Els pronoms febles: errors per excés

 

1. Cada pronom substitueix un sol element de la frase.

1.1. No s'ha d'afegir el pronom hi al pronom en quan se substitueix un sol element de la frase.

Demanaré l'informe als membres de la comissió.

Els hi demanaré l'informe. MALAMENT

Els demanaré l'informe.

Lliura els documents als professors.

Lliura'ls-hi els documents. MALAMENT

Lliura'ls els documents.

1.2. En la llengua oral, sovint la combinació els hi no substitueix cap element.

Volien pendre'ls-hi el lloc als convidats. MALAMENT
Volien prendre el lloc als convidats.

1.3. No s'ha de repetir el pronom hi.

Hi haig d'anar-hi. MALAMENT
Hi haig d'anar./Haig d'anar-hi.

2. No s'ha d'utilitzar el pronom quan hi és present l'element substituït.

2.1. No s'ha d'utilitzar el pronom en quan hi ha el nom al qual substitueix. Aquest error és molt habitual amb el verb haver-hi.

Volia matricular-se a l'escola, però ja n'hi havia massa estudiants.
Volia matricular-se a l'escola, però ja hi havia massa estudiants.

2.2. Quan el pronom en equival a un possessiu, solament s'ha de fer servir el pronom i no s'hi ha d'afegir cap altre possessiu.

He enviat l'original a la secretària, que ara n'estudiarà el seu contingut. MALAMENT
He enviat l'original a la secretària, que ara n'estudiarà el contingut. (de l'original)

Van muntar la xarxa de comunicació i en va provar el seu funcionament. MALAMENT
Van muntar la xarxa de comunicació i en van provar el funcionament.

2.3. Si hi ha un pronom relatiu, no s'hi ha d'afegir cap pronom feble.

És un assumpte del qual n'haurem de tornar a parlar. MALAMENT
És un assumpte del qual haurem de tornar a parlar.

Es farà una conferència a la qual convindria que hi assistíssiu. MALAMENT
Es farà una conferència a la qual convindria que assistíssiu.

L'edifici on hi anava a estudiar ha estat restaurat. MALAMENT
L'edifici on anava a estudiar ha estat restaurat.

 


Els pronoms febles: errors per omissió


Les omissions més freqüents tenen a veure amb els pronoms hi i en, atès que no es fan servir en castellà.

1. Omissió del pronom hi

1.1. No s'ha d'oblidar de posar aquest pronom quan se substitueix un complement esmentat abans introduït per una preposició.

Pots assistir a l'acte perquè Ø està convidada tota la comunitat universitària. MALAMENT
Pots assistir a l'acte perquè hi està convidada tota la comunitat universitària

Estem davant una situació compromesa; de fet, tothom Ø està. MALAMENT
Estem davant una situació compromesa; de fet, tothom hi està.

Per resoldre aquest problema, no veig que es pugui fer res. MALAMENT
Per resoldre aquest problema, no veig que s'hi pugui fer res.

1.2. El pronom hi matisa o canvia el significat d'alguns verbs. No s'ha d'oblidar d'afegir aquest pronom quan cal.

Sabia la resposta, però a l'hora de l'examen no vaig caure. MALAMENT
Sabia la resposta, però a l'hora de l'examen no hi vaig caure. [verb: caure-hi]
En canvi: Vaig caure per les escales. [verb: caure]

Malgrat l'ajuda, no podíem fer res més. MALAMENT
Malgrat l'ajuda, no podíem fer-hi res més. [verb: fer-hi]
En canvi: Després podríem fer les maletes. [verb: fer]

Tot i les acusacions, no es va tornar. MALAMENT
Tot i les acusacions, no s'hi va tornar. [verb: tornar-s'hi]
En canvi: Va tornar a casa l'endemà. [verb: tornar]

Malgrat les intervencions, no va sentir mai més. MALAMENT
Malgrat les intervencions, no hi va sentir mai més. [verb: sentir-hi]
En canvi: No va sentir la trucada. [verb: sentir ]

Havia moltes altres possibilitats per resoldre el conflicte. MALAMENT
Hi havia moltes altres possibilitats per resoldre el conflicte. [verb: haver-hi]
En canvi: Havia de tornar els documents aviat. [verb: haver]

2. Omissió del pronom en

2.1. No s'ha d'oblidar de posar el pronom quan se substitueix un complement sense article.

Havien tingut moltes possibilitats d'arribar a un acord; ara ja no tenen Ø tantes. MALAMENT
Havien tingut moltes possibilitats d'arribar a un acord; ara ja no en tenen tantes.

No tenien equip de so i Ø van comprar un. MALAMENT
No tenien equip de so i en van comprar un.

2.2. No s'ha d'oblidar de posar el pronom en quan se substitueix un complement introduït per la preposició de esmentat abans.

Venim de la reunió. Vosaltres també Ø veniu? MALAMENT
Venim de la reunió. Vosaltres també en veniu?

Sortiran de l'examen a les sis; però no sé a quina hora sortirem Ø nosaltres. MALAMENT
Sortiran de l'examen a les sis; però no sé a quina hora en sortirem nosaltres.

2.3. No s'ha d'oblidar d'afegir el pronom en als verbs que van amb aquest pronom.

Va fer l'examen, però no es va sortir. MALAMENT
Va fer l'examen, però no se'n va sortir. [verb: sortir-se'n = sortir airós d'una empresa dificultosa]
En canvi: Va sortir decebut de l'examen. [sortir: alguna persona o cosa, passar de dins a fora]

S'han anat després de la classe. MALAMENT
Se n'han anat després de la classe. [verb: anar-se'n = partir d'un lloc per anar en un altre]
Han anat a buscar els qui ja han marxat. [verb: anar = moure's dirigint-se a un indret determinat]

 

Els pronoms febles: formes errònies i confusió entre pronoms

1. El plural del pronom li és els; lis no existeix.

Lliurarà els documents a tots els vicerectors.

