Balanç de comprovació de la empresa BADALONA VII A 31/12/07

Codificació Comptes                             Sumes                         Saldos 
                                                      Deutores  Creditores  Deutors  Creditors
212  Prop. industrial                      450000                           450000 
221  Construccions                       8000000                         8000000 
226  Mobiliari                                  800000                           800000 
227  Eq. per a proc. d'inf.               625000                           625000 
300  Existències                               800000                           800000 
431  Cients.ef.com. per cobrar     1209440                         1209440 
440  Deutors                                     250000                           250000 
570  Caixa                                         645000         155120      489880 
572  Bancs                                       2295000       1446574      848426 
102  Capital 
170  Deutes ll/t amb ent. cred.                         1500000                     1500000
400  Proveïdors                                  75000         457314                       382314         4009  Pr. fres. p.d. r/f.                                          814000                       814000
407  Ac. proveïdors                                                 25862                        25862
410  Creditors                                                        200000                       200000
520  Deutes c/t ent. crèd.                                   1200000                    1200000
523  Prov. d'imm. c/t                                              29000                        29000           465  Rem. pend. de pagament        60000            60000 
472  HP, IVA sup.                            154826          154826 
477  HP, IVA rep.                             145440          145440 
4750  HP, creditora                                870                870 
600  Compres                                    436800                           436800 
629  Altres serveis                              30000                             30000 
662  Interessos deutes ll/t                18900                             18900 
700  Vendes                                                              784000                    7 84000          765  Dte. s/c per pag. imm.                                       3750                         3750           752  Ing. per arrendaments                                      12500                       12500           608  Dev. sobre compres                                          17241                       17241          609  Rappels sobre compres                                    15000                       15000 

Es demana: 
Assentament de regularització d’existències (Exist. final: 400000), troba pèrdues i guanys,  liquidació de l’impost sobre beneficis, traspàs del resultat net a la compte 120/121 segons correspongui, assentament de tancament i balanç de situació inicial ordenat per masses patrimonials.


SEPTEMBER S.A. es una empresa dedicada a la compra-venta y reparación de vehículos, que presenta el siguiente Balance de Saldos a 1-10-2007 en €. 

 Nº.                 CUENTA                                          SALDOS 

 100 Capital social                                                                              

 223 Maquinaria                                                            10.000

 226 Mobiliario                                                               8.000

 228 Elementos de transporte                                     20.000

 300 Existencias de mercaderías                                 12.000

 400 Proveedores                                                            6.000

 430 Clientes                                                                  20.000

 431 Clientes, efectos cles. a cobrar                            12.000

 475 H. P. Acreedora por IVA                                       3.000

572 Bancos c/c.                                                             16.000

 600 Compra de mercaderías                                        8.000

 709 Rappels s/ventas                                                    1.000

 640 Sueldos y salarios                                                   5.000

  700 Ventas de mercaderías                                        53.000

Operaciones realizadas durante el mes de diciembre:

 1.- SEPTEMBER compra vehículos por valor de 25.000 € con un descuento del 2%. Forma de pago: Aceptamos letras por 20.000 €, resto cheque.

 

 2.- Vende a VELOCITY un vehículo cuyo importe asciende a 30.000 €. El cliente nos acepta letras por valor de 12.000 y paga el resto mediante transferencia bancaria.

 

 3.- Compra un ordenador por 1.044 € y un programa de contabilidad por 290 €, IVA incluido. Abonamos  mediante cheque 500 € y quedamos a deber el resto. 

4.- Los clientes nos ingresan en nuestra c/c. bancaria 20.000 € que nos debían. 

5.- SEPTEMBER paga el importe de la factura de la electricidad que importa 1.160 € (IVA incluido) a través del banco.  

6.- Los clientes nos abonan en nuestra c/c. bancaria 12.000 € correspondientes a letras en cartera pendientes de vencimiento. 

7.- Cancelamos obligaciones a nuestro proveedor de 6.000 €. Obtenemos un descuento por pronto pago del 2 % , el pago se realiza mediante transferencia bancaria. 

8.- La existencia final de mercaderías es de 9.000 €

 Se pide:  1. Asientos en el Diario. 2.  Mayor. 3. Declaración y Liquidación de IVA. 4. Regularización de existencias. 5. Perdidas y Ganancias. 5. Impuesto de beneficios, si procede. 6. Balance de situación final. 7. Asiento de cierre. 8. ¿Cuál es la finalidad de los balances de comprobación y de situación?¿En qué se diferencian?
 

Unitat 7

Conceptes claus

Enllaços d’interès