L'ADAPTACIÓ DE MATERIALS CURRICULARS. EAP de Terrassa
Document en PDF

Criteris per adaptar materials

Guió operatiu pel professor

Criteris en relació a la selecció dels materials
Un primer criteri per la selecció del material seria analitzar les potencialitats d'un determinat llibre de text per atendre millor la diversitat de l'alumnat. L'anàlisi del llibre de text hauria de contemplar almenys els següents aspectes:
- els aspectes formals, d'estructura i de llenguatge que faciliten la comprensió
- el model pedagògic en que es basa
- la relació entre objectius i continguts de treball
- la presentació i tractament dels continguts
- la proposta de situacions d'ensenyament-aprenentatge
- els lligams amb altres materials
- les recomanacions d'avaluació, si n'hi ha
- el lligam d'aquest llibre amb els dels cicles propers, anterior i posterior
Després d'optar per un determinat llibre de text podrem concretar les adaptacions necessàries per suplir les seves mancances i ajustar les seves propostes a les necessitats dels alumnes.

 

Criteris en relació a l'ús que se'n fa
Un cop seleccionat un determinat llibre de text, cal analitzar l'ús que se'n fa: Si hi ha un seguiment estricte de les propostes que planteja o s'utilitza de forma oberta que implica modificacions i ampliacions. Sovint el professor, coneixedor de la realitat del grup i del llibre de text, espontàniament i sobre la marxa selecciona algunes activitats, n'elimina d'altres, canvia criteris de temporització, complementa amb altres materials,... ; aquestes actuacions ja són, de fet, adaptacions del llibre de text . Si el professorat fa modificacions o ampliacions del llibre de text, l'adaptació entrarà dins d'aquesta dinàmica de treball.

 

Criteris en relació a les capacitats que promou
L'adaptació pot fer-se a diferents nivells i que, de fet, les successives concrecions del currículum són adaptacions que es fan en el centre i a l'aula. Però aquestes concrecions poden no ser suficients per estimular el desenvolupament de les capacitats de determinats alumnes i, per tant, caldrà introduir en les actuacions educatives les modificacions necessàries. En aquest sentit és important tenir presents els dos elements que han de presidir l'actuació educativa: d'una banda, allò que volem aconseguir amb la nostres actuacions, els objectius de l'educació, les intencions educatives; i d'una altra banda, l'alumnat, el seu context, les seves característiques, capacitats, etc. Aplicat a l'adaptació del llibre de text, això significa analitzar els objectius que proposa i la seva correspondència amb les capacitats i el context de l'alumnat.

Això pot pressuposar; modificar el temps destinat a l'assoliment dels objectius, seleccionar continguts que facilitin l'adquisició en el màxim grau possible de totes les capacitats, no caient en el parany de treballar molts continguts adreçats a desenvolupar una de les capacitats i cap contingut de les altres, adaptar els continguts a través de les accions de seleccionar, prioritzar, simplificar o seqüenciar, simplificar aquells que tenen una complexitat cognitiva elevada, prioritzar aquells que: afavoreixen l'aprenentatge autònom de l'alumnat.

Criteris en relació a la manera d'aprendre i d'ensenyar
Els mecanismes a través dels quals es produeix l'aprenentatge es basen en la interacció entre la manera d'aprendre de l'alumne, la manera d'ensenyar del professor i els continguts seleccionats.
Davant l'adaptació d'un llibre de text, es necessari conèixer l'estil d'aprenentatge propi de l'alumne i les estratègies que és capaç d' aplicar amb més èxit:
esbrinar els coneixements previs de l'alumne, conèixer el perfil d'estil i estratègies d'aprenentatge de l'alumne, la persistència davant una tasca proposada, i el grau d'atenció, conèixer si aquell alumne treballa millor sol, en petit grup, per parelles, etc., considerar el ritme de treball de l'alumne, conèixer les seves expectatives i la pròpia percepció com a subjecte capaç d'aprendre. Els resultats d'aquesta percepció incideixen en l'autoconcepte, i en la forma de relacionar-se amb els companys i amb el professor. Per tant, incideixen en les seves capacitats com a persona.

Fer partícips als alumnes dels objectius de la unitat didàctica del llibre i comprovar la representació que se'n fan. Es tracta de que l'alumne es faci una representació adequada del producte final que s'espera en cada activitat. A través de l'adaptació cal ajustar l'ajuda amb activitats de regulació i fer propostes de treball que ajudin a l'alumne a situar-se en els nous continguts, Potenciar les activitats adreçades a dominar les operacions d'anticipació i planificació de l'acció a fi que l'alumne pugui representar-se mentalment les accions necessàries per resoldre una tasca, assegurar que en l'adaptació es comuniquin els criteris i instruments d'avaluació a l'alumne.

