FILOSOFIA A TRAVÉS DELS TEXTOS

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
2021/2022
MATÈRIA: Història de la Filosofia
2n de Batxillerat

   

Les lectures obligatòries són les següents:


1r trimestre: Plató. República (Llibre I i Llibre II)

2n Trimestre: Descartes. Meditacions Metafísiques.

3r Trimestre: Kant

La comprensió de les lectures obligatòries s'avaluaran a partir d'un qüestionari de la lectura, un control oral i un treball en grup.

L'avaluació trimestral es realitzarà a partir de dos apartats:

1. S'avaluaran les feines realitzades durant el trimestre (20%):

a. La comprensió de la lectures obligatòries (15%)

b. Exercicis realitzats a casa i avaluats pel professor

c. Tots aquells treballs que ja sigui individualment o en grup hagi hagut de realitzar.

d. Actitud de participació i capacitat de treballar en grup.

 

2. En cada trimestre es realitzarà dos controls escrits. (80%)

El 80% de la nota trimestral s'obtindrà mitjançant la mitjana dels exàmens realitzats. A l’hora de puntuar aquestes prova es valorarà de forma específica la correcció lingüística, es seguiran els criteris adoptats per tots els departaments de l'institut. Si aquesta nota és superior al 4, s'aplicarà el 20% de les feines realitzades durant el trimestre. Per cada falta sense justificar o retard (des de la tercera)  es baixarà 0,25 de la nota trimestral del crèdit.
Per aprovar la matèria s'ha de tenir aprovat els tres trimestres.

La recuperació. En el 1a i 2a avaluació es realitzarà un exament per recuperar. Per a recuperar dels diferents trimestres que hagin quedat suspesos es realitzarà una prova escrita al mes de maig, on s'hauran de recuperar només els trimestres suspesos.

La matèria de Filosofia pendent de primer de batxillerat es recuperarà amb la lectura i un treball del llibre:

El món de Sofia. Jostein Gaarder

El control de la lectura del llibre es farà oralment.

Un cop superat tots els trimestres, la nota final s'obtindrà calculant la nota mitjana dels tres trimestres.


Aquells alumnes que vulguin presentar-se a les recuperacions finals per pujar nota, ho podran fer sempre i quan ho consultin amb el professor corresponent. Aquest examen serà global de la matèria impartida durant tot el curs.

Aquests criteris d'avaluació es donaran a conèixer al primer dia del curs i es penjaran a la pàgina web: Filosofia a través dels textos