CFGM DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Comunicació i arxiu
mhontori@pie.xtec.es
  Inici   Presentació   Educació   Mestres  Guerra i pau  Articles economia  ètica  Enllaços
Relac.  a l'entorn de treball
 CFGM de Gestió Administrativa
CFGS d'Administració I finances
 Economia (BATX.)
EOE I/II  (BATX.)
Crèdits variables (ESO)

 PROVES OBJECTIVES:

COMUNICACIÓ I ARXIU    UNITAT 1-2

1.- Representa, mitjançant un organigrama, l’organització de “El Corte Inglés”.

2.- Explica la relació interdepartamental que es produeix a “El Corte Inglés” quan ha de comprar a “Fagor” varis frigorífics.

3.- Explica, de forma esquemática, el procès de la comunicació.

4.- Explica el procés de sortida de correspondencia d’una empresa.

5.- Redacta una carta en la qual l’empresa de Viatges Miami, SL, c/ Gran de Sant Andreu, núm. 13, Barcelona (codi postal: 08030), accepta el pressupost per llogar dos dels seus autocars durant una setmana per a un viatge organitzat a Italia, d’Autocars El Ràpid, SL, Rambla Nova, 21, de Tarragona (codi postal: 43005). Confirma que la sortida es realitzará el dia 1 de juliol de 2002, de l’estació del Nord. Inventat les referències.

Veure Apunts Tècniques de Comunicació
 

COMUNICACIÓ I ARXIU    UNITAT 3-4

1.- Quines dificultats tenen per trobar un lloc de treball les persones que no es poden expressar d'una manera clara i coherent?

2.- Perquè un diàleg sigui eficaç, quines actituds hem d'adoptar?

3.- Assenyala les respostes més adequades: Com ha de ser una comunicació oral
a) Impersonal    b) Clara    c) Extensa    d) Cortesa    e) Breu     f) Personalitzada

4.- Observar el nostre interlocutor, tenir una disposició psicològica, evitar fer altres coses, etc., són actituds que hem de tenir a l'hora de:
a) Parlar en públic
b) Escoltar activament
c) Donar la nostra opinió

5.- Què hem d'evitar en els nostres arguments quan fem un discurs?

6.- Suposa que treballes d'auxiliar administratiu. Quin tractament utilitzaries en saludar els següents empleats de l'empresa:
a) Joan López, auxiliar administratiu        b) Anna Fernández, cap d'administració
c) Eulàlia Puigcercós, conserge               d) Frederic López, director general

7.- Assenyala les normes per trucar correctament per telèfon.

8.-Redacta una convocatòria de reunió, que han de rebre tots els membres de la classe, per parlar sobre la vaga del dia 20 de novembre (recorda que has de posar la data de la reunió). Signa-la com a delegat o delegada de la classe.

9.- Redacta l'acta que reflecteixi el possible desenvolupament de la reunió abans esmentada.
 

COMUNICACIÓ I ARXIU                 UNITAT 3-4

1. Escoltar amb atenció és un dels comportaments més valorats en la comunicació oral.
    Per escoltar activament què recomanaries?

2. Què regles bàsiques hem de seguir i què hem d’evitar quan parlem en públic?

3. Què hem d’evitar en els nostres arguments quan fem un discurs?

4. Assenyala les normes per parlar correctament per telèfon.

5. Redacta la convocatòria que s’enviarà als accionistes per la Junta General Ordinària en la que es tractaran els següents punts de l’ordre del dia:
    Lectura de l’acta anterior
    Estat de comptes
    Elecció de nova directiva
    Proposició d’intervenir en mercats internacionals
    Precs i preguntes
Recorda que has de posar la data de la reunió. Signa-la com a secretari.

