INTRODUCCIÓ

La realització d'aquest treball ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda de la modalitat C concedida pel Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya (DOG núm.: 4661 de 23.6.2006).

La sol·licitud de la llicència sorgeix com a conseqüència d'un Pla experimental de llengües estrangeres aprovat al CEIP PUIG D’AGULLES de Corbera de Llobregat el curs 2004-05 i implementat, en part, el curs 2005-06.

A l'escola s'iniciava l'aprenentatge de la llengua anglesa a P-4 des del curs 2001-02 , preveient que els alumnes a 5è estarien familiaritzat amb la llengua, es proposava treballar setmanalment problemes de càlcul mental en anglès .

La valoració de l'experiència va ser positiva. Els nens es mostraven interessats i, un percentatge elevat del grup, integraven les estructures repetitives del plantejament dels problemes, així com, de les respostes.

Conseqüentment, es plantejava continuar treballant problemes de càlcul mental al primer curs de cicle superior i geometria al segon . S'escollia la geometria perquè permet partir de l'experimentació i l'observació de l'espai, sent el llenguatge oral una part important de l'aprenentatge.

L' objectiu global del projecte és donar un tractament interdisciplinari a l'aprenentatge de la llengua estrangera creant situacions de comunicació reals mitjançant el seguiment dels continguts curriculars.

La programació consta de cinc unitats amb 6,7 o 8 sessions. En cada sessió hi ha dos blocs, un amb el material per al mestre i l'altre amb el material per als alumnes:

1. Material per al mestre
· “Plans”: Es presenta una visió general de tot el que fa referència a la sessió (vocabulari, preguntes, possibles respostes, recursos,....).
· “Resources: S'hi detallen els recursos pels mestres. Gairebé cada sessió té una pàgina web de referència i/o un power point per facilitar la comprensió dels nous continguts i/o practicar-los.

2. Material per a l'alumne:
· “Booklet”: Equival al glossari, amb el vocabulari matemàtic necessari per seguir la classe (algunes sessions no disposen de booklet perquè el vocabulari s'ha facilitat en sessions anteriors).
· “Language support”: És el suport lingüístic perquè l'alumne pugui expressar-se en anglès.
· “Worksheet”: Activitats de treball.

També, s'ha adjuntat una còpia íntegra dels diferents mètodes per a resoldre operacions abstreta dels stardards anglesos.


L'observació de les classes de matemàtiques a l'escola GREAT CROSBY CATHOLIC PRIMARY SCHOOL de Liverpool durant el curs 2006-07, juntament amb la bibliografia detallada , han estat l'eina bàsica per a la creació del treball.

En el curriculum d'Anglaterra, les matemàtiques s'imparteixen una hora diària. La sessió consta de tres part:
· Un inici (10') ,amb diversitat d'activitats de càlcul mental a resoldre amb tot el grup classe.
· Una part principal (40'), el mestre introdueix els nous continguts de l'àrea amb la participació constant de tota la classe ( fent prediccions, estimacions, provocant discussions). Després de l'explicació, els nens treballen individualment o en petit grup.
· Un final (10'), s'estableixen conclusions o es revisa el que s'ha après.

Es dóna una importància cabdal a aconseguir que els alumnes verbalitzin els procediments matemàtics que s'han seguit per arribar als resultats obtinguts, i , a expressar la informació que han processat.

Els mestres d'arreu del país han de seguir les programacions de les àrees instrumentals penjades al web http://www.standards.dfes.gov.uk/primary/teachingresources/mathematics/.
Es treballen tots els blocs matemàtics a cada term (seqüenciació temporal del curs, amb una durada d'un mes i mig) . Per treballar la geometria (bloc que ocupa 1/3 de l'àrea) parteixen poc de l'observació de l'entorn i, en prou feines, experimenten. Per contra, en càlcul mental es faciliten bons recursos per arribar a estimar i a calcular amb rapidesa.

L'estructura de les unitats programades al web dels standards han estat una gran ajuda a l'hora de donar forma a la programació.

El llibre “Mental Maths Tests” d'ANDREW BRODIE editorial A & C Black, pot ser un bon començament pels centres que volen iniciar-se en les CLIL (àrea matemàtiques). Són un recull de problemes acompanyats d'un CD que facilita la lectura. S'empra a la majoria d'escoles d'Anglaterra. Es pot comprar a la http://www.amazon.com/.

Si necessiteu qualsevol aclariment i/o voleu fer alguna aportació escriviu un e-mail a ngraun@hotmail.com .