Guió operatiu del professor

L'alumne i el llibre de text
· Abans de començar el tema a tractar introduïu les paraules noves del text, anticipeu el seu significat per tal de facilitar la comprensió a l'alumne, o bé escriviu el significat de les paraules.
· Si veieu que hi ha conceptes massa complicats, seleccioneu els més importants i subratlleu-los amb retolador transparent. Alhora, informeu a l'alumne que aquells són els importants.
· Si veieu que els textos són complexes, simplifiqueu-los, però eviteu la simplicitat excessiva de la frase per sota del que necessita o s'ha d'exigir a l'alumne.
· De vegades el títols són un xic complicats. En aquest cas, substituïu-los, esborrant-los amb corrector i escriviu amb paraules més entenedores el seu significat.
· Si els continguts que es presenten us semblen difícils per aquell alumne, feu successives presentacions, de maneres diferents.
· Si veieu que un tema és difícil d'entendre podeu enganxar dibuixos, quadres, etc. per tal d'ajudar a la comprensió.
· Si veieu que un tema és molt complex podeu ajudar-vos prèviament d'un esquema de punts claus explicatius.
· En un tema llarg podeu subratllar el que és imprescindible amb retolador, perquè l'alumne sàpiga que allò és el fonamental que ha de llegir.
· Si trobeu conceptes molt complicats però importants els podeu remarcar de diferents maneres: amb imatges, amb retolador, amb escrits complementaris, etc.
· Si les imatges que s'utilitzen són massa complexes i/o atapeïdes, podeu destacar-ne una part amb colors, tapar una part perquè l'alumne es centri amb allò que us interessa i/o presentar successivament els elements superposant transparències.
· Podeu reduir el nombre d'activitats que proposa el llibre, tenint en compte la selecció de continguts a treballar.

 • L'alumne i les activitats del llibre
  Un cop vista la proposta que fa el llibre de les activitats i coneixent el nivell de competències de l'alumne podem fer diferents suggeriments d'adaptació i a diferents nivells:
  · Comproveu que l'alumne entén el que se li demana en aquella activitat.
  · Davant de dificultats de comprensió doneu consignes clares per a la seva realització.
  · Si l'alumne no entén un text a causa de la seva llargada i complexitat podeu segmentar-lo en frases, utilitzant temps verbals coneguts per l'alumne.
  · Si considereu massa llargues algunes activitats, podeu reduir-les intentant garantir l'objectiu que volem aconseguir en aquella unitat didàctica.
  · Si hi han activitats complexes, podeu proposar-ne una com a model.
  · Pauteu a través de bases d'orientació.
  · Si hi ha activitats difícils, podeu donar-les mig resoltes.
  · Seleccioneu les activitats que possibilitin diferents nivells de resolució.
  · Ajusteu la durada de les activitats.
  · Diversifiqueu les activitats per mantenir i potenciar la motivació de l'alumne.
  · Respecteu sempre les activitats de comprovació dels aprenentatges.
  · Comproveu que les activitats d'avaluació responen als continguts nuclears.
  · Utilitzeu instruments per ajudar a la resolució de les activitats (material de suport manipulatiu, visual, calculadora, etc.).
  · En el moment de preparar activitats d'avaluació hauríeu de tenir en compte el grau de complexitat de l'enunciat de la pregunta, per tal de simplificar-lo, si convé.
  · Potencieu les activitats interdisciplinàries.
  · Si l'activitat requereix informació desconeguda i/o oblidada per l'alumne, introduïu activitats de repàs de coneixements anteriors.
  · Quan el tema sigui llarg i demani una comprensió global introduïu activitats de resum i síntesi.
  · Introduïu activitats de relació amb els coneixements previs.
  · Introduïu activitats de planificació i resolució de problemes.

L'alumne i els continguts
· Agafeu la guia didàctica i seleccioneu els objectius que penseu que pot assolir, els que no, i els que cal adaptar.
· Utilitzeu en la mesura que sigui possible el mateix material, per mantenir la motivació de l'alumne.
· Busqueu l'equilibri entre els diferents tipus de contingut: de conceptes, de procediments i d'actituds.
· Seleccioneu els continguts tenint en compte els que es repeteixen a totes les àrees:
· els de comprensió lectora i tractament de la informació
· els d'expressió i comunicació a través de diferents mitjans
· els de solució de problemes
· els d'anticipació i planificació de l'acció
· els d'autoestima
· els d'eficàcia social
· els de convivència, col·laboració i solidaritat
Totes aquestes actuacions i moltes altres que la iniciativa dels docents pot introduir, han de servir per estimular el desenvolupament de les possibilitats d'aprendre de tots els alumnes