6. Redacta l'acta que reflecteixi el possible desenvolupament d’una reunió amb el/la tutor/a. Posa un ordre del dia.
 

COMUNICACIÓ I ARXIU             UNITAT 5-6-7

1. Redacta una carta de comanda, a l'editorial McGRAW-HILL. Edifici Valrealty, 1a planta. Basauri, 17. 28023 Aravaca (Madrid), sol·licitant:
· 14 exemplars del llibre de Lluïsa M.ª Vaamonde Abellón: Tècniques de Comunicació avui 1, pel curs 1er d’Administratiu.
· 8 exemplars del llibre de Francisco Monchón Morcillo: Economia, pel curs 2n de Batxillerat.
· 18 exemplars del llibre de Clara González, Josep Alfaro i Montserrat Pina: Economia i Organització d’Empresa, pel curs 1er de Batxillerat.
· 8 exemplars del llibre de Clara González, Josep Alfaro i Montserrat Pina: Economia i Organització d’Empresa, pel curs 2n de Batxillerat.

Condicions: El pagament es farà al comptat.
Termini: Us demanem que la tramesa sigui urgent.

Remitent: Marín Hontoria, professor de Gestió i administració d’empreses.
IES BADALONA VII
Ausias Marc, 86
08915 Badalona

Tel. 397 85 11
Fax 397 85 41
 

2. Hem rebut la comanda de llibres anterior però ens falten 4 exemplars del llibre de Lluïsa M.ª Vaamonde Abellón: Tècniques de Comunicació avui 1, pel curs 1er d’Administratiu. Fes la reclamació i aprofita per demanar les guies didàctiques del professor dels 4 llibres sol·licitats.
 

3. L'editorial McGRAW-HILL és disculpa per no avisar-nos del lliurament d’una segona tramesa amb la resta de llibres sol·licitats. El retard va ser ocasionat per no disposar de més llibres en el magatzem de la delegació de Barcelona.
En breu ens arribaran els 4 llibres de Tècniques de Comunicació avui 1, més les guies didàctiques.
 

COMUNICACIÓ I ARXIU                    UNITAT 8

1. Redacta la corresponent instància per sol·licitar que us admetin a les proves selectives que convoca l’Ajuntament de Badalona per proveir una plaça d’auxiliar administratiu.
La convocatòria del concurs-oposició ha aparegut en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm. 345, de 6 de febrer de 2003.

 2. Escriu un certificat amb les notes obtingudes el passat mes de juliol.

3.   El MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN  Y CIÈNCIA, DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA, con fecha 11 de febrero de 2003, se dirige a  DOÑA ALÍCIA BASOLS RIBO, N.° R.P. A38EC78098760, destino: I.F.P. LUIS VIVES, Dirección: Cno. del Cementerio, s/n., de Barcelona, para comunicarle que de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Duodécima segunda de la Ley/1984 de 2 de agosto, para la función pública, esta Delegación Provincial dispuso se proceda a la correspondiente deducción de haberes, proporcional al tiempo que usted ejerció el derecho a huelga durante los días
20-11-03.

Fecha de salida: 12 de febrero 2003, núm: 8618.

Indica que en contra de la presente disposición podrá interponer recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al recibí de esta notificación.

Firma el delegado provincial.
 

4. Què són els oficis? Tipus d’oficis? Diferències
 

5. Què és un saluda? Per quins documents pot ser substituït un saluda?
 

COMUNICACIÓ I ARXIU                  UNITAT. 9/10

Activitats unitat 9

1.- Quins sistemes de clasificació són els més emprats?
a) Alfanumèric, numèric, geogràfic, el decimal i el cronològic.
b) Alfabètic, geogràfic, el que es fa per matèries, el decimal i el cronològic.
c) Alfabètic, alfanumèric, el decimal i el cronològic.

2.- Perquè és indispensable ordenar la informació d’una forma senzilla?
a) Per complir la normativa vigent
b) Per millorar-ne el funcionament
c) Les dues són correctes

3.-Quin sistema de classificació pren com a base el nom de les empreses?

4.- Assenyala la resposta correcta. En el sistema de classificació geogràfic es fa servir com a criteri de classificació:
a) El lloc de residència de la persona o entitat.
b) El lloc de naixement de la persona.
c) La comarca on està situada l'empresa.

5.- Assenyala la resposta correcta. La classificació per matèries es pot fer per ordre:
a) Numèric
b) Temàtic
c) De contingut
d) Alfanumèric

6.- Quin sistema de classificació es fa servir a les biblioteques?

