Pàgina docent on hi trobareu exercicis de la
matèria de Dibuix tècnic del Batxillerat.

INTRODUCCIÓ ORGANITZACIÓ AGRAÏMENTS

Aquest papir forma part del llibre II dels Elements d' Euclides que està al
Museu d' arqueologia i antropologia de la Universitat de Pensilvània.
A la web: http://www.math.ubc.ca/~cass/Euclid/papyrus/papyrus.html s' hi
pot trobar més informació.

 

Introducció

El llenguatge gràfic del dibuix tècnic és una eina en el desenvolupament d'activitats de tipus tècnic, científic, creatiu, etc. El seu estudi es remonta a l'antiguitat. A la matèria de dibuix tècnic de Batxillerat, es pretén donar a conèixer aquest llenguatge gràfic que té importància tant en la formació acadèmica, pel seu caràcter instrumental, com en molts àmbits professionals.

La resolució d'activitats pràctiques de la matèria fins fa ben poc s'havia limitat a fer-se amb els estris del dibuix tradicional; però ara, per adaptar-se als requeriments socials, es fa necessari introduir els mitjans informàtics.
Això no vol dir que s'abandoni la manera de fer tradicional, però sí que es complementi amb una formació que utilitza també el dibuix assistit per ordinador.

Amb aquest treball es pretén elaborar material didàctic per desenvolupar els continguts propis de la matèria a través d'exercicis que tenen com a suport un programari de Dibuix Assistit per Ordinador.

Les activitats proposades no tenen com a objectiu el coneixement específic del programari, sinó la resolució de problemes propis de la matèria del dibuix tècnic amb l'ús de les eines informàtiques. No es tracta d'aprendre a fer anar el programa i conèixer les seves possibilitats, sinó d'utilitzar-lo com a eina de treball en la realització dels exercicis. Per això el treball s'ha estructurat en base els continguts de la matèria de dibuix tècnic del Batxillerat, proposant exercicis per realitzar sobre els diferents temes a tractar.

 

Organització

En aquest web docent hi trobareu exercicis de dibuix tècnic. Aquests estan organitzats en funció dels continguts de la matèria de dibuix tècnic del batxillerat.

La programació de la matèria es fa en dos cursos de 3 crèdits cadascun: dibuix tècnic I i II. En el primer curs s’introdueix el llenguatge gràfic. És un curs on s’incideix en el dibuix de les formes geomètriques planes, la codificació de vistes dièdriques i la representació perspectiva de formes tridimensionals. En el segon curs s’amplia i s’aprofundeix en els continguts ja treballats: sobre la geometria de les formes, l’operativitat del sistema dièdric i les representacions infogràfiques en 3 dimensions. Aquests coneixements s'organitzen en temes que contenen els exercicis proposats.

A continuació es detallen els temes agrupats per blocs de contingut amb una breu explicació dels principals aspectes que es treballen en els exercicis:

DIBUIX TÈCNIC 1 (1R DE BATXILLERAT)

 • GEOMETRIA DE LES FORMES 1.
  TEMES: Elements fonamentals, Formes poligonals 1 i 2, Relacions i transformacions, circumferències i tangències 1, Corbes còniques i tècniques 1.

Primer de tot, es fan els primers passos per conèixer d’un programa de DAO. I es comença a treballar amb els continguts específics de la materia: traçats bàsics en el pla, construcció de triangles, quadrilàters, polígons regulars, etc. Es treballa amb les relacions de semblança per la construcció de figures. S'introdueix l'estudi de les circumferències, les tangències i les corbes tècniques i còniques, especialment l'el·lipse.

 • SISTEMA DIÈDRIC 1.
  TEMES: Representació de cossos, Elements fonamentals

Bloc de contingut on es treballa sobre l'aplicació del sistema dièdric en la representació de vistes de cossos i on s'introduiexen els conceptes bàsics de la representació dièdrica: el punt, la recta, el pla i les pertinences.

 • SISTEMA AXONOMÈTRIC 1.
  TEMES: Representació de cossos, Representació en 3D.

S'introdueix el treball d'apunts del natural i els esbossos a mà alçada, a partir de referents senzills. S'estudien els diferents tipus de perspectiva axonomètrica, les ternes, i els coeficients de reducció. S'aplica el DAO en el dibuix en tres dimensions i s'estudien les diferents posicions d'un mateix objecte per tal de veure quina és la vista que millor l'explica.

 • SISTEMA CÒNIC1
  TEMES:Representació de cossos

Es dibuixen perspectives còniques d'objectes i espais senzills. Es veuen diferents tipus de perspectiva cònica i es treballen aspectes com l'elecció del punt de vista, la deformació de la perspectiva... a través de les eines del DAO.

DIBUIX TÈCNIC 2 ( 2N DE BATXILLERAT)

 • GEOMETRIA DE LES FORMES 2.
  TEMES: Proporcionalitat, Transformacions, Circumferències i tangències 2 i 3, Corbes còniques i tècniques 2

S'aprofundeix sobre els temes tractats anteriorment. s'estudien les relacions de proporcionalitat i les transformacions geomètriques (afinitat, homologia, homotècia iinversió) que s'apliquen per resoldre exercicis de geometria. També s'estudien les tangències a circumferències i a còniques.

 • SISTEMA DIÈDRIC 2.
  TEMES: Paral·lelisme i perpendicularietat, Operativitat dièdrica, Interseccions 1, 2 i 3, Distàncies i veritables magnituds, Superfícies i poliedres, Desenvolupaments, Interseccions de Cossos.

S'aprofundeix en l'estudi del sistema dièdric. S'estudien les posicions relatives de perpendicularietat, paral·lelisme, tall, creuament i intersecció entre elements, formes i cossos. Es coneixen eines com el canvi de pla, l'abatiment i els girs que s'utilitzen per resoldre exercicis. Es veuen les caracterísitiques dels cossos volumètrics més importants, la seva representació en posicions diverses i el seu desenvolupament. Per últim es treballa amb la intersecció de cossos resolta en 3D amb DAO.

 

L'ÍNDEX TEMARI de la barra superior del web dóna accés a la llista de temes de la matèria. Clicant a cada tema s'obté una relació dels exercicis proposats amb enunciat i solució que es poden descarregar individualment. Els exercicis estan organitzats per continguts i nivell de dificultat. De fàcil a més difícil. Alguns d'ells, pel seu grau de dificultat o d'aprofundiment sobre un tema concret són d'ampliació.

 

Agraïments

Gràcies a tots alumnes de l'assignatura de Dibuix tècnic de l'IES d'Artés i de St Hilari Sacalm que durant els sis anys passats han realitzat alguns dels exercicis proposats ara, perquè amb les seves observacions han contribuït a millorar els exercicis.
Gràcies a LLuís Sánchez-Cuenca López per la supervisió del projecte des de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.
Gràcies a Roser Carrera i Núria Antentas per contestar-me totes les preguntes que m'han anat sorguint sobre elaboració de pàgines web i l'ús del programari específic, i a Emili Benito Sayol per la seva col.laboració en la correcció d'estil, d'ortogràfia i sintaxi del material.
Gràcies a Pepon Negre pels seus consells sobre la organització del treball, a Laia Martín pels consells sobre legalitat i propietat intel·lectual, a Miquel Àngel de Miguel per posar en marxa els mecanismes per connetar amb Autodesk, i també a Narcís Figueras per contestar als meus requeriments i facilitar-me l'Autocad.

La realització d'aquest treball ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya a Marta Juvanteny Gorgals (DOGC núm. :4699 de 17.8.2006).


 


Marta Juvanteny Gorgals Avís legal Última actualització del web: 12.07.2007