TITOL: POMA MADONA
 
 
 

Edat:                 + de 3 anys
Jugadors:          + de 3.
Tipus:                Cançó de repartir

Desenvolupament
Els infants es col·loquen en rotllana. Mentre tots canten la cançoneta marcant molt accentuadament el ritme, el que fa de cap assenyala o toca, un per un, cada infant de la rotllana. L'infant a qui correspon la darrera sil·laba queda salvat o escollit.
 
 
 
 
"Poma madona 
maixun macau 
xinxota barrota 
castell bimbau 
un, dos, tres, 
pany i clau."

 
 
 
 

Font: Joan Amades en el llibre El jugar d'Amades, edició d'Imma Marin i Olga Pardo, Ed. El Mèdol, tarragona, 1996.
 
 

Buscant el joc perdut