ÀREA D'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
CRÈDITS VARIABLES (ESO)
mhontori@pie.xtec.es
  Inici   Presentació   Educació   Mestres  Guerra i pau  Articles economia  ètica  Enllaços
Relac.  a l'entorn de treball
 CFGM de Gestió Administrativa
CFGS d'Administració I finances
 Economia (BATX.)
EOE I/II  (BATX.)
Crèdits variables (ESO)

 LES TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I EL PROCESSADOR DE TEXTOS WORD.

APUNTS DE L'ALUMNE

1. LA CARTA COMERCIAL

És un document escrit que una empresa o persona enviada a una altre per tractar assumptes comercials.

2. CORRESPONDÈNCIA COMERCIAL

Conjunt de comunicacions escrites entre diferents empreses per iniciar, mantenir i concretar negocis.

La redacció ha de reunir les següents condicions:

Presentació. Atractiva, ven distribuïda, i amb marges i separacions.

Claredat. De fàcil comprensió i senzillesa.

Correcció. Sense faltes de ortografia.

Ordre. S’exposaran ordenadament els motius pels quals redactem la carta, remarcant els punts més importants.

Concisió. Utilitzant paraules precises, sense recargolaments.

Precisió. Cal buscar les frases adequades que reflecteixin exactament allò que s’intenta comunicar.

Adaptació. El vocabulari i l’estil han de estar d’acord amb la preparació de la persona o
persones que han de llegir la carta.

3. PARTS DE LA CARTA COMERCIAL

Es divideix en tres parts:

3.1.. Encapçalament : Capçalera

 Data
 Destinatari
 Assumpte
 Referències (R/V, R/N)
 Salutació


3.2. Moll: Introducció

 Exposició
 Conclusió


3.3. Peu: Frase de comiat

 Antesignatura
 Signatura
 Postdata
 Annexos


3.1. La Capçalera: Identifica la persona. Està impresa generalment a la part superior de esquerra.

Inclou les següents dades: nom de la persona o  raó social de l’empresa que envia la carta. Adreça. Número de telèfon, apartat de correus, número de fax , e-mail, web. Activitat industrial. Sucursals.
 

La Data: Indica el dia, mes i any en que està escrita la carta. La col·locarem, generalment, a la part superior dreta.

Està formada per la població, nom de la localitat des d’on escrivim la carta. El dia es posa sempre en xifres. A continuació s’escriu el mes el qual no pot anar de forma abreviada i seria incorrecta utilitzar lletres majúscules. L’any en xifres, també.
 

La Adreça: Consta del nom del destinatari, si és una persona física es posarà senyor o senyora, precedint els noms i cognoms. Si es tracta de una societat s’utilitza la paraula senyors, si està formada per diversos socis. En altres casos es posarà la raó social sense anteposar-hi res:

Senyor Lluís Recasens Pera
Senyors Llac, Barroc i Cia
Indústries Molins, SA

Si la carta va adreçada a una determinada persona es posarà entre parèntesis (a la atenció de...).

L’adreça, carrer, número, pis i localitat s’escriuen sota del nom del destinatari (Margarida Xirgú, 90.)

Davant del nom de la ciutat es posarà sempre el codi postal. (08750)

Si la  carta va adreçada a alguna població dels països catalans, cal posar-hi la comarca MANRESA ( el Bages)
 

El Assumpte: Objecte o fer, té com a finalitat informar del contingut de la comunicació, breument, sense preposicions ni articles (reclamació de comanda, trames catàleg vendes febrer...).
 

La Referència: És obligada citar-la en els escrits oficials les fórmules més freqüents són:

R/V: vostra referència, s’escriu si la carta és resposta a una carta rebuda anteriorment
R/N: Referència nostra, indica dades per classificar i arxivar la carta, R/N: AG/LV
R/N: MH /mc, MH vol dir la persona que ha manat de fer la carta, i mc són les inicials de la o les persones que han fet la carta.
R/N :COMPTABILITAT
 

La Salutació: És col·loca sota l’adreça del destinatari, deixant unes línies en blanc i en el marge esquerra. El seu objectiu és iniciar  la carta amb una frase de cortesia. És un indicatiu del tipus de relació que existeix entre les persones. No és correcte l’utilització d’abreviatures.

Distingit senyor/a,
Senyors/es,
Benvolgut amic/ga
Apreciat senyor/a
 
 

3.2. El Moll: és la part principal de la carta. Exposarem el contingut i el motiu fonamental de la comunicació. Es comença a escriure dues línies a sota de la salutació.

