Agència Catalana de Protecció de Dades Agència Catalana de Protecció de Dades
Home > Articles Correu Correu Mapa Mapa Cercador
Drets i protecció
Normativa
Registre de Protecció de Dades de Catalunya
  Articles  
  Accessibilitat en les webs: un nou repte  
Maria del Mar Lluelles Perera
Febrer de 2005
1.- INTRODUCCIÓ
   Si tenim en compte que el principal objectiu de les planes webs és difondre informació al major nombre de persones possibles, no podem permetre que la tecnologia actual suposi una barrera per als usuaris: Per això cal potenciar que des del món de l’educació puguem dissenyar, seguint unes pautes, planes webs accessibles per a tothom. No oblidem que darrera de qualsevol “màquina” hi ha una persona i que la tecnologia ha de ser una eina que ens faciliti la feina sense posar-hi impediments. En aquest sentit, cada vegada hi ha més empreses informàtiques que treballen en la línia de l’accessibilitat. Tenim com a exemples:
   Amb aquest afany cal que tots hi participem en la mesura de les nostres possibilitats, per tal de que aquest nou repte, l’accessibilitat en les webs esdevingui, ben aviat una realitat.
[ Tornar ]
2.- QUÉ ÉS L’ACCESSIBILITAT?
   Podem definir l’accessibilitat com el camí que ens permet difondre la informació web a qualsevol persona, amb total independència de l’equip i del programari que empri. Tanmateix, des d’un punt de vista estrictament legal, cal contemplar-la com el reconeixement d’un dret que trobem recollit en la Constitució espanyola de 1978 en els articles:
Article20.1.d. (http://www.congreso.es/funciones/constitucion/titulo_1_cap_2_sec1.htm)
Es reconeixen i es protegeixen els drets: A comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. La llei regularà el dret a la clàusula de consciència i al secret professional en l’exercici d’aquestes llibertats”.
Article 51.2. (http://www.congreso.es/funciones/constitucion/titulo_1_cap_3.htm)
“Els poders públics promouran la informació i l’educació dels consumidors i dels usuaris, en fomentaran les organitzacions i les escoltaran en les qüestions que puguin afectar-los, en la forma que la llei estableixi”.
També és una obligació legal recolzada per les lleis següents:
·
Llei 34/2002, d’ 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), en la seva disposició addicional cinquena. Fa referència a l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat i d’edat avançada a la informació proporcionada per mitjans electrònics:
   
 
Un. Les Administracions públiques adoptaran les mesures necessàries per que la informació disponible en les seves respectives pàgines d’internet pugui ser accessiblea persones amb discapacitat i d’edat avançada, d’acord amb els criteris d’accessibilitat al contingut generalment reconeguts, abans del 31 de desembre de 2005.
   
 
Així mateix, podran exigir que les planes d’internet el disseny o manteniment de les quals financiïn apliquin els criteris d’accessibilitat abans mencionats.
   
 
Dos. Igualment, es promourà l’adopció de normes d’accessibilitat pels prestadors de serveis i els fabricants d’equips i “sotfware”, per facilitar l’accés de les persones amb discapacitat o d’edat avançada als continguts digitals.
   
·
LIONDAU 51/2003, del 2 de desembre, d’ igualtat d’ oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Aquesta llei estableix l’obligació progressiva de que tots els entorns, productes i serveis han de ser accessibles i disposa de terminis per tal de realitzar els canvis necessaris per aconseguir-ho.
   
 
Respecte als productes i serveis de la societat de la informació la llei estableix en "la Disposició final sèptima:
   
 
1. En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern aprovarà, segons el previst en el seu article 10, unes condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització de les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i de qualsevol mitjà de comunicació social, que seran obligatòries en el termini de quatre a sis anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei per a tots els productes i serveis nous, i en el termini de vuit a deu anys per a tots aquells existents que siguin susceptibles d’ajustos raonables.
   
