ÀREA D'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
ECONOMIA
TREBALLS DE RECERCA     PROVES OBJECTIVES     ARTICLES
mhontori@pie.xtec.es
  Inici   Presentació   Educació   Mestres  Guerra i pau  Articles economia  ètica  Enllaços
Relac.  a l'entorn de treball
 CFGM de Gestió Administrativa
CFGS d'Administració I finances
 Economia (BATX.)
EOE I/II  (BATX.)
Crèdits variables (ESO)

TREBALLS DE RECERCA
ÁMBIT GENERAL/Temes

L'ACTIVITAT ECONÒMICA
 Factors productius i agents econòmics.
 Ética en els negocis

L'ESTRUCTURA PRODUCTIVA
 Els sectors econòmics
 Població, producció i treball

LA DESOCUPACIÓ
 Origen, causes i perspectives
 Mercat laboral i contractes de treball

L'ACTIVITAT FINANCERA
 Serveis bancaris i creació de diners
 La Borsa i els fons d'inversions
 Banca ètica.
 Inversions ètiques i solidaries
 Fons ètics

ELS IMPOSTOS
 Fiscalitat a la empresa

LA INFLACIÓ
 El valor del diner. Índex de preus. L'IPC

CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT
 Riquesa i pobresa. L'estat del benestar
 Banca ètica, comerç just
 La problemática del desenvolupament   sostenible
 

LA UNIÓ ECONÒMICA I MONETERIA
 L'Euro, moneda única.
 El futur de la comunitat europea

RECURSOS HUMANS
 L'organització del treball. Els recursos humans en la empresa
 La formació, despesa o inversió?

LA PRODUCCIÓ I EL MEDI AMBIENT
 Contaminació alimentaria - Ecotaxa - Travasaments

PUBLICITAT I MÀRQUETING
 Publicitat enganyosa

EL PROJECTE EMPRESARIAL
 Els joves emprenedors i la creació d'empreses
 Estructura organitzativa i direcció a l'empresa 
 Responsabilitat social de les empreses
 L’Empresa sostenible

SISTEMES ECONÒMICS
 Capitalisme o socialisme. Altres models
 Globalizació i ètica planetària 
 
 

 

PROVES OBJECTIVES:

ECONOMIA C.1/U.1/2

1. De què s’ocupa l’Economia i quina és la seva finalitat?

2. En què es diferencien les necessitats individuals de les necessitats col·lectives? Concepte de bé i de servei. Tipus de bens segons el seu caràcter. Tipus de bens segons la seva naturalesa: de capital/ de consum.

3. Què és el cost d’oportunitat d’una activitat? Què reflecteix la corba de possibilitats de producció?

4. Què són els recursos o factors productius? Com els classificaries?

5. Concepte d’empresa. Tipus d’empresa segons la seva naturalesa jurídica. Diferencies entre una societat limitada i una anònima?

6. La iniciativa empresarial és un agent econòmic o un factor productiu? Raona la resposta.

7. Què entenem per sector públic i quines són les tasques fonamentals que realitza?

8. Dona raons en defensa de la intervenció del sector públic com a gestor de serveis i altres en contra.

ECONOMIA C.1/U.3/4

1. Quines són les preguntes que tot sistema econòmic ha de contestar i com es resolen en els dos arquetips de sistemes econòmics?

2. Realitza una anàlisi comparativa dels aspectes essencials, avantatges i inconvenients dels dos arquetips de sistemes econòmics: el d’economia de mercat i el d’economia centralitzada.

3. Les economies mixtes i els principis fonamentals de l’economia keynesiana.

4. Què entenem per procésde producció, tecnologia, valor afegit i productivitat?

5. Defineix els conceptes de cost total, costos fixos, costos variables i cost marginal?

6. Què entenem per empresa, empresari, inversionista i benefici?

7. Explica com la divisió del treball i la tecnologia modifiquen la producció. Tipus de producció.

ECONOMIA C.1/U.5-6

1. Comenta l’estructura productiva de l’economia espanyola. Per què es parla de procés de terciarització?

2. Fes l’esquema de la població i la seva relació amb el treball. Explica els diferents conceptes de població.

3. Analitza l’evolució seguida per la població espanyola durant els últims anys. Explica què entenem per creixement natural de la població, per taxa de natalitat, per taxa d’activitat i per taxa d’atur.

