ÀREA D'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
CRÈDITS VARIABLES (ESO)
mhontori@pie.xtec.es
  Inici   Presentació   Educació   Mestres  Guerra i pau  Articles economia  ètica  Enllaços
Relac.  a l'entorn de treball
 CFGM de Gestió Administrativa
CFGS d'Administració I finances
 Economia (BATX.)
EOE I/II  (BATX.)
Crèdits variables (ESO)

EL VALOR DELS DINERS.

CURS: 3r. E.S.O.

OBJECTIUS DEL CRÈDIT (SÍNTESI):

     Conèixer el valor dels bens. Mesura del valor de canvi.
     Conèixer la importància dels diners al llarg de la Historia.
     Comprendre l’utilització i el funcionament del diner bancari: Xec, targes de crèdit, lletra de canvi.
     Entendre el funcionament de les divises i el canvi.
     Conèixer l’Euro com a moneda internacional i el seu procés d’aplicació.
     Comprendre a nivell bàsic el sistema financer i les seves institucions.
     Entendre el funcionament del comerç a través del mercat i les operacions comercials:
        Compra venda i marge comercial.
     Saber aplicar les eines matemàtiques adients ala resolució de problemes:
        Proporcions, percentatges, interès simple, canvi o cotització, descompte comercial.

PROGRAMA

Tema 1   NECESSITAT I BÉ
 . Necessitat. Clasificació.
 . Bé. Clasificació.
 . El repartiment proporcional.

Tema 2   VALOR I DINER
  . El valor. Valor de canvi. Mesura.
  . El diner. Història. Funcions.
  . Classes de diner. El xec.
  . Tarjetes de Crèdit.
  . Les divises. Canvi.
  . Càlculs originats per la moneda extranjera.
  . L’Euro. Fases d’introducció. Conversió.

Tema 3   EL SISTEMA FINANCER
  . Sistema financer.
  . Els bancs. Activitats.
  . Càlcul de l’interès.

Tema 4   EL COMERÇ
  . Comerç. Definició.
  . El mercat. Concepte econòmic.
  . Classificació del comerç.
  . Operacions comercials.
  . Compra-venda. Marge comercial.

Tema 5   OPERACIONS COMERCIALS
  . Operacions comercials.
  . Càlcul d’una factura. Descomptes. L'IVA

Tema 6   LA COMPRA-VENDA
  . Concepta de compra-venda.
  . Compra de béns.
  . Modalitats de pagament a la compra-venda.
  . La lletra de canvi.
  . Descompte a la lletra de canvi.

METODOLOGIA I ACTIVITATS DEL CRÈDIT:

     Explicació dels conceptes fonamentals per entendre  el paper dels diners al llarg de la Historia.
     Explicació dels conceptes fonamentals que permetin a l’alumne utilitzar el diner bancari i les divises.
     Resolució de problemes molt variats, utilitzant diverses estratègies, per tal que l’alumne assoleixi la
     comprensió dels conceptes i l’aplicació de les eines matemàtiques pertinents.
     Realització d’un dossier que reflecteixi el treball a l’aula.
     Utilització de material, textos i exercicis lliurats pel professor com a material de suport i aprofundiment.
     Es procurarà que el treball sigui el més pràctic possible per tal d’aconseguir l’interès i la participació activa
     de l’alumne a classe.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

     Activitats realitzades a l’aula.
     Proves objectives
     Presentació acurada del dossier d’exercicis.
     Es tindrà en compte l’interès i la participació activa.
 

TIPOLOGIA DE L’ALUMNAT AL QUE VA ADREÇAT:

     Tot tipus d’alumnes.
 

TIPUS D’APRENENTATGE QUE ES PRIORITZA:

     Actualització de coneixements del sistema financer.
     Procediments i tècniques matemàtiques i instrumentals.
     Actituds positives envers la resolució de problemes i el treball a classe.
     Ús correcte de la informació i els materials a utilitzar.
     Presentació acurada del dossier.
 

FUNCIÓ PREFERENT DEL CRÈDIT:

     Iniciació al Càlcul Mercantil i reforç d'eines matemàtiques per a la resoloció de problemes..
 

OBSERVACIONS:

     Donat el fonament matemàtic del crèdit es treballarà en coordinació amb el departament de ciències.

  PROVES OBJECTIVES
 
 
  Inici   Presentació   Educació   Mestres  Guerra i pau  Articles economia  ètica  Enllaços
Relac.  a l'entorn de treball

 CFGM de Gestió Administrativa
CFGS d'Administració I finances
 Economia (BATX.)
EOE I/II  (BATX.)
Crèdits variables (ESO)