ÀREA D'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES II
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES I
mhontori@pie.xtec.es
  Inici   Presentació   Educació   Mestres  Guerra i pau  Articles economia  ètica  Enllaços
Relac.  a l'entorn de treball
 CFGM de Gestió Administrativa
CFGS d'Administració I finances
 Economia (BATX.)
EOE I/II  (BATX.)
Crèdits variables (ESO)

PROVES OBJECTIVES

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESES II

1. Una empresa comercialitza un producte que compra a 2.000 u.m./u. Si compra un lot de 10.000 unitats amb un 5% de descompte comercial i les despeses següents: 800.000 u.m. de transports, 250.000 u.m. d’assegurances i 500.000 d’envasos i embalatges. La compra ve gravada amb un 16% d’IVA repercutible sobre les vendes. Calcula’n el preu d’adquisició i el total a pagar.

2. Explica què és el Pla general de comptabilitat.

3. Enumera les parts en què està dividit el PGC. Què parts son de caràcter obligatori?

4. Fes un esquema dels grups en què està dividit el PGC. Explica breument cada grup i posa exemples de les comptes que els integren.

5. Digues quin és el principi que té prioritat sobre tots els altres i explica en que consisteix.

6. VIDA SANA S.A., empresa dedicada a la comercialització de productes ecológics, presenta el següent Balanç de Saldos a 15-12-2001:

 100 Capital social, ?; 226 Mobiliari, 8.000; 282 Amortització acumulada de l’immobilitzat, 160;  300 Existències de mercaderies, 12.000; 400 Proveïdors,  6.000; 430 Clients, 20.000; 4310 Clients, efectes cls. en cartera, 12.000; 472 Hisenda Pública, IVA suportat, 2880; 477 Hisenda Pública, IVA repercutit, 12.000; 572 Bancs c/c, 43.000; 621 Arrendaments i cànons, 100; 600 Compra de mercaderies, 18.000; 640 Sous i salaris, 1.000; 628 Subministaments, 500; 700 Vendes de mercaderies, 45.000; 769 Altres ingressos financers, 1.000.

 6.1. Presenta el Balanç de sumes i saldos i trova el capital.

  Operacions realitzades durant el mes de desembre:

  Es demana:


ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESES II

1.- Representa el conveni de càrrec i abonament.

2.- L’empresa BERNAT, S.A. inicia el seu negoci amb data 1/3/2000 i les primeres operacions que realitza són:

01/3 Ingressa 20.000.000 u.m. al banc i 3.000.000 u.m. en efectiu a la caixa.

02/3 Compra mobiliari per 1.000.000 u.m. la meitat del qual paga amb xec i en deixa a deure la resta. IVA 16%

03/3 Compra un ordinador por 600.000 u.m. y un programa de comptabilitat per 150.000 u.m. IVA 16%. Abonem  amb chec 150.000 u.m. i quedem a deure la resta.

04/3 Compra mercaderies per 2.000.000 u.m. a crèdit. IVA 16%.

06/3 Ven mercaderies per valor de 1.500.000. Cobra 500.000 u.m. en efectiu i per la resta li acepten una lletra. IVA 16%.

07/3 Comptabilitza la declaració i posterior liquidació de l’ IVA.

31/12 Les existèncials inicials de mercaderies d’una empresa eren 180.000 u.m. i les finals són de 120.000 u.m. fes l’assentament corresponent per regularitzar el compte de mercaderies.

31/12 L’amortització prevista per el mobiliari és del 10%, la del ordinador i  dels programes informàtics  és del 20%. Comptabilitza l’assentament corresponent.

Es demana: Diari.

3.- Treu el resultat de l’empresa comercial Filatures, S.A. a partir de la informació següent i aplica-hi el corresponent impost:

Vendes de mercaderies: 500; compres: 200; electricitat: 20: elements de transport: 200; amortització acumulada de l’immobilitzat: 64; Despese d’amortització: 15;
Rapels sobre compres: 10; clients: 17; préstec a llarg termini: 43; pèrdues d’immobilitzat material: 5; Hisenda pública, creditora: 15; proveïdors: 15; sous i salaris: 45; subministraments:12; mercaderies: 30; bancs: 60. Troba el capital.

4.- Fes el balanç de situació corresponent al exercici anterior.
 