4. A partir de les següents dades, determina les taxes d’atur i d’activitat:
 

Any
P. total
P. activa
P. ocupada
P. desocupada
1995
39.600.000
15.707.700
12.137.300
 3.569.700

5. El terme mercat a què es refereix? En quin sentit el mercat és un instrument de coordinació d’interessos contraposats? Quins són els factors que poden influir en la demanda i en l’oferta d’un bé? Què entenem per equilibri del mercat?

6. Les funcions d’oferta i demanda del mercat d’un determinat bé vénen donades per les equacions següents:

   Xd = 5.500 - 150P Xo = 500 + 50P

ECONOMIA C.1/U.7/8

1. 1.1. Què entenem per mercat? 1.2. Amb quin criteri poden ser classificats els mercats? 1.3. Quines són les condicions imprescindibles que ha de reunir un mercat per funcionar de manera competitiva? Comenta-les. 1.4. Explica el funcionament dels mercats en competència perfecta i 1.5.  la diferència bàsica entre els mercats de competència perfecta i els de competència imperfecta?

2. 2.1. Quina és la característica bàsica del monopoli? 2.2. Quines causes expliquen l’aparició del monopoli? 2.3. Per què es duen a terme les polítiques de regulació dels monopolis? 2.4.Quins objectius persegueixen aquestes polítiques?

3. 3.1. Quin és el principi bàsic de la distribució? 3.2. Comenta les diferències entre la distribució de la renda i la distribució de la riquesa i 3.3.justifica per què la distribució de la renda d’un país no és unicament el resultat de les rendes lliurament obtingudes pels diferents factors. 3.4. Per quina raó parlem de demanda derivada dels factors de producció? 3.5. De qué depèn l’import que els empresaris estan disposats a a pagar pels factors o pels serveis?

4. Defineix els següents conceptes: 4.1. Demanda de treball, 4.2. salari, 4.3. oferta de treball i 4.4. taxa d’activitat. 4.5. Quins són els factors determinants de la demanda de treball? 4.6. Quins són els factors que condicionen l’oferta de treball?

5. 5.1. Quins són els objectius dels sindicats de treballadors? 5.2. Per què una llei de salari mínim pot perjudicar els treballadors?

6. Quins objectius sol perseguir la política distributiva i de què instruments disposa?

ECONOMIA C.1/U.7/8

1. Què entenem per mercat? Amb quin criteri poden ser classificats els mercats? Quina és la diferència bàsica entre els mercats de competència perfecta i els de competència imperfecta? Explica el funcionament dels mercats en competència perfecta.

2. Què entenem per mercats oligopolístics? Explica en què consisteixen les dues carcterístiques bàsiques de l’oligopoli: la interdependència mútua i la incertesa. Què és un càrtel? La infracció dels acords d’un càrtel.

3. Quin és el principi bàsic de la distribució? Justifica per què la distribució de la renda d’un país no és unicament el resultat de les rendes lliurament obtingudes pels diferents factors. Com es determina el salari? Quins són els factors determinants de la demanda de treball? Quins són els factors que condicionen l’oferta de treball?

4. Explica les característiques diferencials de la renda de la terra. Què determina el preu o renda de la terra? Fes la representació gràfica. Què entens per renda econòmica? Posa un exemple.

5. Com es pot definir l’interès? Què determina la demanda de capital i d’on prové l’oferta de capital? Explica la determinació del tipus d’interès.
 