Consta de tres parts:

 1. Introducció. L’objectiu es despertar l’interès del destinatari.

 2. Exposició. Hi exposarem els fets i l’argumentació pertinents. De forma clara i ordenada, concisa, exposant de forma ordenada les idees fonamentals. Si apareixen quantitats es posaren primer en xifres i a continuació en lletres.

3. Conclusió. És el paràgraf final que tanca l’exposició.

Exemple de frases comercials  utilitzades en el cos de la carta:

Acaben de rebre la vostra carta...
Corresponem a la vostra carta...
Acaben de rebre el vostra escrit...
Responem a la vostra carta...
En resposta a la vostra amable carta...
Hem llegit la vostra carta...
Amb el desig de ... us preguem...
Us agrairem la tramesa de...
Envieu nos, si us plau...
 

3.3. El Peu consta:

  Frase de comiat
 Antesignatura
 Signatura
  Postdata
 Annexos

Frase de comiat: ha de ser breu i senzilla. En moltes ocasions s’enllaça amb l’últim paràgraf de la carta.

Cordialment,
Atentament,
Respectuosament,
Afectuosament,
Us saludem atentament,

Altres fórmules:

Tot esperant les vostres noticies, us saludem atentament.
Aprofito l’ avinentesa per saludar vos atentament,
Us n’avançem les gràcies tot saludant vos atentament.

Antesignatura: va a continuació del comiat deixant varis espais en blanc. No la  hi posem sempre i consisteixi en una referència escrita amb el nom de l’empresa

Signatura: Cap carta tindrà validesa sense signatura. Quan la signatura costa d’entendre, se sol posar a sota el nom de la persona que signa. A continuació també podem posar el seu càrrec.

Exemple:

  INDÚSTRIES CANALS
          Signatura
      Josep Costa
    Cap de personal
 

Si la persona que ha de firmar la carta no hi és i ha deixat com a responsable un altre s’ha de fer constar utilitzant:

  P.A. (per autorització)
  P.O. (per ordre)
  P.P.  (per poder)

Caixa Popular
PP
   Signatura
Antoni Costa
Director

La Signatura: es col·loca generalment des de el centre del foli cap el marge dret.

La Postdata: si quan hem acabat la carta hem oblidat alguna cosa, ja acabada i signada, s’afeixeix a la carta la postdata que ha d'anar al peu de l’escrit.

Aquestes notes han de ser breus i van introduïdes per les lletres

PD (postdata)
PS (postscriptum)
NOTA

En algunes cartes al costat esquerra del peu apareixen unes inicials, representen la persona  que a dictat la carta i la que la ha escrit

RL/ag
Rita López/ Àngel Gómez

Si en la carta enviem altres documents es fa constar en l’annex.
 

4. TIPUS DE CARTES COMERCIALS

4.1. PROCÉS DE CAMPRA-VENDA:

 La carta comercial intervé, com element fonamental, en tot el procés de compra-venda mercantil, on la comanda és el punt principal a partir del qual gira tota l’operació.

 Si la mercaderia, un cop rebuda la comanda, no s’adiu a les condicions pactades, el client pot reclamar o retornar els articles que no reuneixin les qualitats exigides per a la seva venda posterior.

 Si el lliurament és de conformitat es tanca el procés en el moment que el proveïdor fa la corresponent factura i el client la paga.
 

4.2. CARTES DE COMANDA

 La comanda és un escrit mitjançant el qual és sol·licita a un proveïdor la tramesa amb ferm d’una mercaderia o de prestació d’un servei, i el client és compromet per la seva banda a satisfer el pagament de la mercaderia el preu acordat.

La redacció ha d’especificar:.

· Denominació del producte.
· Quantitat de mercaderia expressada amb unitats de venda.
· Preu de cost, despeses i bonificacions. Es consignarà el preu unitari i el total.
· Lloc on es farà el lliurament. Mitjà de transport,  assegurança i qui s’en fa càrrec.
· Data de la tramesa. Termini de lliurament de la comanda.
· Penalització si no es compleixen els terminis.
· Forma de pagament.
 

4.3. CARTES DE PRESENTACIÓ

 Parlarem de carta de presentació si hem de presentar alguna persona (empleats, representants, nous  directius, etc.) o si mostrem una empresa de nova creació per donar-la a conèixer en el món comercial.

 Les cartes de oferta mostren, ensenyen, oferten articles, preus o serveis que els empresaris posen a disposició del públic i empreses en general. Tenen com a finalitat  a aconseguir la venda de productes, motivant el lector a comprar-los.
 

