CUENTAS DE CLIENTES:

 

430 Clientes

431 Clientes efectos comerciales a cobrar

4310 Efectos comerciales en cartera

4311 Efectos comerciales descontados

4312 Efectos comerciales en gestión de cobro

4315 Efectos comerciales impagados

432 y 433 Mismos derechos de cobro con empresas del grupo o asociadas.

434 Clientes efectos sin aceptar a cobrar

435 Clientes de dudoso cobro

436 Envases y embalajes a devolver por los clientes

437 Anticipos de clientes

 

COBRO DE EFECTOS

 

 1. EFECTOS EN GESTIÓN DE COBRO

 

4312 Efectos comerciales en gestión de cobro

                        a 4310 Efectos comerciales en cartera

Envío de efectos a una entidad bancaria en gestión de cobro


 

626 Servicios bancarios y similares

472 Hacienda Pública, IVA soportado

                             a 572 Bancos

      Importe de comisiones y correo


 

572 Bancos

                             a 4312 Efectos comerciales en gestión de cobro

      Por el importe ingresado          


 

4315 Efectos comerciales impagados

a 4312 Efectos comerciales en gestión de cobro

            Por la devolución del efecto impagado


 

626 Servicios bancarios y similares

472 Hacienda Pública, IVA soportado

                             a 572 Bancos

      Por el importe pagado por la devolución del efecto impagado


   
 1. DESCUENTO DE EFECTOS

 

CUENTAS:

664 Intereses por descuento de efectos

5208 Deudas por efectos descontados

 


 

4311 Efectos comerciales descontados

            a 4310 Efectos comerciales en cartera

Descuento de letras


 

572 Bancos

      Por el importe liquido de la operación

664 Intereses por descuento de efectos

      Por los intereses

626 Servicios bancarios y similares

      Por las comisiones y correo (sin IVA)

                  a 5208 Deudas por efectos descontados

                  Por el nominal de los efectos descontados

      Cobro del efecto descontando intereses y comisión

 


      A        

5208 Deudas por efectos descontados

      Por el nominal de los efectos descontados

            a 4311 Efectos comerciales descontados

Pago del efecto a su vencimiento


       B

4315 Efectos comerciales impagados

                  a 4311 Efectos comerciales descontados

      Impago del efecto a su vencimiento


 

5208 Deudas por efectos descontados

626 Servicios bancarios y similares

      Por las comisiones y correo de la devolución

                  a 572 Bancos

                  Por el importe total que cobra el banco por la devolución

                  de los efectos impagados


 

3. NUEVO EFECTO, COBRO O PÉRDIDA DEL EFECTO IMPAGADO

 

4310 Efectos comerciales en cartera

      Por el importe de los nuevos efectos

                  a 4315 Efectos comerciales impagados

                  a 763 Ingresos de créditos a corto plazo

                  Por el importe de los gastos ocasionados por

                  la devolución más los intereses del aplazamiento

      El cliente nos acepta un nuevo efecto en sustitución del antiguo 


 

572 Bancos

      Por el importe del efecto impagado más los gastos de demora

                  a 4315 Efectos comerciales impagados

                  a 763 Ingresos de créditos a corto plazo

                  Por el importe de los gastos ocasionados por

                  la devolución más los intereses de demora

      El cliente paga finalmente el efecto impagado     


 

650 Pérdidas de créditos comerciales incobrables

                  a 4315 Efectos comerciales impagados

      Consideramos el efecto impagado definitivamente incobrable 

 


 

A partir de la següent situació patrimonial de l'empresa Zeta, SA, comptabilitza totes les operacions relatives al procés comptable:

 

215

10000

100

 

2815

-202

112

20000

226

10000

116

150000

227

23000

117

5000

228

34000

1700

30000

2828

-5000

400

10000

300

60000

436

500

430

20000

 

 

572

100000

 

 

570

50000

 

 

 

1. 5/1/05 Venem a crèdit mercaderies per 4000 €. El servei de transport va a càrrec del client i ascendeix a 250 €, que li facturem juntament amb les mercaderies.

 

2. 10/1/05 El client de l’assentament 1 retorna mercaderies per valor de 200 €, per no ajus­tar-se a la comanda realitzada i procedeix a liquidar el seu deute per transferència.

 

3. 1/3/05 Comprem mercaderies a crèdit per 23000 € amb un descompte comercial d’un 5% i unes despeses de transport de 100 €. La factura la rebrem per correu uns dies més tard.

 

4. El dia 1/5/05 decidim donar de baixa un programa informàtic que figurava en el balanç inicial per 550 €. El programa no tenia cap valor residual assignat, s’estava amortitzant a raó d’un 25 %, i l’amortització acumulada a 1/1/01 era de 250 €.