 

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESES II     T.1/2

1. Quina difèrencia hi ha entre risc i incertesa?

2. Digues quines son les eines i els models que utilitza l’empresari per prendre decisions i en què consisteixen.

3. Una empresa ha d’analitzar, entre les diferentes estratègies de producció, aquella que li proporcioni més beneficis. Els possibles productes són abrics de llana, gavardines o americanes. La decisió l’ha de prendre en funció del temps hivernal que farà en els mesos següents, ja que segons com sigui, es vendrà un producte o un altre.

La matriu de decisió serà ( en milions):
 

Estats de la naturalesa
Pluja
 Fred
Calor
Probabilitats
30%
 45%
25%
Abrics de llana
150
600
100
Gavardines
300
50
100
Americanes
75
(-50)
500

3.1. Si l’empresari utilitzés, per prendre la decisió, el criteri de risc, digues per quin producte es decidiria.
3.2. Si l’empresari no conegués les probabilitats, digues per quin producte es decidiria (coeficient d’optimisme 60%).

4. Una empresa porta el control d’existències mitjançant el sistema FIFO. Al començament del darrer trimestre, les existències al magatzem eren:    3.000 unitats a 300 u.m. , 4.000 unitats a 330 u.m. y 2.000 unitats a 350 u.m.

Moviments:
Data       Compra/venda u.f.     Preu u.m.        Despeses de transport u.m.
10/10     Compra     1.000             370                         37.000
20/10     Venda       4.000             900                         20.000
01/11     Compra     3.000             375                         56.250
15/11     Venda       6.000             900                         40.000
25/11     Venda       2.000             900                         15.000

4.1. Elabora un quadre de control d’existències a fi de determinar la valoració de les existències finals.
4.2. Quins efectes té sobre el resultat valorar els estocs mitjançant el sistema FIFO.
 
 

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESES II     T.3

1.- Completa la taula següent i dibuixa els gràfics corresponents indicant el mínim d’explotació, l’òptim d’explotació i el punt mort. Comenta les seves característiques.
 
 

P
 Q
CT 
CF 
CV 
CVM 
CTM 
CFM 
CMG 
IT 
 200
 1
 
60
30 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 60
 40
 
 
 
 
 
 
 3
 
 60
 45
 
 
 
 
 
 
 4
 
 60
55 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 60
 75
 
 
 
 
 
 
 6
 
 60
120 
 
 
 
 
 

Amb les dades de l’exercici anterior calcula el llindar de rendibilitat o punt mort. Què ens indica aquest punt?

2.- Una empresa es troba davant el dubte de produir o de comprar un component de la seva producció. Si el produís, el cost fix seria de 300.000 u.m. i el cost variable de 8.500 u.m./u. Si el comprés el preu de compra seria de 12.700 u.m./u. Calcula en que condicions l’interessarà produir-lo i en quines comprar-lo.

3.- Concepte de producció y concepte de cost.

4.- Senyala en que consisteixen el cost directe (direct costing) i el cost complert (full costing).

5.- Explica que entens per costos directes i indirectes. Posa algun exemple.
 

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESES II     C4/T2-3

1. Digues els tipus d’impostos que coneixes.

2. Explica la diferència que hi ha entre el subjecte passiu i el contribuent d’un impost.

3. Fes l’esquema dels elements patrimonials d’actiu i passiu indicant els criteris de col·locació.

4. Comptabilitza les següents operacions. IVA 16%.
a)  Comprem mercaderies per valor de 2.900.000 u.m. amb l’IVA inclòs. Paguem el 50% amb un xec i la resta a crèdit.
b)  Venem mercaderies per valor de 3.500.000 u.m. amb un 2% de descompte comercial. Ens paguen el 40% i per la resta ens accepten lletres.
c)  Comptabilitzem la declaració i posterior liquidació de l’IVA.

5.  De la comptabilitat d’una empresa se n’ha extret l’assentament de regularització de final d’exercici. Fes el compte de pèrdues i guanys.
 

Deure
 
Concepte
 
Haver
5.280
 

129
 

Pèrdues iguanys                  a                                 Tributs
a                         Sous i salaris
 a                               Compres
a                          Subministra.
a   Amortització de l’imm. mat.
63
640
600
628
682
80
1.800
3.000
200
200
20
5.000
400
76
700
710
Ingressos financers
Vendes de mercaderies
Variaciód’existències             a                  Pèrdues i guanys
129
5.420

 
 

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESES II     C4/T3

1. Què són els comptes anuals? Aquests estats financers de què es componen? Què mostra cadascun d’ells? Explica la seva finalitat?

