ELABORACIÓ DE TEXTOS (1)

1.   PLANIFICAR:

a.   Conèixer

o  objectius:

§   Retenir alguna cosa a la memòria

§   Organitzar els coneixements apresos

§   Comprovar la representació que algú es fa d’un tema

§   Reelaborar una idea

§   Comunicar el que s’ha après a altres persones

§   Expressar idees

§   Aprendre a escriure

o  destinatari: per determinar el grau de formalitat (escassa, mitjana, alta(2)), el lèxic, la presentació...

o  Què es vol explicar

o  Quin tipus de text es demana

b.   Recerca per aconseguir el material adequat.

c.   Generar, organitzar i seleccionar idees segons l’objectiu.

d.   Tècniques per organitzar idees (pluja d’idees, esborranys, esquemes, mapes conceptuals...).

e.   Demanar ajut i saber concretar la demanda.

 

2.   REDACTAR: Donar forma lingüística als aspectes planificats.

a.   Pautes generals: La informació ha de ser PERTINENT, COMPLETA, PRECISA i ORGANITZADA.

·         PERTINÈNCIA:

o  Coherència, consistència i referència al fenomen, objecte...

o  Claredat per descobrir el tema i les intencions de l’autor.

o  Registre de llengua adequat a la funció i als destinataris del text.

·         COMPLETESA:

o  Nombre suficient de característiques, raons...

o  Exemplificació i il·lustració de les idees

o  Si convé, introducció de material gràfic per completar la informació del text.

·         PRECISIÓ:

o  Concreció de les idees

o  Idees organitzades i acceptades per la comunitat científica.

o  Lèxic específic de l’àrea.

·         VOLUM DE CONEIXEMENTS:

o  Adequat en relació al nivell en quantitat i qualitat.

b.   Organitzar el text a partir dels esquemes previs en tres parts (Introducció, Cos i Conclusió) introduint-hi marcadors (títols, subtítols, negretes) per estructurar el contingut, orientar la lectura i deduir les idees globals que exposa el text.

c.   Parar atenció a:

o  Contingut (informació)

o  Text (cohesió i coherència)

o  Frases (ordre dels mots)

o  Gramàtica i ortografia. Separació per paràgrafs, signes de puntuació...

o  Presentació: polidesa, llegibilitat, format, organització de les parts, índex, paginació, bibliografia...

o  Estil: capacitat expressiva, riquesa, variació i precisió lèxica, complexitat i variació lingüística, recursos retòrics... Originalitat.

d.   Tenir en compte el tipus de text:

o  DESCRIPTIU / COMPARATIU

o  EXPLICATIU

o  JUSTIFICATIU I ARGUMENTATIU

3.   REVISAR:

a.   Examinar el producte obtingut per si s’ha trobat informació nova,

b.   Repassar el contingut i la forma i el procés seguit

c.   Comparar-lo amb la planificació

d.   Ajustar, reescriure, refer el que es cregui convenient si

o  en la lectura en veu alta falla alguna cosa,

o  ha variat l’estructura

o  observacions de companys o professor

o  algú no ha entès el contingut...

e.   Autoavaluar-se:

o  Com ho he fet?

o  Què he fet malament?

o  Explicar per què

f.    Avaluació entre companys:

o  La seva explicació és adequada?

o  Què recomanaries perquè millorés

o  Estàs d’acord amb l’avaluació del company?

Aquestes pautes per a la producció de textos serviran per elaborar i analitzar un text i, per tant, com a criteris d’avaluació.

 

(1)  Adaptació de JORBA, GÓMEZ i PRATS, (eds), (1998), Parlar i escriure per aprendre, ICE UAB i CASSANY, D., (1993), La cuina de l’escriptura, Empúries, Barcelona.

(2)     JORBA (1998), pàg. 126