 

5. 15/6/05 Comprem envasos per 500 € i embalatges per 750 €. El pagament es fa al comp­tat i el proveïdor ens fa per aquest concepte un descompte comercial del 3 %.

 

6. 15/8/05 Girem una lletra amb venciment en data 8/10/99 a un client que ens devia 3750 €, la qual és acceptada.

 

7.  Descomptem la lletra anterior el dia 17/8/01. El banc carrega en concepte d’interessos un 3 %, una comissió del 0,25 % del nominal.

 

8. 1/9/05, Abonem nòmines per valor de 64539 €. Es retenen en concepte d'IRPF un 17 % i per cotitzacions a la Seguretat Social, un 6,4%. La Seguretat Social a càrrec de l’empresa és de 7 200 €. Es deixen pendents de pagament 23000 €; la resta s’abona amb un xec bancari.

 

9.  26/11/05 Un proveïdor ens envia una nota d’abonament per 232 € en concepte d’atenció pel vo­lum d’operacions efectuades amb aquest, que ingressa en c/c.

 

10. 15/12/05 Presentem la corresponen declaració d’IVA.

 

Dades addicionals:

 

-   S'amortitza el 25 % de les aplicacions informàtics.

 

-   El mobiliari té un valor residual de 5 000 € i una vida útil de 10 anys.

 

-   Els equips informàtics tenen una vida útil de 100000 hores. Aquest any han treballat 20000 hores.

 

-   Als elements de transport els apliquem  el mètode de números dígits de forma progressiva. Vida útil 8 anys. 3r. any.

 

-   Les existències finals de mercaderies, d’acord amb les fitxes de control de mercaderies, tenen un valor de 22 000 €.

 

  Determinar el resultat de l’exercici i presentar el corresponen balanç de situació.


 

Una empresa comença el seu exercici econòmic amb la següent situació patrimonial expressada en euros:

 

Bancs compte corrent: 7 200; Reserva legal: 2 000; Reserva voluntària: 500; Crèdits a lla termini amb entitats de crèdit: 15 000; Construccions: 20000; Inversions financera temporals en capital: 4500; Clients, euros: 1500; Proveïdors ECP: 1500; Hisenda Pública creditora per conceptes fiscals: 350; Clients ECC: 2 580; Caixa: 1000; Capital social-12 030,01; Proveïdors d'immobilitzat a curt termini: 10000; Mercaderies: 4350; Reposició-1250; Amortització acumulada de l'immobilitzat material: 999,99.

 

Durant l'exercici es produeixen els següents fets comptables:

 

1. Es compren mercaderies a crèdit per 1256 € amb un descompte comercial a la factu­ra del 2%.

 

2. Es cancel·la anticipadament el deute anterior, per la qual cosa el proveïdor concedeix una rebaixa de l'l%. El pagament s'efectua mitjançant un xec.

 

3. Es giren lletres a un client per un import de 586 € que són acceptades.

 

4. Es porta una remesa de lletres al banc que vencen al cap de seixanta cinc dies i tenen un nominal conjunt de 870 €, a descomptar. La comissió és del 3 % i l'interès es calcula al 7%.

 

5. Es porten al banc en gestió de cobrament lletres per un import de 256 €.

 

6. Es contracta una pòlissa d'assegurances per 680 € anuals que es pagaran a 30 dies.

 

7. Es compren lletres de canvi a l'estanc, per les quals es paguen 125 € en efectiu.

 

8. Es venen mercaderies a crèdit per 1865 €. A més, es venen envasos per 180 € i es cobra el total de la factura en efectiu.

 

9. El client anterior torna 195 € de mercaderies i els corresponents envasos perquè esta­ ven en males condicions, i se li paga en efectiu la quantitat que pertoca.

 

10. El banc comunica que les lletres descomptades en l'assentament 4 no han estat ateses pel client la data del venciment, i les torna amb un càrrec de 30 € en concepte de comissió de devolució.

 

11. Es cobren en efectiu 460 € amb l'IVA inclòs pel lloguer d'un local que és propietat de l'empresa.

 

12- El banc comunica que les lletres en gestió de cobrament han estat percebudes, i cobra 12,89 € pels seus serveis.

 

13. Se satisfan mitjançant un xec bancari 2 658 € amb l'IVA inclòs per la contractació d'una campanya de publicitat que durarà dos mesos.

 

14. El dia 5/10/XX s’adquireix maquinària per 4890 €, i es paguen 490 € pel transport i 235 € per una assegurança. Com a forma de pagament s’accepten lletres amb un termini de venciment a quatre mesos pel 50% de l'import total de la factura, i la resta es paga amb un xec.