4.4. PETICIÓ DE CATÀLEG

És una demanda d’informació sobre articles per decidir-se o no a comprar.

Aquestes cartes reuneixen les següents característiques:

· Es justifica la petició que es fa i les possibles molèsties que inicialment s’ocasionan.
· S’aconsella que l’escrit tingui un to cordial i de agraïment malgrat la brevetat.
 

4.5. CARTES DE DENEGACIÓ DE COMANDA

Comuniquem al comprador que no se li envia la mercaderia demanada.

Motius:

· Informes poc favorables sobres per el comprador (poca serietat, mal pagador...)
· Que els articles que el client sol·licita no els tinguem en estoc ni els podem aconseguir del proveïdor.
· Que les condicions proposades pel comprador n s’ajustin a la normativa de vendes del proveïdor.
 

4.6. CARTA DE RECLAMACIÓ

El client comunica al proveïdor l’incumpliment de contracte detallant allò que reclamen i la causa de la reclamació.

Causes:

· Retard en el compliment d’allò que es va acordar.
· Tramesa de mercaderies diferents a les demanades.
· Diferència en la qualitat i la quantitat.
· Mal estat de les mercaderies.
· No complir algunes de les condicions de la comanda
· Error en les factures, albarans...
 

4.7. CARTES DE DEVOLUCIÓ

Notifiquem el proveïdor que la mercaderia no serveix per ser posada a la venda i la data en la qual se li ha enviada.

Raons:

· Arribar la mercaderia fora de termini.
· Diferent qualitat a la sol·licitada.
· Modificació posterior de preus sense comunicació prèvia.
 

4.8. CARTES DE SOL·LICITUT DE TREBALL

S’anomenen cartes de petició de treball aquelles que un particular envia per tal de sol.licitar un lloc de treball, ja sigui en jornada completa o a temps parcial
 

ESTRUCTURA:

· A la introducció s’ha desmentar l’anunci o mitjà pel qual ens hem assabentat de la vacant a la empresa i ressaltar els coneixements i experiència que ens fan aptes pel càrrec o lloc anunciat.
· L’exposicó ha de referir-se a l’historial que acompanyem.
· A la conclusió podríem demanar una entrevista per donar les nostres referències personalment.

Les cartes de petició de treball, a l’enviar-les una persona privada no porten capçalera, i per tant el sol.licitant  haurà d’indicar la seva adreça al peu de l’escrit.

Sempre que el anunci ho especifiqui, haurem de confeccionar la carta a mà, procurant que la lletra sigui llegible y la forma de l’escrit correcta.
 

5. CURRÍCULUM VITAE

És una breu relació biogràfica del sol·licitant, on es destaquen tot els sues mèrits, activitats personals i professionals.

L’escrit pot presentar-se:

1. A mà
2. A màquina
3. A ordinador

La data figurarà al final del currículum vitae, abans de la signatura que serà imprescindible per avalar la veracitat de l’escrit.

Quasi tota l’informació d’un currículum vitae pot dividir-se en:

1. Dades personals
2. Estudis realitzats
3. Experiència professional
4. Referències

Dades personals:

Inclourà els apartats següents:

1. Nom i cognoms de qui signa
2. Data de naixement
3. Estat civil (solter, casat...)
4. Sexe
5. Document Nacional d’ Identitat
6. Professió
7. Nombre de fills
8. Domicili actual, adreça, telèfon i e-mail
9. Possessió carnet de conduir i vehicle propi
10. Fotografia ( si la demanen)

Estudis realitzats:

Han de exposar-se per ordre cronològic de dates, acabant amb els de recent realització. Es detallaran els titols obtinguts i els estudis que s'estan cursant en el moment de la realització del currículum.

Pel que fa els cursets realitzats, els destacaran en primer lloc tots els que tinguin relació amb el lloc de treball que sol·licita.

En l’apartat de idiomas coneguts s’especificarà el domini en quan a : traducció, escriptura i conversa

S’haurà d’indicar, a mes a mes , si el nivell es : bàsic, mitjà o excel·lent

Experiència professional:

Farem constar els càrrecs ocupats en diferents entitats exposats de forma cronològica, i s’haurà d’especificar:

· Data de començament i cessament de l’activitat
· Raó social de l’empresa o empreses on ens van prestar els serveis
· Lloc de treball amb descripció de la nostre tasca

La referència

Les referències avalen amb la seva autoritat que les dades del currículum vitae són fiables, i que poden afegir-hi mes informació.

