Unitats 3 i 4

1. VIDA SANA S.A., empresa dedicada a la comercialització d'articles ecològics, presenta el següent Balanç de Saldos a 25/12/XX

 No   COMPTES                                                     SALDOS
 100 Capital social 
 226 Mobiliari                                                               8.000
 300 Existències de mercaderies                              12.000
4000 Proveïdors, €.                                                      6.000
4300 Clients, €.                                                             2.000
4310 Clientes, efectes cles. en cartera                     12.000
 572 Bancs c/c                                                            13.000
 621 Arrendaments i cànons                                          100
 600 Compra de mercaderies                                   18.000
 700 Vendes de mercaderies                                    50.000
 708 Devolució de vendes                                          2.000

 Operacions realitzades durant el mes de desembre:

1. Venem mercaderies per 2.300 €, que ens pagaran al cap de 60 dies. Ens accepten una lletra de canvi.

2. Comprem mercaderies per 1.500 € amb un 10% de descompte comercial. Paguem la meitat al comptat i l'altra meitat la pagarem als 30 dies.

3. Els clients paguen 2.000 € del deute en efectiu. 

4. Paguem al proveïdor 4.000 € amb un xec.

5. S’ha produït un curt circuit al magatzem i s’han cremat mercaderies que no estaven assegurades per valor de 1.000 €.

6. Paguem 600 € pel lloguer del local. transferència bancària. 

7. Comprem un ordinador per valor de 2.000 €, paguem el 50 % amb un xec i la resta a crèdit.

8. Compra a crèdit d'una aplicació informàtica per calcular nòmines per valor de 200 €. que paguem al comptat.

9. El banc ens ingressa en compte 12.000 € de lletres acceptades pels clients.

10. Existències finals: 13.000 €

 Es demana: 1. Assentaments en el Diari. 2. Major. 3. Balanç de comprovació. 


2.- L’empresa BERNAT, S.A. inicia el seu negoci amb data 1/3/XX i les primeres operacions que realitza són:

01/3 Ingressa 60.000 € al banc i 3.000 € en efectiu a la caixa.

02/3 Compra mobiliari per 10.000 €, la meitat del qual paga amb xec i en deixa a deure la resta. 

03/3 Compra un ordinador por 6.000 € i un programa de comptabilitat per 150 €. Abonem  amb xec 150 € i quedem a deure la resta.

04/3 Compra mercaderies per 2.000 € a crèdit, amb un descompte comercial del 10%.

05/3 Donem d’alta la llum i comprem el comptador. Paguem 180 € i quedem a deure 120 €.

06/3 Ven mercaderies per valor de 8.500 €. Cobra 500 € en efectiu i la resta a crèdit.

07/3 El client de l’exercici anterior ens accepta lletres per l’import del seu deute.

08/3 Acceptem lletres als proveïdors per l’import del nostre deute.

09/3 El banc ens abona en compte les lletres acceptades pels clients.

10/3 El banc en carrega en compte la lletra acceptada als proveïdors.

11/3 El sou net del personal és de 12.000 €. L’abonament es fa amb transferència bancària.

12/3 El banc ens concedeix un préstec de 15.000 €, a tornar en 3 anys i ens ingressa els diners en un compte corrent.

Es demana: 1. Assentaments en el Diari. 2. Major. 3. Balanç de comprovació.

Unitats 3 i 4

Conceptes claus

Enllaços d’interès