 
I en la Disposició final dècima
   
 
El Govern, en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, desenvoluparà el currículum formatiu en “disseny per a tots”, en tots els programes educatius, inclosos els universitaris, per la formació de professionals en els camps del disseny i la construcció de l’entorn físic, l’edificació, les infraestructures i obres públiques, el transport, les comunicacions i telecomunicacions i els serveis de la societat de la informació.
[ Tornar ]
3.- ACCESSIBILITAT, PER A QUI?
L’accessibilitat va dirigida a qualsevol persona això inclou a diversitat d’usuaris com per exemple:
·
Els que tenen una visió limitada: visió túnel, pèrdua de camp central o visió borrosa.
·
Els que tenen una ceguera cromàtica (dificultat per diferenciar entre el color roig i el verd o entre el groc i el blau o usuaris que no poden percebre cap color.
·
Els que no hi poden veure.
·
Els que tenen dificultats d’audició.
·
Els que no hi poden sentir.
·
Els que no hi poden veure ni sentir.
·
Els que tenen dificultats de mobilitat.
·
Els que pateixen dislèxia o discalculia.
·
Els que tenen dificultat per a concentrar-se.
·
Els que tenen dificultats d’aprenentatge.
·
Els de la tercera edat.
·
Els que no tenen accés per motius econòmics o socials a les últimes tecnologies ja que disposen d’ordinadors antics o versions de navegadors enrraderides.
·
Els que no tenen experiència prèvia en l’ús de la xarxa.
·
Els que tenen un domini limitat de l’idioma.
[ Tornar ]
4.- EINES DE VALIDACIÓ D’ACCESSIBILITAT D’UNA WEB
Podem trobar diferents eines per tal d’analitzar l’accessibilitat d’una web en l’adreça http://www.e-kaw.org/herramientas/evaluacion/index.htm. Entre totes elles comentaré una de les més emprades: TAW (Test accessibilitat web: www.tawdis.net/). El seu funcionament es força senzill, ràpid i fiable ja que ens ofereix la possibilitat de comprovar l’accessibilitat d’una plana web en línia o descarregar gratuïtament el programa per analitzar un conjunt de planes.
4.1. ANALITZAR UNA WEB EN LÍNIA
·
Anirem a l’adreça: http://www.tawdis.net/
·
Escriurem l’adreça de la web que volem analitzar en la casella anomenada URL i clicarem en el botó revisar.
Com a resultat ens mostrarà, com podem veure en l'exemple, si la web és o no accessible.
4.2. ANALITZAR UNA WEB AMB EL PROGRAMA TAW
·
Anirem a l’adreça: http://www.tawdis.net/
·
Clicarem en la línia: nova versió del programa TAW.exe Descarregable.
·
Anirem al formulari de descàrrega.
·
Introduirem el nostre nom, el de la nostra empresa i l’ e-mail, després clicarem en descarregar.
·
Seleccionarem el sistema operatiu amb el que treballem i el guardarem en el disc, en l’escriptori o en una carpeta.
·
A continuació localitzarem, en el nostre ordinador, el programa TAW i l’instal·larem seguint els passos de l’assistent.
·
Anarem al menú inici\Tots els programes\TAW\TAW
·
Clicarem en el menú arxiu\Nou analitzador
·
Podem analitzar una plana remota, penjada a internet , simplement escrivint la seva dreça en la casella URL o be analitzar una plana local, continguda en una carpeta, en prémer la icona (obrir fitxer local )
·
Seleccionarem els nivells a explorar segons els resultats que vulguem obtenir:
 
-
Prioritat 1: indica els punts que han de ser satisfets en les pàgines web per tal de que cap persona es trobi en una situació d’incapacitat d’accedir a la informació.
-
Prioritat 2: indica els punts que haurien de ser satisfets en les planes web per tal de que cap persona tingui greus dificultats per accedir a la informació.
-
Prioritat 3: indica els punts que haurien de ser satisfets en les planes web per tal de que cap persona tingui dificultats per accedir a la informació.
 