2. Explica quina és la finalitat de l’origen i aplicació de fons. Què s’enten per fluix de caixa o cash-flow?

3. A partir del següent balanç de comprovació, fés el compte de pèrdues i guanys i el balanç de situació segons el model oficial.

Compte                                            Saldo deutor                       Saldo creditor

300 Mercaderies                                     1.100
226 Mobiliari                                          3.000
430 Clients                                                800
572 Bancs                                            10.849
431 Clients ef. com. p.c.                            200
282 Amort. Ac. Im. Mat.                                                                          765
401 Prov. Ef. Pag.                                                                                   640
400 Proveïdors                                                                                        400
100 Capital social                                                                                  5.300
600 Compres merc.                                    540
700 Vendes merc.                                                                                    600
759 Ing. per serv. div.                                                                                15
765 Desc. sob. com. p.p.a.                           37
628 Subministraments                                  40
228 Elem. de transport                            1.000
173 Prov. d’imm. a ll/t.                                                                          1.000
642 S.S. a càrrec de l’em.                           375
642 Sous i salaris                                    1.500
476 Org. de la S.S. cred.                                                                           446
475 H.P. cred. Per c. fis.                                                                           240
170 Deutes ll/t. ent. Crèdit                                                                     10.000
682 Amort. Imm. mat.                                 65
610 Variació d’exist.                                                                                  100
 

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESES II     C5 T 1-2

1. Una empresa demana un préstec de 2.000 u.m. a un 2% semestral per tornar a 18 mesos (3 semestres). En el moment de rebre els diners ha de pagar un 1.5% corresponent a despeses diverses:
a) Troba quant haurà de tornar al final  d’aquest període de temps.
b) Calcula el I2 que realmente ha de pagar.
c) Troba la TAE d’aquesta operació.

2. Tenint en compte el criteri de la TIR de selecció d’inversions, raona per què les inversions augmenten quan el tipus d’interès del mercat baixa.

3. Una empresa compra una obligació de l’Estat a 2 anys amb un 10% d’interès nominal i paga en la subhasta un preu del 95%, és a dir 9.500 u.m., si la obligació es manté en cartera fins el venciment:
a) Identifica el desemborsament inicial, la duració temporal i els fluxos de caixa de cada any.
b) Busca la rendibilitat interna d’aquesta inversió.

4. Què es un emprestit? En què es diferencia d’una emissió d’accions?

5. Toba el cost efectiu que representa per a l’empresa el descompte d’una lletra  de 15.000 u.m. que té en cartera a 60 dies al 7% d’interès i una comissió del 0.5%.

6. Una empresa demana a un banc un préstec de 2.000 u.m. per cobrir una neccessitat transitòria de tresoreria durant 3 mesos. La institució financera li planteja les següents condicions:
- Comissió inicial: 0.5%
- Despeses d’estudi: 0.4%
- Interès nominal del 12% que es paga mensualment.
- Duració temporal: 3 mesos.
- L’amortització del préstec es farà al final del 3r mes.
Troba el cost efectiu que representa per a l’empresa aquesta operació financera.
 

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESES II     C5 T 1-2

1.- Què entens per inversió? Explica la importància de l’estalvi per a la inversió. Escriu dos exemples d’inversió en actiu fix i dos d’inversió en actiu circulant.

2.- Tenint en compte les següents inversions:
 

Inversió
Do
F1
F2
F3
A
C
200
400
50
200
100
600
200

a) Fes un diagrama temporal per representar cada inversió i selecciona la millor inversió segons el flux de caixa total, el flux mitjà de caixa per unitat invertida, y el pay back.
b) Selecciona la millor inversió segons el VAN, la TIR i el termini de recuperació
amb descompte. Considera el cost del capital del 5%.

3.- Una empresa demana al Banc Popular un préstec a curt termini per poder pagar unes factures pendents. Les condicions del prèstec son les següents:
- Import: 500 u.m.
- Taxa d’interès nominal: 6% que es paga per mesos.
- Duració temporal: 4 mesos.
- Amortització: al final del quart mes.
- Comissió: 1% de la quantitat demanada.
Troba el cost efectiu que representa per a l’empresa aquesta operació financera.