7.- Assenyala la resposta correcta. Per classificar noms propis de persones es pren com a mot principal:
a) El nom
b) El primer cognom
c) El segon cognom

8.- Quina de les opcions és la correcta? Si coincidissin el nom i els cognoms de dues persones, s'haurien de classificar de la manera següent:
a) Comarca, municipi, carrer i comunitat autònoma.
b) Carrer, municipi, comarca i comunitat autònoma.
c) Comunitat autònoma, comarca, municipi i carrer.

9.- Ordena els següents noms d’empreses:
a) Departament d’Ensenyament
b) Vidua de Manuel Morales
c) Hijos de Medina
d) Perfumeria Santo
e) Editorial edebé
f) Banca Catalana
 

10.- Ordena cronologicament les següents dades:
14/01/77   15/06/85   24/07/02   19/11/85   18/12/02   24/01/01   20/03/97   02/05/97

11.- Ordena els noms seguents:
a) Rosa Almirall Saverdera
b) Carles de les Torres Crespo
c) Antonia Roura Moles
d) Anna Torres i Triguell
e) Maria Roura Sauquè
f) Rosa Torres Triguell
 

12.- Ordena la classificació alfanumèrica següent:

M-535
T-680
O-780
Z-450
V-123
A-120
D-685
A-152
M-420
U-35

Activitats unitat 10

1.- Completa la frase següent: Els llibres de registre s'han de portar obligatòriament perquè ho estableix...
 a) El Codi de comerç
b) El dret administratiu
c) Les lleis mercantils
d) El dret laboral

 2.- Assenyala quins d'aquests fins es volen aconseguir amb els llibres de registre.
a) Obtenir una visió general de la marxa i la situació de econòmica de l’empresa.
b) Complir amb la normativa legal.
c) Facilitar la localització dels documents.
d) Registrar de forma ordenada la documentació de l’empresa.

3.- Assenyala quins d'aquests llibres de registre són els llibres comptables principals:
 a) Llibre major
b) Llibre diari
c) Llibre d'inventari i comptes anuals
d) Llibre auxiliar de caixa

4.- L'empresa Nàutica mediterrània, SA, amb CIF A-17553311 i domicili a l'avinguda Santa Margarida, s/n, 17480 de Roses, en el seu llibre de registre de factures rebudes, hi va anotar les següents (si falta alguna dada, inventa-la):
El primer número de registre va ser el 198.
-Data factura 10/03/01, núm. 3733 de Drassanes del nord, CIF A-17313199, per un import de 24 040,48 €.
-Data factura 19/03/01, núm. 82 de Velers «La Llum», SL, CIF B-43324589, per un import de 7 212,14 €.
- Data factura 20/03/01, núm. 75 de Duga, SA, CIF B-35353536, per un import de 12 020,24 €.
- Data factura 25/03/01, núm. 3 790 de Drassanes del nord, CIF A-17313199, per un import de 20 400,80 €.

5.- Anota en el llibre auxiliar d'efectes comercials per cobrar de l'empresa Amifor, SA, amb CIF A/08345678 i domicili a l'av. República Argentina, 280, 08023 de Barcelona els efectes següents. Has de tenir en compte que les anotacions s'han de fer correlativament al venciment: banc tenidor, Banc de Vic.
- Núm. de lletra 420/01, lliurada el dia 14/03/01, a Recassens, SL, de Manresa, per un import de 3505,10 €, domicili de pagament Caixa Priorat, amb venciment el 21/10/01, portada a descompte.
- Núm. de lletra 416/01, lliurada el dia 11/03/01, a Andreu Martínez Llorenç, de Camprodon, per un import de 3455,80 €, domicili de pagament el del lliurat, venciment el 01/08/01, portada a descompte.
- Núm. de lletra 421/01, lliurada el dia 20/03/01, a Manel Terol Cela, de Girona, per un import de 4808,10 €, domicili de pagament del lliurat, venciment el 27/10/01, portada a gestió, sense acceptar.
-Núm. de lletra 417/01, lliurada el dia 11/03/01, a Fepansa, SA, de Múrcia, per un import de 4808,10 €, domicili de pagament a Caixa Mataró, venciment 20/08/01, portada a descompte.