ECONOMIA C.1/U.7/8/9

1. Quina és la diferència bàsica entre els mercats de competència perfecta i els de competència imperfecta?

2. Quina és la característica bàsica del monopoli? Quines causes expliquen l’aparició del monopoli?

3. Comenta les diferències entre la distribució de la renda i la distribució de la riquesa i justifica per què la distribució de la renda d’un país no és unicament el resultat de les rendes lliurament obtingudes pels diferents factors.

4. Quins són els objectius dels sindicats de treballadors? Per què una llei de salari mínim pot perjudicar els treballadors?

5. Quan té lloc una fallada de mercat? Explica les causes?

Les fallades del mercat
 

ECONOMIA C.1/U.9 C.2/U.1/2

1. Quan té lloc una fallada de mercat? Explica les causes? Dóna algun exemple dels quatre diferents tipus.

2. Què és el PIB a preus constants? I el PIB a preus corrents? Analitza el paper dels preus com a variables pont entre les magnituds reals i les nominals. Per a què s’utilitzen els índexs de preus.

3. Ler fallades del mercat i la intervenció de l’Estat. Quines són les fallades microeconòmiques del mercat? Quan es parla de fallades macroeconòmiques?

4. Què s’enten per política macroeconòmica? Quines són les polítiques instrumentals? Quins són els objectius de la política macroeconòmica? Explical’s.

5. Analitza la triple dimensió del producte nacional. A partir del concepte de PIB, explica la resta de grans magnituds de la comptabilitat nacional fin arribar a la renda disponible. Pots utilitzar un gràfic de barres.

6. Què és el problema de la doble comptabilitat i com s’evita?

7. El PNB a cost de factors d’un país per a l’any 2.000 s’ha estimat en 68.000 milions d’unitats monetàries. D’aquesta quantitat, se n’ha destinat un 15% a amortització.
a. Calcula la RN i la renda per capita sabent que el país té 39.000.000 d’habitants.
b. Calcula la RPD a partir de les dades següents:
b.1. El volum d’impostos directes i el de pagaments a la Seguretat Social representen, respectivament, el 20% i el 15% de la RN.
b.2. El sector públic destina 5.000 milions d’unitats monetàries a transferències.

ECONOMIA C.2 U.3/4

1.- Descriu l’esquema de funcionament d’una economia i desenvolupa la relació entre factors determinants i resultats macroeconòmics.

2.- Què és la demanda agregada i quins són els seus components?

3.- Com es determina l’equilibri macroeconòmic? Què problemes pot plantejar? Quines són les principals fallades i perturbacions macroeconòmiques?

4.- Què s’entén per desocupació, desocupació de llarga durada i per taxa d’atur? En què es diferencia la desocupació estructural de la desocupació friccional?

5.- Explica l’efecte que tindran sobre la desocupació els següents fets:
a) Una reducció de la inversió.
b) Un augment de les importacions.
c) Un augment de les exportacions.
d) Una reducció de la despesa pública.

El milagro macroeconómico español

ECONOMIA C.2 U.4/5

1.- Com es determina l’equilibri macroeconòmic? Què problemes pot plantejar? Quines són les principals fallades i perturbacions macroeconòmiques? Fes les gràfiques explicatives de les fallades i les perturbacions econòmiques. Comenta-les.

2.- En que consisteixen els cicles econòmics i quines són les seves fases? Complerta la següent taula:

FASES:                _______________                 _______________              _______________
Ocupació
Renda
Consum
Demanda
Inversió
Producció
Preus

3.- Què s’entén per desocupació i quins factors la poden explicar?  Explica la desocupació des d’una perspectiva clàssica y des d’una perspectiva keynesiana. Mitjançant quin tipus de mesures les autoritats econòmiques poden intentar reduir la desocupació?

4.- Definició, funcions i tipus de diner, segons els dipòsits que s'incloguin (Oferta monetària). Com es defineix l’oferta monetaria?

5.- Què és un banc comercial? Què és el coeficient de reserves? Quina és la clau perquè els bancs puguin crear diner?