Els noms, adreces i telèfons de les persones a qui podrien adreçar-se directament els destinataris per demanar referències s’han d’incloure al final del currículum.
 

6. INSTÀNCIA

1. Definició: és un escrit que te com a finalitat formular una petició o reclamació a una persona de rang superior o bé a les autoritats.

Totes les instàncies reben el nom de sol·licituds, però quan van adreçades a determinades autoritats s’anomenen:

· Memorial. Quan s’adreça a un monarca o príncep, cap d’estat, summe pontífex.
· Exposició. Si s’envia al Parlament o Senat.
· Recurs. Segona instància que s’adreça al mateix organisme o a un altre de categoria superior, per negar-se el signat a acceptar-la proposició que considera injusta.

2. Parts d’una  instància

· Encapçalament
· Moll o nucli
· Peu

Encapçalament: consta de les dades personals dels sol·licitants.

S’aconsella escriure amb lletres majúscula els noms i cognoms de la persona que signa la instància.

Una instància pot presentar-se en nom propi o en el d’una altra persona, organisme, institució o grup de persones, i en aquest cas es farà constar al encapçalament

El moll o nucli compren exposició i sol·licitud.

1. L’exposició està formada per totes aquelles dades i circumstàncies que cal presentar per tal d’obtenir la sol·licitud,  es a dir, les raons sobre les quals es fonamenta l’instància. S’inicia amb la paraula EXPOSA: centrada en el moll de l’instància o el marge esquerra a l’alçada de la primera línia de la exposició.

A continuació es posa la paraula QUE per començar a exposar els motius de la petició. I acabarà l’ultim paràgraf per la qual cosa,

2. Sol·licitud, desprès de deixar doble espai es formula la petició que es vol fer escrivint la paraula SOL·LICITA, sempre en lletres majúscules.

Aquest apartat resumeix allò esposat anteriorment, demanant que la instància sigui atesa en virtut dels drets preceptes o requisits en què s’emparen els sol·licitants

El peu.

Conté tres parts:
· Formula fixa
· Datació
· Repetició
(tractament i càrrec de la persona que s’adreça la instància)

Formula fixa: “Mercè/Garcia que espera obtenir de la vostra amabilitat la qual cosa espera obtenir”, i la farem servir només quan  allò que es demana no es de concesió obligada per part de la persona a la qual la instància es adreçada.

Datació que posarem sempre desprès de punt i apart, es compon de:
- lloc i data de redacció de l’instància
- signatura de la persona interessada

 Repetició fa la funció concreta d’identificació de la persona a la qual va adreçada
 

7. EL CERTIFICAT

Es coneix com certificat el reconeixement oficial i per escrit.

Serveix per assegurar veracitat d’un fet i el signant es responsabilitza del contingut del document.

Parts de un certificat

1. Encapçalament: compren la capçalera, situada al costat superior esquerra, on figuren les dades de l’entitat que expedeix el significat i l’encapçalament pròpiament dit, on apareix el noms i cognoms  de la persona que estén el certificat i el càrrec en que ho fa. S’ha d’escriure tot en majúscules.

2. El moll: s’ha de començar a escriure deixant  4 o 5 espais en blanc de l’encapçalament. S’inicia en l’expressió CERTIFICO/A: QUE, escrit en lletres majúscules a un terç de l’amplada del paper. Després es redacten els fets que es certifiquen. Quan son diversos els punts que s’han de certificar s’escriuran amb paràgrafs a part, i es començaren amb la conjunció QUE.

3. El Peu: el certificat acaba amb el peu i una frase formulària , la data i la signatura corresponent.

Frases utilitzades en el peu

 “ I perquè consti així a l’efecte de............. expedeixo aquest certificat”
 “ I  perquè consti, a petició de.............. lliuro aquest certificat amb el vist-i –plau de ............

A continuació vindria la data la signatura de la persona que certifica i el segell de l’empresa u organisme que estén el certificat.

Els certificats d’organismes públics es obligatori que les certificacions portin el vist- i plau de la persona que té un càrrec superior al signant.

LES TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I EL PROCESSADOR DE TEXTOS WORD.

  Inici   Presentació   Educació   Mestres  Guerra i pau  Articles economia  ètica  Enllaços
Relac.  a l'entorn de treball
 CFGM de Gestió Administrativa
CFGS d'Administració I finances
 Economia (BATX.)
EOE I/II  (BATX.)
Crèdits variables (ESO)