6.- Anota a la fitxa de magatzem de Sonema, SA, segons el criteri del preu mitjà ponderat, el producte L de l'empresa Comercial de l'Est a partir de les dades següents:
Data  Concepte  Unitats  Preu unitari (€.)
01/06/01  Existències inicials  200  3,12
08/06/01  Compra  50  3,18
09/06/01  Venda a  200  4,29
12/06/01  Compra  250  3,10
26/06/01  Venda a  100  4,35
 

COMUNICACIÓ I ARXIU      UNITAT. 9/10

1. Classifica alfabèticament els noms següents:

- Fonda la Fada
- Àngel Garcia Ruiz
- Ferran de la Iglesia Zabaleta
- Electrodomèstics La Vila 2002
- Rosa Forner i cia.
- M. Carme Casaseca Fito
- Central Lletera Gaza
- Institut Català de la Salut (ICS)
- Vda. de Becerril
- Assessoria Jurídica Fuster
- Llibreria Cairo
- Pere Garcia Ramos
- Comandant Muniz Mufioz
- Airtel, SA
- Companía Telefónica Nacional de España

2. Ordena cronologicament les següents dades:
- 20/10/97  - 03/06/98
- 13/03/97  - 19/12/00
- 26/10/96  - 01/11/99
- 05/07/98  - 15/03/00
- 08/04/98  - 01/06/00

 3. Ordena la classificació alfanumèrica següent:

M-420
U-35
1-780
E-985
N-900
L-870
J-325
R-458
X-783
U-689
K-450

4. L'empresa Amifor, SA, amb CIF A/08345678 i domicili a l'avinguda República Argentina, 280, 08023 de Barcelona, va anotar en el seu llibre de registre de factures emeses les factures següents:
El número de la primera factura és el 234 i els següents han de ser correlatius:
-Data 31/01/01, client R. Arias, amb NIF 48432795-Y, base imposable 540,91 €, IVA 16%, acollida a recàrrec d'equivalència.
- Data 04/02/01, client Recosa, SA, amb CIF A-01365412, base imposable 601 €, IVA 7 %.
- Data 05/02/01, Rosa Rico Doll, amb NIF 41531794-N, base imposable 360,65 €, IVA 16%, acollida a recàrrec d'equivalència.
-Data 05/02/01, Rosa Rico Doll, amb NIF 41531794-N, base imposable 240,35 €, IVA 16 %, acollida a recàrrec d'equivalència.

5. Anota en el llibre auxiliar d'efectes comercials per pagar d'Amifor, SA, amb CIF A/08345678 i domicili a l'Avinguda República Argentina, 280, 08023 de Barcelona, els efectes següents. Cal que tinguis en compte que les anotacions s'han de fer de manera correlativa al venciment:
- Núm. de lletra 4227, lliurada el dia 28/01/01, lliurador Tallers Telmar, CB, de Sant Feliu de Guíxols, per un import de 721,20 €, domicili de pagament Caixa Llobregat, venciment 19/08/01, tenidor Banc de Gandesa, sense acceptar.
- Núm. de lletra 1720, lliurada el dia 29/01/01, lliurador Viacar, SA, d'Alacant, per un import de 3365,65 €, sense domiciliar, venciment 21/08/01, tenidor Banc de Tortosa, amb despeses.
-Núm. de lletra 2229, lliurada el dia 17/01/01, lliurador Comgreen, SA, de Saragossa, per un import de 1 833,10, domicili de pagament Banco Aragonès, venciment 12/08/01, tenidor Banco de Calatayud, sense despeses.
- Núm. de lletra 770, lliurada el dia 17/03/01, lliurador Socomer, SA, d'Osca, per un import de 7212,15 €, domicili de pagament Banco Aragonès, venciment 12/10/01, tenidor Caja Jaca, amb despeses.
-Núm. de lletra 436, lliurada el dia 18/02/01, lliurador Miquel Prieto, CB, de Tortosa, per un import de 1202,50 €, venciment 26/08/01, tenidor Caixa de Cornellà, sense despeses, sense acceptar, sense domiciliar.

