CLISSAR
Visualització
de
frases bàsiques...


i estructuració de llenguatge