COMPTABILITAT: Ciència que estudia el patrimoni, la situació econòmica i financera de l’empresa i els resultat obtinguts, amb la finalitat de donar una imatge fidel del patrimoni.

PATRIMONI: Conjunts de bens, drets i obligacions d’una empresa, correctament valorats en un moment determinat.

ACTIU: Conjunts de bens i drets d’una empresa.

PASSIU: Conjunt d’obligacions d’una empresa.

NET PATRIMONIAL: Diferència entre l’actiu i el`passiu 'una empresa.

MASSES PATRIMONIALS: Agrupació d’elements patrimonials amb característiques comunes.

COMPTE: Unitat de representació gràfica dels elements patrimonials.

INVENTARI: Relació ordenada, detallada i pormenoritzada dels elements patrimonials en una data determinada.

BALANÇ DE SITUACIÓ: Estat comptable ordenat per masses patrimonials que dona una visió de la situació de l’empresa.

BALANÇ DE COMPROVACIÓ: Estat comptable que presenta les comptes del major de l’empresa agrupades en sumes i saldos, amb l’objectiu de presentar la situació de l’empresa i comprovar que el deure i l’haver coincideixen.

DIARI: Llibre que recull cronològicament les anotacions diàries dels fets comptables de l’empresa.

ASSENTAMENTS: Anotacions diàries dels fets comptables de l’empresa en el llibre diari.

MAJOR: Llibre que recull l'informació comptable de cada compte, a partir dels assentaments del diari.

FET COMPTABLE: Moviment comptable que afecta al patrimoni empresarial.

DEURE: Part esquerra d’un compte. Càrrec: anotació al deure d’un compte.

HAVER: Part dreta d’un compte. Abonament: anotació a l’haver d’un compte.

COMPTES DE GESTIÓ: Comptes que recullen els augments i les disminucions del capital o net patrimonial produïts per comptes d’ingressos o despeses.

CONVENI DE CÀRREC I ABONAMENT:

DEURE HAVER
Augments d’actiu

Disminucions de passiu

Despeses

Disminucions d’actiu

Augments de passiu

Ingressos