QUÍDAM, RECURSOS DIDÀCTICS


Com exemple, es presenta una estructura rígida però útil en els primers passos. A mesura que es domini aquesta, es farà progressivament el salt natural a les fórmules més flexibles que té la nostra llengua.

En aquest sentit, és útil proveir-se d'un joc de fitxes o daus temàtic de les accions i vocabulari a treballar, en les quals hi figuri escrita la paraula més escaient. Cal començar pels mots més usuals.

Els nens i nenes poden dibuixar o pintar l'acció, de manera que tinguin una còpia pròpia de les accions que aprenen. Algunes de les accions poden tenir lectura d'adverbi o d’adjectiu.

L’estructura base té uns apartats ben definits:


SUBJECTE
(+ COMPLEMENTS)

VERB (S)
(+ ADVERBI)

O. DIRECTE
O. INDIRECTE...


Es recomana declarar el subjecte en primer lloc. És preferible que els subjectes siguin propers: substituir nen/nena... pels noms propis dels companys de classe dóna més sentit a l'aprenentatge.

Tant aviat com es domini el nom comú o propi cal complementar-lo.

Els verbs i adverbis, si n’hi ha, junts en segon lloc, ja que l'adverbi pot canviar radicalment l'acció.

Els altres elements de la frase (objecte directe, indirecte, de lloc, de temps, ...) en el darrer apartat.

Si es fan servir aquestes imatges com a eines per a composar, s’obtenen estructures com aquestes:Aquest, és un llenguatge universal que ens permet comunicar-nos des del primer moment. Cada imatge representa una unitat d’informació i el seu conjunt ens expressa un pensament.

Per tal d'arribar a la generalització de l'acció, que es pot mostrar de manera particular (obrir: la capsa, la porta,...) o per a fer entendre el caràcter polisèmic d'alguna paraula, es farà més necessària la intervenció del professional.

Molt aviat podrà prescindir-se de la graella i flexibilitzar l'estructura.

Tot seguit es presenta un model de les fitxes (DIN-A4v) que es proposen treballar com a eines d’aprenentatge o reforç. 

Com a norma general és millor presentar el vocabulari amb l'article corresponent per tal que s'integri el gènere de manera automàtica i resulti més fàcil l'adjectivació.
Veure'ls a : Llicència d'estudis