ÀREA D'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
CRÈDITS VARIABLES (ESO)
mhontori@pie.xtec.es
  Inici   Presentació   Educació   Mestres  Guerra i pau  Articles economia  ètica  Enllaços
Relac.  a l'entorn de treball
 CFGM de Gestió Administrativa
CFGS d'Administració I finances
 Economia (BATX.)
EOE I/II  (BATX.)
Crèdits variables (ESO)

CRÈDIT VARIABLE:

FEM UNA REVISTA AMB EL PROCESSADOR DE TEXTOS WORD.

CURS: 3r. E.S.O.

OBJECTIUS DEL CRÈDIT (SÍNTESI):

· Conèixer els components i funcionament d’un sistema informàtic.
· El sistema operatiu windows. Coneixements bàsics.
· Aprendre el funcionament del teclat.
· Creació de carpetes en el disc.
· Enregistrament i recuperació de fitxers.
· Utilització de les eines per esborrar, canviar de nom i copiar fitxers.
· Cerca de fitxers i carpetes en els discos.
· Analitzar i conèixer les propietats i funcions d’un processador de textos.
· Creació de documents.
· Correcció i verificació ortogràfica en diferents diccionaris.
· Inserció d’imatges o dibuixos.
· Creació de marcs, taules i columnes.
· Edició i impressió de documents i d’una revista.

PROGRAMA

Tema 1 NECESSITAT I BÉ
 . Necessitat. Clasificació.
 . Bé. Clasificació.
 . El repartiment proporcional.

Tema 2 VALOR I DINER
  . El valor. Valor de canvi. Mesura.
  . El diner. Història. Funcions.
  Classes de diner. El xec.
  Tarjetes de Crèdit.
  Les divises. Canvi.
  Càlculs originats per la moneda extranjera.
  L’Euro. Fases d’introducció. Conversió.

Tema 3 EL SISTEMA FINANCER
  Sistema financer.
  Els bancs. Activitats.
  Càlcul de l’interès.

Tema 4 EL COMERÇ
  Comerç. Definició.
  El mercat. Concepte econòmic.
  Classificació del comerç.
  Operacions comercials.
  Compra-venda. Marge comercial.

Tema 5 OPERACIONS COMERCIALS
  Operacions comercials.
  Càlcul d’una factura. Descomptes. L'IVA

Tema 6 LA COMPRA-VENDA
  Concepta de compra-venda.
  Compra de béns.
  Modalitats de pagament a la compra-venda.
  La lletra de canvi.
  Descompte a la lletra de canvi.

METODOLOGIA I ACTIVITATS DEL CRÈDIT:

· Explicació dels conceptes fonamentals per entendre  el paper de la Informàtica en el món i la seva utilitat pràctica.
· Explicació dels conceptes fonamentals que permetin a l’alumne utilitzar el processador de textos Word.
· Realització d’un dossier que reflecteixi el treball a l’aula.
· Utilització de material, textos i exercicis lliurats pel professor com a material de suport i aprofundiment.
· Es procurarà que el treball sigui el més pràctic possible per tal de finalitzar el trimestre realitzant una revista del grup, que pot demanar col·laboracions si el resultat es prou bo per publicar-la a nivell d’escola.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

· Es tindrà en compte l’interès i la participació activa  en les activitats realitzades a l’aula.
· Presentació acurada del dossier d’exercicis lliurats per el professor, com a expressió pràctica de la comprensió dels conceptes fonamentals que permetin a l’alumne utilitzar el processador de textos Word.
· Presentació de la maqueta d’una revista realitzada per cada grup de dos alumnes. Característiques: Portada, índex, un mínim de dos articles propis i 8 fulls. En cada full hi haurà un encapçalament amb el nom de la revista i el número de pàgina, i un peu amb el nom de l’autor o referència bibliogràfica.
· Presentació d’una felicitació de Nadal feta amb el programa Paint.
· Realització d’un comentari d’opinió envers el crèdit realitzat.

TIPOLOGIA DE L’ALUMNAT AL QUE VA ADREÇAT:

· Tot tipus d’alumnes.

TIPUS D’APRENENTATGE QUE ES PRIORITZA:

· Procediments i tècniques instrumentals.
· Actituds positives envers les eines informàtiques.
· Ús correcte del sistema informàtic.

FUNCIÓ PREFERENT DEL CRÈDIT:

· Iniciació/orientació.

OBSERVACIONS:

· Els alumnes hauran de portar un disquet verge per gravar els treballs.
· El número d’alumnes estarà en funció dels ordinadors disponibles a l’aula d’informàtica.

POSSIBLE MODEL DE REVISTA
 
  Inici   Presentació   Educació   Mestres  Guerra i pau  Articles economia  ètica  Enllaços
Relac.  a l'entorn de treball

 CFGM de Gestió Administrativa
CFGS d'Administració I finances
 Economia (BATX.)
EOE I/II  (BATX.)
Crèdits variables (ESO)