Per que una plana web es consideri accessible cal que compleixi les pautes de la prioritat 1, les restants, 2 i 3, es consideren de millora.
·
Seleccionarem els enllaços a seguir segons els resultats que vulguem obtenir:
·
-
No seguir: analitza únicament la url introduïda sense cap enllaç.
-
Domini: analitza tots els enllaços que comparteixen el mateix domini que la url inicial.
-
Directori: analitza els enllaços inclosos en el mateix directori o als seus subdirectoris.
-
Tots: analitza tots els enllaços. Aquesta opció no és recomanable si no es coneix el lloc que analitzem.
·
Finalment clicarem en la icona analitzar.
 
A primera vista comprovarem quines planes són accessibles, les que presenten el semàfor verd o les que no ho son, semàfor roig Si volem una informació més detallada seleccionarem l’ opció informe resum del menú opcions. Aquest informe consta de tres parts:
Capçalera: mostra el logotip,data,versió del programa i les normes WAI aplicades.
Planes analitzades: mostra les planes que s’inclouen en el resum.
Problemes trobats: agrupats per prioritats, indicant per a cadascun d’ells el codi del punt de verificació, la descripció, planes analitzades en les que es troba el mateix problema i nombre de vegades que es repeteix el problema en la plana. La plana analitzada es mostra acompanyada d’icones, que ens informen dels problemes d’accessibilitat trobats. Aquestes icones són:
Nivell de prioritat 1  
Nivell de prioritat 2  
Nivell de prioritat 3  
Exemples:
Informe resum d’una plana web no accessible (Recursos informàtics per educació especial)
Informe resum d’una plana web accessible (Recursos informàtics per alumnes nouvinguts)
Quan una plana web ha superat el test d’accessibilitat portarà un logotip que indica el nivell d’accessibilitat aconseguit.
Nivell "A" : Indica que s’han complert tots els punts de verificació de Prioritat 1.
Nivell "AA" : Indica que s’han complert tots els punts de verificació de Prioritat 1 i 2.
Nivell "AAA" : Indica que s’han complert tots els punts de verificació de Prioritat 1, 2, i 3.
Podrem trobar aquests logotips en l’adreça: http://www.w3.org/WAI/WCAG1-Conformance
[ Tornar ]
5.- ESTUDIS QUE S’HAN REALITZAT SOBRE ACCESSIBILITAT
1. Estudi de l’accessibilitat en les webs dels centres d’ensenyaments professionals de Catalunya (format pdf),dirigit per Maria del Mar Lluelles Perera i realitzat pels alumnes de segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics de l’IES-SEP Caparrella de Lleida. Febrer 2005.
2. L’accessibilitat de les webs de les universitats catalanes. Estudi realitzat per Miquel Térmens Graells, Mireia Ribera Turró i Andreu Sulé en el que ens informen de què només 1 de les 43 planes web de les universitats analitzades eren accessibles.
3. Estudi d’accessibilitat de les planes web de les universitats espanyoles i de l’administració local. Estudis realitzats per la Universitat Complutense de Madrid. Resultats obtinguts:
-
Universitats: d’un total de 68 universitat públiques i privades analitzades només el 19% eren accessibles.
-
Administració local (diputacions i ajuntaments): d’un total de 20 llocs web analitzats el 0% eren accessibles.
[ Tornar ]
6.- PRINCIPALS PAUTES D'ACCESSIBILITAT AL CONTINGUT DE LA WEB
Cadascuna de les pautes que comentaré a continuació es presenten, com a exemples, en la web anomenada com l’article: “Accessibilitat en les webs: un nou repte” dirigida per Maria del Mar Lluelles Perera i realitzada per Josefina Valls Sin, alumna de segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics de l’IES-SEP Caparrella de Lleida. Febrer 2005.
·
Imatges i gifs animats: Seran accessibles si inclouen un text alternatiu que contingui una breu descripció del seu contingut, màxim una frase.
 
