TITOL. PALLETES CURTES
 

Edat:          + de 5 anys

Jugadors:   + de 3

Material:     palletes  o tronquets petits  i   finets, un per a cada jugador.
 

Desenvolupament
S'agafen tantes palletes com jugadors participin en el joc, procurant que totes siguin més o menys iguals, excepte dues: una ha d'ésser notablement més curta que les altres i l'altra, notablement més llarga. El jugador que té les palletes se les posa totes
 dintre la má fent que sobresurtin tots els caps a la mateixa alçada; és a d¡r, que es vegin tots ben arranats, sense que es pugui sospitar on són les dues palles diferents.
Quan ja té les palletes preparades, convida al joc els seus companys tot cantant:
 
 
"Palletes curtes, 
palletes llargues; 
qui curta la traurá, 
parará."
Els jugadors estiren cadascú una palla. El que treu la més llarga és rei i al que li toca la més  curta, para. També es pot fer que el que treu la més llarga és el el capità que escull  equip primer i el que treu la curta és el segon d'escollir.
 
 
 
 

Font: Joan Amades en el llibre El jugar d'Amades, edició d'Imma Marin i Olga Pardo, Ed. El Mèdol, Tarragona, 1996.
 
 

Buscant el joc perdut