BAIXES DE L’IMMOBILITZAT

 

 1. VENDA 

 

1.1. CAS    PRÀCTIC

 

El dia 1/8/02 venem per 300 € una taula d'escriptori amb un preu d'adquisició de 2500 €. L'amortització acumulada d'aquest bé 1'1/1/06 era de 800 €.

 

La vida útil que tenia assignada la taula era de deu anys, i el valor residual, de 250 €. El cobrament s'efectua per transferència bancària.

 

 BA = 2500-250 = 2250 (Base d’amortització)

CA = 2250/10 = 225 (Quota d'amortització anual)

Quota d'amortització = 225 • (7/12) = 13 125 

 

 

 1/08/06

 

131,25

(682) Amort. Im. Mat.

 a (282) Amort. Acum. I.M.

 131,25

 

AAIM = 800 + 131,25 = 931,25

VNC = 2500 - 931,25 = 1568,75 (Valor net comptable) 

Com que 300 < 1 568,75; hi ha una pèrdua

Pèrdua = 1 568,75 - 300 = 1 268,75 

 

 

1/08/06

 

931,25

(282) Amortització acumulada

 

 

de l'Immobilitzat Material

 

348

(572) Bancs, c /c.

 

1 268,75

(671) Pèrdues prodendents

 

 

de l'Immobilitzat Material

 

 

                                            a (226) Mobiliari

2500

 

                                           a (477) H. P. IVA repercutit

48

 

Fixa't que pel càlcul de l'amortització acumulada, hem tingut en compte la que correspon al període 1/1/02-1/8/06 que no estava comptabilitzada, però calia fer-ho així, ja que la taula ha estat en el nostre patrimoni durant aquest període, i per tant, ha patit la depreciació corres­ponent. 

 

1.2. CAS    PRÀCTIC  

 

El dia 15/2/06 venem una patent per 60000 € cobrats amb un xec. El preu d'adquisició fou de 65000 €. L'amortització acumulada al començament de l'exercici de 12000 € no té assignada el valor residual, i la vida útil s'havia fixat en 20 anys. 

 

BA = 65000

CA = 65000/20 = 3250

Quota d'amortització = 3250 • (46/365) =  409,59 

 

 

 15/02/06

 

409,59

(681) Amortització de l'Immobilitzat Immaterial

 a (281) Amortització acumulada de l'Immobilitzat Immaterial

 409,59

       

 Amortització acumulada = 12000 + 409,59 = 12409,59

 

VNC = 65 000 - 12 409,59 = 52 590,41

Com que 60 000 > 52 590,41 hi ha un benefici

Benefici = 60 000 - 52590,41 = 7409,59

 

 

15/02/02

 

12409,59

(281)AAII

 

 

69600

(572) Bancs, c /c.

a (212) Propietat industrial

65000

 

 

a (477) H. P., IVA repercutit

9600

 

 

a (770) Beneficis procedents de l'I.I.

7409,59

 

2. SINISTRE

 

 Les baixes per sinistre es produeixen com a conse­qüència d'un accident (sinistre): incendi, terratrè­mol, accident de circulació (en cas de vehicles), etc., que provoquen la destrucció de l'element en qüestió i, per tant, la seva baixa comptable.

 

En aquests casos la pèrdua que es produeix es compta­bilitza en el compte (678) Despeses extraordinàries, tant si és un bé material com si és immaterial, i la quantitat de la pèrdua coincidirà amb el valor net comptable que tingui l'immobilitzat en el moment de produir-se el sinistre.

 

D'altra banda, també haurem de comptabilitzar l'amortització que correspongui des del començament de l'exercici fins a la data en què es produeix el sinistre.

 

 2.1. C A S    PRÀCTIC

 

El dia 1/5/06 una de les furgonetes de l'empresa té un ac­cident de circulació que la deixa inservible. El preu d'adquisició va ser de 55 000 €, amb un valor residual de 2000 € i una vida útil de 10 anys. L'amortització acumulada a 1/1/02 és de 10000 €. 