Lis lliurarà els documents. MALAMENT

Els lliurarà els documents.

2. El pronom li no s'ha de fer servir en comptes del pronom hi quan es fa referència a éssers inanimats perquè solament pot referir-se a persones.

Aquesta assignatura és molt interessant. No li donis més voltes i matricula-te'n. MALAMENT
Aquesta assignatura és molt interessant. No hi donis més voltes [a aquest assumpte] i matricula-te'n.

No s'han posat d'acord per aquest motiu; li han donat massa importància.
No s'han posat d'acord per aquest motiu; hi han donat [a aquest motiu] massa importància.

3. Hi ha alguns verbs intransitius (porten un CI) que es fan servir incorrectament com a transitius (porten un CD) quan es fa referència a persones.

A causa d'això, es fan servir els pronoms corresponents al CD (el, la, els,les i variants) en lloc de fer servir els pronoms corresponents al CI (li, els, -los, 'ls).

Escriu el teu tutor. Escriu al teu tutor.
Escriu-lo. Escriu-li.

Telefona la directora. Telefona a la directora.
Telefona-la. Telefona-li.

Truca les professores. Truca a les professores.
Truca-les. Truca'ls.

El pronom per al CD masculí plural i el pronom per al CI plural coincideixen: els, -los, 'ls

Heu de respondre els professors. Heu de respondre als professors.
Heu de respondre'ls. Heu de respondre'ls.

4. Cal fer atenció a no fer servir el, la, els, les en comptes de en quan se substitueix un complement sense article.

Ara no tinc cotxe i visc millor que quan el tenia. MALAMENT
Ara no tinc cotxe i visc millor que quan en tenia.

No té mai problemes, però jo sí que els tinc. MALAMENT
No té mai problemes, però jo sí que en tinc.

5. En la llengua oral no és recomanable fer servir el pronom se en comptes dels pronoms nos i vos. En la llengua escrita és una forma incorrecta.

Trobem-se a la secretaria de l'escola. MALAMENT
Trobem-nos a la secretaria de l'escola.

Aneu's-en com més aviat millor. MALAMENT
Aneu-vos-en com més aviat millor.

6. En la llengua oral s'admet que els infinitius del tipus convèncer i els imperatius del tipus digues (dir) seguits d'un pronom perdin la consonant final i el pronom es redueixi. En la llengua escrita, però, aquestes formes no són admissibles.

Calia convènce'l que la reunió era necessària. MALAMENT
Calia convèncer-lo que la reunió era necessària.

Digue'm què haig de fer per matricular-me. MALAMENT
Digues-me què haig de fer per matricular-me.

 

Els pronoms febles: errors en la combinació de dos pronoms (CI+CD)

 

L'ordre normal en la frase és SUB+VERB+CD+CI però en la substitució pronominal aquest ordre s'altera: SUB+CI+CD+VERB

Joan dona el pastís als nens: Joan els el dóna

Complement indirecte plural + Complement directe

Els + el, la, els, les, ho, en


1. Ús incorrecte de la combinació els hi

El pronom hi mai no pot substituir el complement directe (CD), singular o plural. Recordem que quan substituïm hem de canviar l'ordre de CD+CI a CI+CD.

Demanaré el permís als professors. CD CI

CI CD Els el demanaré

Els hi demanaré. MALAMENT


Demanaré l’autorització als professors.

Els la demanaré.

Els hi demanaré. MALAMENT


Demanaré els permisos als professors.

Els els demanaré

Els hi demanaré. MALAMENT


Demanaré les autoritzacions als professors.

Els les demanaré.

Els hi demanaré. MALAMENT


Demanaré permisos als professors.

Els en demanaré.

Els hi demanaré. MALAMENT


Demanaré el que necessitem als professors.

Els ho demanaré.

Els hi demanaré. MALAMENT

Demanaré apunts als professors.

Els en demanaré.

Els hi demanaré. MALAMENT

Complement indirecte singular + Complement directe

li + el, la, els, les, ho, en

(Ús incorrecte de les combinacions se’l, se la, se’ls, se les)

El pronom se mai no pot substituir el complement indirecte (CI) de 3a persona del singular.

· El professor va tornar l’examen a l’alumne.
CD CI

El professor sel va tornar.
El professor li + el va tornar: El professor li'l va tornar.


En aquests casos s'accepta el canvi d'ordre i la disfressa del pronom de CI en hi:

El professor l’hi va tornar.
CD CI

El professor va tornar la prova a l’alumne.

El professor se la va tornar. MALAMENT

El professor li la va tornar: El professor la hi va tornar.

El professor va tornar els exàmens a l’alumne.

El professor se’ls va tornar. MALAMENT

El professor li'ls va tornar: El professor els hi va tornar.

El professor va tornar les proves a l’alumne.

El professor se les va tornar. MALAMENT

El professor li les va tornar: El professor les hi va tornar.

El professor va tornar allò a l’alumne.

El professor s’ho va tornar. MALAMENT

El professor li ho va tornar.

 

Text adaptat de:
Servei de Llengües i Terminologia Autors: Marta de Blas, Jordi Giner
Unitat d’Assessorament Lingüístic Data d’edició: 1 de desembre de 1998

http://www2.upc.es/slt/