4.- Classifica les següents fonts de finançament segons els diferents criteris:
a) Descompte d’una lletra.
b) Reserva legal.
c) Amortitzacions.
d) Emprèstit
 

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESES II     C5 T 1-2

1. Explica per a què serveix la taxa anual equivalent i compara les següents alternatives d’estalvi per veure quina és la millor. L’entitat financera A paga un 4% d’interès anual per mesos. L’entitat financera B paga un 4,05%, però paga per semestres.

2.- Una familia estalvia 6.000 u.m. durant un any, en una entitat bancaria; al final d’aquest temps li entreguen 6.600 u.m.. Si la taxa d’inflació ha estat d’un 3%, troba la taxa d’interès nominal i real a al qual s’ha realitzat aquesta operació.
a) Selecciona la millor inversió segons el VAN, la TIR i el termini de recuperació
amb descompte. Considera el cost del capital del 5%.

3.- Fes un esquema dels recursos propis i aliens de l’empresa amb una breu descripció.

4.- Una empresa demana al Banc Popular un préstec a curt termini per poder pagar unes factures pendents. Les condicions del prèstec son les següents:
- Import: 3.000 u.m.
- Taxa d’interès nominal: 6% que es paga per mesos.
- Duració temporal: 6 mesos.
- Amortització: al finalitzar l’últim mes.
- Comissió: 1% de la quantitat demanada.
Troba el cost efectiu que representa per a l’empresa aquesta operació financera.
 

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESES II     C5-T3 C6-T1

1. Què és el període mitjà de maduració i quins subperíodes formen el període mitjà de maduració? Quina diferencia hi ha entre el període mitjà de maduració econòmic i el període mitjà de maduració financer?

2. Una empresa compra mercaderies per valor de 300.000 u.m.; la mitjana del nivell d’existències al magatzem és de 30.000 u.m. i es pot considerar constant per a tot l’exercici (els consums de mercaderies són igual a les compres fetes). El volum de vendes de l’exercici ha estat de 800.000 u.m. i la mitjana dels saldos de clients i de proveïdors de 10.000 u.m. i 20.000 u.m. respectivament. Calcula el PME i el PM?

3. Com es pot definir el fons de maniobra i de quines maneres es pot calcular? Hi ha una quantitat ideal per al fons de maniobra? El fons de maniobra pot esdevenir una quantitat negativa?

4. Fes un estudi de les situacions patrimonials utilitzant el fons de maniobra i la representaciógràfica del balanç amb les masses patrimonials de fix i de circulant:
- Estabilitat financera total.
- Estabilitat financera normal.
- Situació de suspensió de pagaments.
- Desequilibri financer a llarg termini.
- Situació de fallida.
Quina diferència hi ha entre la suspensió de pagaments i la situació de fallida?

5. Una empresa presenta el següent balanç:
 

ACTIU
PASSIU
Immobilitzat
Existències
Clients
Bancs
Caixa

TOTAL

90.000
23.000
26.000
   8.000 
  7.000
---------
154.000 
Capital
Reserves
Prèstec a ll/t
Proveïdors
Creditors

TOTAL

40.000
  2.000
29.000
53.000
30.000
---------
154.000 

1. Fes un estudi amb percentatges de les masses patrimonials.
2. Representa gràficament el balanç amb les masses de fix i circulant.
3. Calcula el fons de maniobra.
4. Comenta quina es la situació financera d’aquesta empresa.
 

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESES II     C5-U3 C6-T1

1. Una empresa compra mercaderies per valor de 120.000 u.m.; la mitjana del nivell d’existències al magatzem és de 20.000 u.m. i es pot considerar constant per a tot l’exercici (els consums de mercaderies són igual a les compres fetes). El volum de vendes de l’exercici ha estat de 200.000 u.m. i la mitjana dels saldos de clients i de proveïdors de 20.000 u.m. i 40.000 u.m. respectivament. Calcula el PME i el PM?