6.- Què és la borsa? Diferències entre mercat primari i secundari, entre títol de renda fixa i renda variable, entre valor nominal i valor efectiu o cotització? Quins són els factors a considerar per entendre el funcionament de la borsa?

ECONOMIA C.2 U.5/6

1. Definició, funcions i tipus de diner, segons els dipòsits que s'incloguin (Oferta monetària).

2. Què és un banc comercial? Què és el coeficient de reserves? Quina és la clau perquè els bancs puguin crear diner?

3. Què és la borsa? Diferències entre mercat primari i secundari, i entre títol de renda fixa i renda variable? Quins són els factors a considerar per entendre el funcionament de la borsa?

4. Quins són els principals instruments de la política monetària a Espanya? Comenta'ls.

5. Què és la inflació, com es pot explicar, i quins efectes perjudicials té sobre l'economia?
 

ECONOMIA C.2/T6 C.3/U.1

1. Quina és la finalitat i quins són els principals instruments de la política monetària a Espanya? Comenta'ls.

2. Quan el Banc d’Espanya augmenta l’oferta monetaria, davant de quina política monetaria ens troben? Explica quines són les repercusions d’aquesta mesura sobre el sistema bancari, sobre el tipus d’interès, el consum, la inversió, la producció, l’ocupació i els preus. Ajudat de la gràfica corresponent.

3. Què és la inflació, com es pot explicar? A quins col·lectius perjudica i qui resulta beneficiat? Quins efectes perjudicials té sobre l'economia?

4. Quines són les funcions fonamentals del sector públic i quins són els instruments básics del sector pùblic?

5. Quines són les politiques fiscals més significatives? Què és un estabilitzador automàtic? Quins són els estabilitzadors automàtics més significatius?

1. Quin tipus de banc és el Banc d’Espanya i quines són les seves funcions? Quines d’aquestes funcions s’han delegat al Banc Central Europeu?

2. Quan el Banc d’Espanya disminueix l’oferta monetaria, davant de quina política monetaria ens troben? Explica quines són les repercusions d’aquesta mesura sobre el sistema bancari, sobre el tipus d’interès, el consum, la inversió, la producció, l’ocupació i els preus. Ajudat de la gràfica corresponent.

3. Què és la inflació, com es pot explicar? A quins col·lectius perjudica i qui resulta beneficiat? Quins efectes perjudicials té sobre l'economia?

4. Per tal de poder finançar les seves despeses, el sector públic es veu obligat a establir impostos. Què són els impostos i quins objectius persegueixen? Enumera i comenta els diferents tipus d’impostos. Quins són els principis que regeixen les diferents figures impositives?

Article: "Redistribución fiscal" José María Zufiaur

5. La política fiscal i l’activitat económica. Quins components de la demanda agregada pot controlar el sector públic directament o indirectament? Explica les poítiques fiscals més sinificatives i com actuen sobre la demanda agragada? Fes la representació gràfica.

1. Quin tipus de banc és el Banc d’Espanya i quines són les seves funcions? Quines d’aquestes funcions s’han delegat al Banc Central Europeu?

2. Quina és la finalitat i quins són els principals instruments de la política monetària a Espanya? Comenta'ls. Fes l’esquema de la política monetaria en acció.

3. Quines són les funcions fonamentals del sector públic i quins són els instruments básics del sector pùblic?

4. Argumenta el debat sobre la intervenció de l’Estat en l’economia. Economistes clàssics (monetaristes o liberals) enfront d’economistes keynesians.

5. La política fiscal i l’activitat económica. Quins components de la demanda agregada pot controlar el sector públic directament o indirectament? Explica les poítiques fiscals més sinificatives i com actuen sobre la demanda agragada? Fes la representació gràfica.
 