6. Anota a la fitxa de magatzem de Sonema, SA, segons el criteri LIFO, el producte L de l'empresa Comercial de l'Est a partir de les dades següents:
Data  Concepte  Unitats  Preu unitari (€.)
01/06/01  Existències inicials  200  3,12
08/06/01  Compra    50  3,18
09/06/01  Venda a  150  4,29
12/06/01  Compra    50  3,10
26/06/01  Venda a    75  4,35
 


COMUNICACIÓ I ARXIU            CARTA DE PRESENTACIÓ - CURRÍCULUM

Contesta l'anunci que millor s'adapta a la teva formació, capacitat i experiencia.


PRESTIGIOSA EMPRESA DE GRAN REPUTACIÓN Y SOLVENCIA,
PRECISA PARA SUS OFICINAS CÉNTRICAMENTE UBICADAS EN BARCELONA
Secretaria - Admva.
IDIOMA INGLÉS
SÓLIDOS CONOCIMIENTOS OFIMÁTICOS

Buscamos una candidata que aporte experiencia en el puesto, tanto a nivel de funciones administrativas (agenda, filtración llamadas, correspondencia, informes-rapports, archivo, etc.) como de gestión (viajes, reuniones, entrevistas, resolución consultas, contacto clientes, tareas por delegación, etc.).
Deberá aportar formación a nivel de Secretariado, FPIIA o equivalente, dominio de Idioma Inglés y de Informática como usuario (paquete Office). Deberá ser de talante polivalente, flexible, arto sentido de la organizadón-planiflcación, disciplinada, con capacidad para trabajar tanto en un equipo como con iniciativa y autonomía personales, y de asumir fundones de responsabilidad por delegación. Remuneración a convenir. Jomada partida de lunes a viernes.

AGRADECEREMOS ENVÍE URGENTEMENTE C.V. A LA   REF. 013.769
de   AV. J.TARRADELLAS,  13, 08029-BCN
o al E-MAIL: ofetrab@abzrosve1.com   o   a:   www.abzrosve1.com
o  al   FAX: 93 439 68 64
(Contactaremos con los candidatos adecuados en 7 días aprox.)


Empresa multinacional por ampliación de plantilla precisa:

CONTABLE
Ref-5

AUXILIAR CONTABLE
Ref.10

ADMINISTRATIVO/A
CON INGLÉS
Ref.15

Lugar de trabajo céntrico Barcelona. Selecciona propia empresa.

Interesados enviar C.V. adjuntando fotografía reciente, indicando referencia del puesto al que opta al Apdo. de Correos 35.346 - 08080 Barcelona.

ADMINISTRATIVA/AUX.

Precisa empresa de publicidad de Bcn.
Creativa, sentido del humor, fumadora, dominio de office (access, excel, etc.) y Contaplus.

Enviar C.V. y foto a Publicidad y Marketing, S.L. C. Mallorca, 300 Pral 21 08037 Barcelona Ref. RM 

Empresa Industrial de ámbito nacional ubicada en el Valles Oriental con una experiencia de 20 años en el sector, precisa:

ADMINISTRATIVO/A
COMERCIAL / LOGÍSTICA

FUNCIONES: • Recepción y tramitación de pedidos • Planificación entregas de material
• Coordinación con almacén y transportes para el servicio de mercancías
• Apoyo administrativo a la red comercial y al almacén • Atención telefónica.
SE REQUIERE: • Persona con formación a nivel de BUP o similar
• Facilidad de trato • Capacidad de trabajo
Jornada: Partida de mañana y tarde. Disponer de vehículo propio.
REMUNERACIÓN BRUTA 20.500 €/AÑO SEGÚN VALÍA Y PUESTO
Interesados enviar carta de presentación manuscrita, currículum y fotografía reciente a! Apartado 87 - 08150 Parets del Valles, indicando en sobre y carta ía Ref. ADM.CIÁL
 
 
  Inici   Presentació   Educació   Mestres  Guerra i pau  Articles economia  ètica  Enllaços
Relac.  a l'entorn de treball

 CFGM de Gestió Administrativa
CFGS d'Administració I finances
 Economia (BATX.)
EOE I/II  (BATX.)
Crèdits variables (ESO)