2. Una empresa facilita la següent informació:
Compres anuals: 30.000 u.m.
Sous i salaris dedicats a la producció: 10.000 u.m.
Altres despeses d'explotació: 4.000 u.m.
Període mitjà de maduració econòmic: 180 dies
Ajornament del pagament als proveïdors: 30 dies
Ajornament del pagament als treballadors: 15 dies
Ajornament  d'altres despeses: 30 dies
Calcula el capital circulant mínim que ha de mantenir aquesta empresa.

3. Una empresa presenta el següent balanç:
 

ACTIU
PASSIU
Edificis
Mobiliari
Amort. Ac. I. M.
Existències
Clients
Accions cot. of.
Bancs
Caixa

TOTAL

5.250
1.300
  (300)
1.125
   500
   375
1.000
   250
---------
 9.500 
Capital
Reserves
Prèstec a ll/t
Obligacions
Proveïdors
Seg. Soc. cred.
 
 

TOTAL

4.000
   375
1.000
  375
3.000
  750
 

---------
9.500 

1. Fes un estudi amb percentatges de les masses patrimonials.
2. Representa gràficament el balanç amb les masses de fix i circulant.
3. Calcula el fons de maniobra.
4. Comenta quina es la situació financera d’aquesta empresa.

5. Analitza i comenta l’evolució de la situació patrimonial d’una empresa que presenta els següents balanços.

ACTIU                 2.001                  2.002

Immobilitzat          3.600                  3.900
Existències            2.000                  1.700
Realitzable            1.500                  2.600
Disponible            1.000                   1.200

PASSIU

Recursos propis     3.900                  4.300
Exigible a ll/t          1.500                  2.000
Exigible a c/t          2.700                  3.100
 

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESES II     C5/T7-8

1. Quins són els dos tipus de segmentació de mercat més importants que utilitzaria una empresa de confecció? Raona la resposta en funció de les característiques que han de presentar els segments.

2. Què es una línea de productes? I una cartera?

3. Digues com organitzaries la distribució física en una empresa d’ordinadors com la Microsoft.

4. Quan la societat Generals Motors produeix 1.000 cotxes de la marca Chevrolet, els costos fixos són de 300 milions d’u.m. Si el cost variable de cada cotxe és de 2 milions, quin preu s’ha de fixar per assolir un marge del 40%?

5. L’empresa Freixenet elabora anualment un milió d’ampolles de cava, cadascuna de les quals té un cost variable de 250 u.m.. els costos fixos pugen a 50 milions d’u.m. i el director pretén obtenir uns beneficis de 45 milions anuals. quin preu s’haurà de fixar per ampolla d’acord amb el criteri del punt mort?

6. Diferencia la descremació de la penetració en el mercat.
 

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESES II     C5/T9 C6/T10

1.- Quina és la diferencia entre una estratègia de tipus push i una de tipus pull? Què és la promoció? Quins són els instruments més utilitzats en la promoció del producte?

2.- Quins creus que són els millors elements utilitzats en una empresa nova per fer-se un lloc en el mercat, els de publicitat o els de promoció? Raona la resposta.

3.- Una empresa presenta les dades següents:
Actiu circulant  = 30.000 u.m.
Passiu circulant = 18.500 u.m.
Cost mitjà diari del període de maduració = 200 u.m.
Període de maduració financer = 70 dies.
Quin és el fons de maniobra necessari? Quina és la situació de l’empresa respecte del fons de maniobra real o de balanç?

4.- L’empresa Guanyamés, S.A. té dues opcions per adquirir equips d’alta tecnologia. Les dades de cada opció són:
Opció 1:
-pagament inicial: 3.000.000 u.m.
-fluxos nets de tresoreria: 1.000.000, 2.000.000, 1.000.000
Opció 2:
-pagament inicial: 5.000.000 u.m.
-fluxos nets de tresoreria: 3.000.000, 1.000.000, 3.000.000
Determina l’opció més convenient en els casos següents:
a) Termini de recuperació.
b) VAN. El cost del capital és d’un 8%.
c) TIR

5.- Per què el capital circulant mínim cal que sigui finançat amb recursos propis o amb deutes a llarg termini?
 

  Inici   Presentació   Educació   Mestres  Guerra i pau  Articles economia  ètica  Enllaços
Relac.  a l'entorn de treball
 CFGM de Gestió Administrativa
CFGS d'Administració I finances
 Economia (BATX.)
EOE I/II  (BATX.)
Crèdits variables (ESO)