TITOL: TROMPA TROMPETA
 
 

Edat:                 + de 3 anys
Jugadors:          + de 3.
Tipus:                Cançó de repartir

Desenvolupament
Els infants es col·loquen en rotllana. Mentre tots reciten la cantarella marcant molt accentuadament el ritme, el que fa de cap assenyala o toca, un per un, cada infant de la rotllana. L'infant a qui correspon la darrera sil·laba queda salvat o escollit.
 
 
 
 
"Trompa, trompeta,
trompa, trompó.
Tots han de ser menos jo*."
*Amb aquest "menos jo", ens arriba aquesta cantarella de la mà de Joan Amades
 
 
 
 

Font: Joan Amades, Folklore de Catalunya: costums i creences, Biblioteca Selecta, Editorial Selecta, Barcelona 1969.
 
 

Buscant el joc perdut