ECONOMIA. RECUPERACIÓ JUNY

PRIMERA AVALUACIÓ:

1. Per què es pot dir que l’escassetat és present tant en els països rics con en els pobres?
2. Dona raons per defensar la intervenció del sector públic com a gestor de certs serveis públics (educació, sanitat, defensa, transport, etc.) i altres que advoquin per la conveniència d’acudir a la iniciativa privada.
3. Realitza una anàlisi comparativa dels avantatges i inconvenients dels dos arquetips de sistemes econòmics: el d’economia de mercat i el d’economia centralitzada.
4. Quines són les preguntes que tot sistema econòmic ha de contestar?
5. Què entenem per funció de producció,  per valor afegit i per productivitat?

SEGONA AVALUACIÓ:

1. Comenta els trets més significatius de l’evolució de l’atur a Espanya.
2. Si la quantitat oferta d’un bé és de 200 unitats i la quantitat demanada és de 250 unitats. Què passarà amb el preu de mercat d’aquest bé? I si la quantitat demanada fossin 150 unitatas? Fes les gràfiques.
3. Quina és la diferència bàsica entre els mercats de competència perfecta i els de competència imperfecta?
4. Per què es duen a terme les polítiques de regulació dels monopolis?
5. Quins objectius sol perseguir la política distributiva?

TERCERA AVALUACIÓ:

1. Distingeix l’enfocament microeconòmic i el macroeconòmic. Posa exemples.
2. Analitza la triple dimensió del producte nacional i a partir del concepte de PIB, explica la resta de grans magnituds de la comptabilitat nacional.
3. Calcula el PIB a cost de factors d’una economia pel mètode del valor afegit i comprova’n la coincidència amb la producció final.

L’empresa A ven a B per valor de 100 u.m. L’empresa B en ven la meitat al públic per 90 u.m. i l’altra meitat a l’empresa C per 80 u.m. L’empresa C ven al públic la seva producció per 150 u.m.
4. Per a què s’utilitzen els índexs de preus? Quina diferencia hi ha quan una variable s’expressa en termes nominals o en termes reals?
5. Com es podria sintetitzar la teoria keynesiana sobre la desocupació?

PRIMERA AVALUACIÓ:

1. El concepte d’economia. Per què es pot dir que l’escassetat és present tant en els països rics con en els pobres?
2. Què entenem per sector públic i quines són les tasques fonamentals que realitza? Dona raons per defensar la intervenció del sector públic com a gestor de certs serveis públics (educació, sanitat, defensa, transport, etc.) i altres que advoquin per la conveniència d’acudir a la iniciativa privada.
3. Realitza una anàlisi comparativa dels avantatges i inconvenients dels dos arquetips de sistemes econòmics: el d’economia de mercat i el d’economia centralitzada.
4. Què són els recursos o factors productius? Com els classificaries? La iniciativa empresarial és un agent econòmic o un factor productiu? Raona la resposta.
5. Les funcions d’oferta i demanda del mercat d’un determinat bé vénen donades per les equacions següents:
   Xd = 5.500 - 150P Xo = 500 + 50P
n Calcula’n la quantitat i el preu d’equilibri.
n Representa gràficament les corbes d’oferta i de demanda.
n Per a P = 18 um, determina si hi ha excés d’oferta o de demanda i en quina quantia. Comproba gràficament el resultat obtingut.
n Calcula l’elasticitat de les dues corbes, suposant que el preu de l’article augmentés de 20 um a 22 um.

SEGONA AVALUACIÓ:

1. Què entenem per mercat? Amb quin criteri poden ser classificats els mercats? Quina és la diferència bàsica entre els mercats de competència perfecta i els de competència imperfecta?
2. Quina és la característica bàsica del monopoli? Quines causes expliquen l’aparició del monopoli? Per què es duen a terme les polítiques de regulació dels monopolis?
3. Quins objectius sol perseguir la política distributiva i de què instruments disposa?
4. Analitza la triple dimensió del producte nacional. A partir del concepte de PIB, explica la resta de grans magnituds de la comptabilitat nacional.
5. El PNB a cost de factors d’un país per a l’any 1997 s’ha estimat en 68.000 milions d’unitats monetàries. D’aquesta quantitat, se n’ha destinat un 15% a amortització.
Calcula la RN i la renda per capita sabent que el país té 39.000.000 d’habitants.
Calcula la RPD a partir de les dades següents:
El volum d’impostos directes i el de pagaments a la Seguretat Social representen, respectivament, el 20% i el 15% de la RN.
El sector públic destina 5.000 milions d’unitats monetàries a transferències.