 

A partir d'aquests moviments, realitza les següents operacions :

 

1. Balanç de situació i assentaments de diari.

 

2. Es liquiden els deutes amb Hisenda que consten en el balanç inicial.

 

3. L’immobilitzat s’amortitza considerant que les construccions tenen una vida útil de seixanta anys i que per a la resta de l'immobilitzat s’apliqui un coeficient del 15%.

 

4. Les existències finals de mercaderies tenen un valor de 6 320 €.

 

5. Les existències finals de reposició tenen un valor de 875 €.

 

6. Declaració-liquidació d'IVA.

 

7. Determinació del resultat.

8. Balanç de situació final.


Una empresa comença el seu exercici econòmic amb la següent situació patrimonial expressada en euros:

 

200

5.000

 

100

150.000

215

10.000

 

112

20.000

226

20.000

 

116

?????

227

15.000

 

117

5.000

228

34.000

 

1700

30.000

300

60.000

 

2815

200

327

1.000

 

2826

7.200

328

5.000

 

2828

10.800

430

20.000

 

436

500

572

100.000

 

400

10.000

570

50.000

 

401

5.000

 

 1. 5/1/05 Venem mercaderies per 45.000 € + IVA. El servei de transport va a càrrec del client i ascendeix a 300 € + IVA, que li facturem juntament amb les mercaderies. Ens accepten 2 efectes de 10.000 € i per la resta lliuren xec.

 2. 5/6/05 Comprem mercaderies per valor de 10.000 € amb un descompte comercial del 3 % i unes despeses de transport 200 € que s’acompanyen d’envasos amb facultat de devolució per 3.000 € + IVA. El pagament es fa al comp­tat i el proveïdor ens fa per aquest concepte un descompte de 100 €.

 3. 1/7/05 Venem un vehicle que ens havia costat 13.000 € i que té una amortització acumulada a 1/1/05 de 4.000 € per 9.500 €. Quota d’amortització: 20%. Valor residual: 3.000 €.  Ens paguen el 50 % al comptat i la resta a crèdit.

 4. 15/8/05 Girem dos lletres a un client de 6.000 € cadascuna, les qual són acceptades.  Portem una lletra de 6.000 € en gestió de cobrament.

 5. 28/8/05 Descomptem les 2 lletres de 10.000 € quan falten 90 dies pel seu venciment. El banc carrega en concepte d’interessos un 3%, una comissió del 0,50 % del nominal.

 6. 8/10/05 El banc ens ingressa en compte l’import de l’efecte en gestió de cobrament i ens cobra una comissió de 60 € pels seus serveis.

 7. 9/10/05 El client anterior negocia l’avançament del pagament de la lletra de 6.000 €. Ens accepta una nova lletra descomptats 50 € per interessos d’avançament de termini.

 8. 1/9/05 Abonem nòmines per valor de 64539 €. Es retenen en concepte d'IRPF un 17% i per cotitzacions a la Seguretat Social, un 6,4%. La Seguretat Social a càrrec de l’empresa és de 7 200 €. Es deixen pendents de pagament 23 000 €; la resta s’abonarà amb un xec bancari.

 9. 15/10/05. Rebem del Banc la liquidació de la compte que l’empresa té a l’esmentada entitat: Interessos a favor: 37.26; Interessos a favor del banc: -4.81; Comissions i despeses de correu: 12.30; Retenció d’impostos: -6.71; Líquid ingressat: 13.44.

 10. 26/11/99 El Banc ens comunica que dels 2 efectes descomptats un ha resultat impagats per la qual cosa ens carrega el seu import més unes despeses de devolució de 150 €.

 11. 30/11/05 El client ens accepta una nova lletra que incorpora les despeses de devolució més 250 € de despeses de demora.

 12. 1/12/05 Comprem un edifici per valor de 600.000 € dels quals 50.000 € corresponen al solar. Les despeses de l’escriptura pugen 30.000 €. Acceptem 3 lletres per un valor de 100.000 € cada una; la resta la paguem amb xec.

 13. 15/12/05 tornem envasos amb facultat de devolució per valor de 1.000 € i ens quedem els altres per valor de 2.000 €.

 14. 31/12/05 Fem la declaració y liquidació de l’IVA.

 

Dades addicionals:

 1. Les existències finals de mercaderies, d’acord amb les fitxes de control de mercaderies, tenen un valor de 22 000 €., les dels envasos 2.500 € i el material d’oficina 3.000 €.

 2. Amortitzacions: (200) 20 %. (215) Lineal. Vida útil 5 anys. (221) Lineal. Vida útil 80 anys. Valor residual: 100.000 €. (226) Percentatge del 20 % sobre el valor pendent d’amortitzar. (227) Número de dígits, de forma regressiva, 4 anys. Amortitzem el 2n. any. (228) Quota d’amortització: 20%. Valor residual: 4.000 €. 

Realitza els assentaments comptables i determina el resultat de l’exercici.