers que hagueu de desar en disc local en els diferents mòduls del curs els podreu descarregar amb el botó dret del ratolí.

Lliurament dels exercicis

El lliurament dels exercicis per part de l'alumnat al tutor o a la tutora es farà de la manera següent: 

 1. Cal incloure tota la informació demanada als exercicis dins un missatge de correu electrònic indicant en el Subjecte: "Exercicis mòdul X" essent X el número del mòdul.
 2. Si cal lliurar algun fitxer, adjunteu-lo en el mateix missatge adreçat al tutor del curs. 
 3. El lliurament dels exercicis d'un mateix mòdul es faran tots junts i en format HTM. 
 4. En aquest curs és possible que la valoració dels aspectes més pràctics dels exercicis es faci de forma remota. Això vol dir que el tutor o tutora accedirà als serveis de l'equip per verificar la seva correcta implementació/configuració.
Projecte fi de curs

Una vegada acabat l'estudi dels diferents mòduls, el participant que vulgui tenir dret al certificat del curs haurà de finalitzar-lo en el mateix curs acadèmic que ha realitzat els exercicis, desenvolupant un projecte de Tauler de Control on apareguin tots els serveis apresos i que sigui una eina pràctica i útil per al coordinador del centre.

El participant presentarà al seu tutor o tutora una o més propostes de projectes, de les quals es concretarà una d'elles entre ell i el Servei d'Informàtica Educativa i Acadèmica, que li donarà el vist-i-plau. Caldrà que el projecte sigui avaluat positivament, juntament amb els exercicis de tots i cada un dels mòduls per poder tenir dret al certificat del curs.


Directrius per desenvolupar el projecte fi de curs

El projecte de final de curs és una aplicació pràctica en forma de Tauler de Control, el més complet possible, i on es vegin reflectits tots els serveis del curs per facilitar el seguiment i l'administració del servidor. Aquí l'alumnat ha de demostrar les destreses adquirides al llarg del curs en les eines, els recursos i les estratègies presentades en el material didàctic. Això fa que el projecte sigui l'element avaluador definitiu per obtenir la certificació del curs, amb la prèvia de tenir superats tots els exercicis dels diferents mòduls.

El projecte constarà d'una interfície d'usuari Web on apareguin, de forma racional, totes les eines, recursos, estratègies, etc. que s'han exposat en els diferents mòduls. Amb el projecte es pretén la creació d'una aplicació úitl per al coordinador del centre que faciliti la monitorització i administració del servidor Linux des de qualsevol estació de treball amb un Navegador i connexió a Internet. L'autor/a no hauria de dedicar més de 18 hores de treball efectiu per a la seva realització. 

L'aplicació ha d'anar acompanyada d'un document on s'expliciti l'objectiu de l'aplicació, funcionament, i una breu explicació dels recursos utilitzats. Aquest document haurà de ser un document HTM amb les parts següents: 

  • Títol 
  • Autor 
  • Dades professionals de l'autor (centre de treball, assignatures que imparteix...) 
  • Consideracions prèvies (a la part descriptiva del projecte) 
  • Com està construïda la interfície (part descriptiva del projecte) 
  • Manual d'instruccions (guia ràpida per al treball amb l'aplicació) 
Tot projecte serà prèviament formulat en proposta i adreçat al tutor o tutora del curs. El tutor estudiarà la proposta per si pot ser presentada a la reunió de coordinació de tutors. En aquesta reunió s'aprovarà el projecte, si procedeix. 

Si a la proposta hi ha qüestions a fer o reformulació del projecte, serà el tutor qui farà saber a l'alumnat les observacions, puntualitzacions necessàries o modificacions que s'han d'introduir per assegurar-se que la proposta de projecte sigui aprovada en el seu moment. 

Requeriments del projecte

 1. Ha de ser una aplicació que utilitzi els diversos recursos treballats en el curs.
 2. Ha de ser inèdit i individual. 
 3. Les hores invertides en el desenvolupament del projecte han d'haver estat aproximadament les hores de treball per a 3 mòduls (és a dir, un mes i mig de treball de curs o l'equivalent a 18 hores). 
 4. Ha d'haver estat presentat en els terminis establerts. 
Elements a avaluar en el projecte
 1. Que compleixi els requeriments del projecte. 
 2. El grau de dificultat de desenvolupament de l'aplicació. 
 3. El grau d'ergonomia, facilitat d'ús i integració de les eines proposades. 
 4. Els recursos i les estratègies usats. Millora i/o depuració dels recursos i les estratègies usats en el curs. 
 5. La presentació global del projecte (disseny) i en particular cadascuna de les parts que el compon.


Tutoria

A cada participant se li assigna un tutor o tutora qui l'assessorarà i l'orientarà en l'estudi dels diferents mòduls i a qui podrà formular, per via missatgeria, les consultes, les preguntes que calguin i podrà demanar orientacions en el desenvolupament del Projecte de final de curs. El tutor farà una assistència personalitzada a cada participant. 

Per a consultes i comentaris sobre aspectes de qualsevol mòdul, que faci necessari aclarir conceptes o dubtes generalitzats, arrodonir exemples, fer puntualitzacions o qualsevol particularitat que demani una intervenció per part del tutor a tots els alumnes, es farà mitjançant missatges genèrics a tot el grup d'alumnes assignats al mateix tutor.


Calendari del curs 

Inici del curs: dimarts, dia 15 d'octubre de 2002
Fi del curs: dimarts, dia 8 d'abril de 2003

Mòdul 1: dimarts, dia 29 d'octubre de 2002
Mòdul 2: dimarts, dia 12 de novembre de 2002
Mòdul 3: dimarts, dia 26 de novembre de 2002
Mòdul 4: dimarts, dia 10 de desembre de 2002
Mòdul 5: dimarts, dia 14 de gener de 2003
Mòdul 6: dimarts, dia 28 de gener de 2003
Mòdul 7: dimarts, dia 11 de febrer de 2003

Proposta del projecte: divendres, dia 14 de febrer de 2003
Inici del projecte: dimarts, dia 25 de febrer de 2003
Revisió/seguiment del projecte: dimarts, dia 11 de març de 2003
Fi del projecte: dimarts, dia 25 de març de 2003


Bibliografia

PITTS, David (1998) La Biblia de RedHat. Anaya Multimedia
McCARTY, Bill (1999) Learning RedHat Linux. O'Reilly
KIRCH, Olaf (2000) Linux  Network Administrator's Guide. O'Reilly
ECKSTEIN, Robert; COLLIER-BROWN, David;  KELLY, Peter (1999) Using Samba. O'Reilly
ROBBINS, Arnold (1999) vi Editor. O'Reilly
 

Recursos a Internet

http://perso.wanadoo.es/cavall_fort - Recursos en català
http://lucas.hispalinux.es - Biblioteca de recursos per a GNU/Linux en castellà  
http://www.insflug.org - COMOs (HOWTOs) en castellà
http://www.redhat.com/linux_docs.html - Documentació i recursos 'oficials' en anglès