 

BA = 55 000 - 2.000 = 53 000

CA = 53000 / 10 = 5300

Quota d'amortització = 5 300 • (4/12) = 1 766,67 

 

 

1 766,67

1/05/06

(682) Amortització de l'Immobilitzat material

                             a (282) Amortització acumulada de l'Immobilitzat Material

 

 

1 766,67

 

Amortització acumulada: 10000 + 1766,67 = 11766,67

VNC = 55 000 - 1 176,667 = 43 233,33 

 

11766,67

43233,33

 

(282) Amortització acumulada Immobilitzat Material

(678) Despeses extraordinàries   

a (228) Elements de transport

 

 

55 000

 

 Fixeu-vos que no es produeix ni una entrada de di­ners ni es repercuteix l'IVA, ja que en aquest cas l'empresa no està venent l'immobilitzat.

 

3. Final de la vida útil 

 

Quan arriba el final de la vida útil d'un element d'immobilitzat i, per tant, està totalment amortitzat, l'empresa ha de procedir a retirar del patrimoni l'element en qüestió donant de baixa tots els comptes que tinguin a veure amb aquest. 

 

També es podria donar el cas que, tot i estar total­ment amortitzat, l'empresa aconseguís vendre l'element. En aquest cas la venda es comptabilitzaria tal com hem vist en l'apartat Venda. 

 

Vegem-ne un exemple: 

 

3.1. CAS    PRÀCTIC

 

Una vegada practicada l'amortització corresponent a aquest exercici, i arribat el final de la seva vida útil pro­cedim a donar de baixa una instal·lació tècnica que te­nia un preu d'adquisició de 30 000 €. 

  

 30000

(282)AAIM                          a (222) Instal·lacions tècniques

 30000


 

EXERCICI IMMOBILITZAT

1. Calcula i comptabilitza l'amortització anual d'una furgoneta amb una vida útil de 10 anys, que es va adquirir per 30 000 € i amb un va­lor residual de 5 000 €. 

 

2. Calcula   i   comptabilitza   l'amortització d'una màquina d'escriure electrònica amb un preu de 700 € + IVA, si estimem que la seva vida útil serà de 16 anys, i que el seu valor residual és zero. 

 

3. Determina el valor net comptable d'un ve­hicle valorat en l'actiu del balanç per 20000   €,   si   l'amortització   acumulada d'aquest element és de 2 500 €. 

 

4. Una màquina va costar 18 000 € + IVA i es vol amortitzar en 8 anys. Quina quota anual constant se li aplicarà? Comptabilitza l'assentament que correspongui. 

 

5. Si a la màquina del supòsit anterior se li atribuís un valor residual de 2 000 €, quina seria la quota? Comptabilitza l'assentament corresponent. 

 

6. Comptabilitza l'amortització d'un mobilia­ri que va costar 4500 € + IVA i que s'amortitzarà en 6 anys. 

 

7. S'adquireix un camió per 40000 € + IVA. Si se li suposa un percentatge d'amortitza­ció del 10%, comptabilitza l'assentament d'amortització si l'adquisició es va fer a la meitat d'aquest exercici. 

 

8. Venem en efectiu un ordinador per valor de 800 € + IVA, el qual s'havia adquirit per 1200 € + IVA el 1/1/98. El coeficient d'amortització que té assignat és del 5 %, i la data de la venda és el 1/7/98. Comptabilitza l'assentament que correspongui. 

 

9. Decidim donar de baixa una maquinària q va costar 3 000 € + IVA i que està totalment amortitzada. 

 

10. Es crema totalment el mobiliari adquirit pi 4500 € + IVA. En data 1/1/X l'amortització era de 2 500 €. El percentatge d'amortització era del 10%, i l'accident es produeix el dia 1/8/X. 

 

11. Venem un local per 25000 € + IVA. A començaments d'aquest exercici figurava en l'actiu per 100000 € i tenia una amor­tització acumulada de 67500 €. Si la vida útil que té assignada és de 70 anys i el valor residual és de 20000 €, comptabilitza la venda sabent que es cobra en efectiu i que es realitza el 15/3/X. 

 

12. Comptabilitza la venda d'una patent que es ven als 10 mesos d'haver-la adquirit, si el preu de compra és de 30 000 € + IVA (1/2/X), el preu de venda és de 40 000 € + IVA al comptat en efectiu (1/12/X), la vida útil que tenia atribuïda era de 10 anys, i el valor residual era zero.
 

Unitat 8

Conceptes claus

Enllaços d’interès