Conceptes claus

Enllaços d’interès

Exàmens III avaluació

Unitat 1.
L’empresa i la comptabilitat

Unitat 2.
El patrimoni empresarial.
L'inventari i el balanç de situació

Unitat 3.
Els fets comptables.
Funcionament dels comptes.
L’assentament.

Unitat 4.
L'inici del cicle comptable.
Els llibres comptables: Diari, major i balanç de comprovació.

Unitat 5.
Els comptes de gestió.
Els comptes d’ingressos i despeses.

Unitat 6.
L'impost sobre el valor afegit

Unitat 7. 
El procés de tancament de la comptabilitat

Unitat 8. 
El Pla general comptable

Unitat 9. L'immobilitzat

Unitat 10. Existències

Unitat 11. Operacions comptables de la tresoreria i tractament comptable dels efectes comercials

Unitat 12. Creditors i deutors per operacions de tràfic

Unitat 13. 
Les despeses i els ingressos

Unitat 14. 
Els comptes financers
Les inversions financeres

Unitat 15. 
El finançament bàsic
Els fons propis i els capitals aliens

Unitat 16. Els comptes anuals
B. Situació. Pèrdues i Guanys. Memòria.

Unitat 17. 
La informatització comptable
El programa Contaplus

Unitat 18. Gestió de tresoreria