TERCERA AVALUACIÓ:

1. Les interrelacions macroeconòmiques: la demanda i l’oferta agregades. Components? Com es determina l’equilibri macroeconòmic? Què problemes pot plantejar?
2. Com es podria sintetitzar la teoria keynesiana sobre la desocupació?
3. Definició, funcions i tipus de diner, segons els dipòsits que s'incloguin (Oferta monetària).
4. Quins són els principals instruments de la política monetària a Espanya? Comenta'ls.
5. Quines són les polítiques fiscals més significatives i quins són els seus principals instruments?

PRIMERA AVALUACIÓ:

1. Per què es pot dir que l’escassetat és present tant en els països rics con en els pobres?
2. Dona raons per defensar la intervenció del sector públic com a gestor de certs serveis públics (educació, sanitat, defensa, transport, etc.) i altres que advoquin per la conveniència d’acudir a la iniciativa privada.
3. Realitza una anàlisi comparativa dels avantatges i inconvenients dels dos arquetips de sistemes econòmics: el d’economia de mercat i el d’economia centralitzada.
4. Què entenem per funció de producció,  per valor afegit i per productivitat?
1. Les funcions d’oferta i demanda del mercat d’un determinat bé vénen donades per les equacions següents:
   Xd = 5.500 - 150P Xo = 500 + 50P
n Calcula’n la quantitat i el preu d’equilibri.
n Representa gràficament les corbes d’oferta i de demanda.
n Per a P = 18 um, determina si hi ha excés d’oferta o de demanda i en quina quantia. Comproba gràficament el resultat obtingut.
n Calcula l’elasticitat de les dues corbes, suposant que el preu de l’article augmentés de 20 um a 22 um.

SEGONA AVALUACIÓ:

1. Quina és la diferència bàsica entre els mercats de competència perfecta i els de competència imperfecta?
2. Quins objectius sol perseguir la política distributiva i quins són els seus intruments?
3. Explica qué s’enten per fallada de mercat i quines són les causes per les quals apareixen.
4. De què s’ocupa la macroeconomia i quin és el seu propòsit? Quines són les polítiques instrumental que utilitza i els objectius que persegueix?
5. Analitza la triple dimensió del producte nacional i a partir del concepte de PIB, explica la resta de grans magnituds de la comptabilitat nacional.

TERCERA AVALUACIÓ:

1. Com es determina l’equilibri macroeconòmic? Què problemes pot plantejar? Quines són les principals fallades i perturbacions macroeconòmiques?
2. Què s’entén per desocupació i quins factors la poden explicar?  Explica la desocupació des d’una perspectiva keynesiana. Mitjançant quin tipus de mesures les autoritats econòmiques poden intentar reduir la desocupació?
3. Definició, funcions i tipus de diner, segons els dipòsits que s'incloguin (Oferta monetària).
4. Quina és la finalitat i quins són els principals instruments de la política monetària a Espanya? Comenta'ls
5. La política fiscal i l’activitat económica. Quins components de la demanda agregada pot controlar el sector públic directament o indirectament? Explica les poítiques fiscals més sinificatives i com actuen sobre la demanda agragada? Fes la representació gràfica.
 

  Inici   Presentació   Educació   Mestres  Guerra i pau  Articles economia  ètica  Enllaços
Relac.  a l'entorn de treball
 CFGM de Gestió Administrativa
CFGS d'Administració I finances
 Economia (BATX.)
EOE I/II  (BATX.)
Crèdits variables (ESO)