·
Gràfics i esquemes: En el cas dels gràfics caldrà resumir la informació que contenen amb l’atribut LONDESC.
 
·
Enllaços hipertextuals: S’aconsella anomenar-los amb un text significatiu.
 
·
Mapes d’imatge: En el cas de que sigui una imatge la que il·lustra un enllaç caldrà posar–hi un text alternatiu.
 
·
Multimèdia: Un vídeo o un so seran accessibles si s’acompanyen d’un títol i/o d’un text alternatiu. És molt important que només s’activin a petició de l’usuari.
 
·
Ús del color: Pel que fa referència als colors es recomana:
 
 
-
Evitar l’ús de colors per donar informacions importants en la web ja que limitaríem l’accés a un col·lectiu d’ usuaris.
-
Respectar els colors predeterminats dels enllaços: blau per enllaços no visitats, lila enllaços visitats, i roig pels enllaços actius.
-
Assegurar-nos de que el color de fons i del primer pla tinguin suficient contrast.
 
·
Organització de les pàgines: Utilitzarem capçaleres (H1,H2, H3,...), llistes i una estructura consistent. Si usem fulls d’estil en cascada (CSS) pel disseny i l’estil, aconseguirem una independència del dispositiu.Per tal de facilitar el treball dels cercadors i dels navegadors adaptats tindrem cura en codificar els punts següents:
 
 
-
Idioma de la web.
-
Joc de caràcters amb el que s’ha codificat la plana.
-
Metadades: ens informen de l’autor, títol i contingut de cada plana.
-
Title: Títol de cada plana. L’estàndard HTML emprat.
 
·
Taules: Emprarem taules per organitzar i visualitzar dades amb un seguit de pautes: Identificar els encapçalament de files i columnes Proporcionar un resum amb l’atribut SUMMARY Evitarem l’ús de taules per a maquetar una plana.
 
·
Marcs: No es recomanen per dissenyar una plana web. En el cas de que s’emprin utilitzarem l’element NOFRAMES, li posarem un nom coherent i el descriurem amb l’atribut LONGDESC.
 
·
Scripts, applets i plug-ins: Cal oferir un contingut alternatiu per als navegadors que no suporten aquestes funcions, com és el cas de versions antigues o de navegadors adaptats.Per exemple: en el supòsit de voler fer accessible un objecte flash, un recurs fàcil seria exportar la pel·lícula com a gif animat. També podem inserir un codi alternatiu HTML (imatge, text alternatiu i text normal) en lloc de l’animació FLASH; cal fer-ho desprès de l’etiqueta OBJECT i abans de la primera etiqueta PARAM (http://acceso.uv.es/accesibilidad/flash/Index.html).
 
·
Revisió de les planes: Validarem l’accessibilitat amb eines automàtiques i mitjançant una revisió personal, ja que aquesta és la única manera d’assegurar la claredat del llenguatge i la facilitat de navegació. Els mitjans automàtics son generalment ràpids però poden no identificar tots els problemes d’accessibilitat. Emprarem doncs tecnologies i pautes de l’ organització internacional i independent anomenada World-Wide Web Consortion W3C per tal de revisar la plana web (http://www.tadis.net/) i els fulls d’estil CSS (http://jigsaw.w3.org/css-validator). Posteriorment realitzarem una revisió personal mitjançant una taula de verificació de prioritat 1.
[ Tornar ]
7.- LLIBRES
[ Tornar ]
8.- ADRECES D'INTERÉS
· SIDAR: Seminari de iniciatives sobre discapacitat i accessibilitat en la xarxa (http://www.sidar.org/recur/desdi/docs/index.php)
   
· ACCESO: Unitat d’investigació de la Universitatde València (http://acceso.uv.es/accesibilidad/index.html)
   
· FAR: Funcionalitat i accessibilitat en la xarxa (http://www.timon.com/far/mapa.html)
   
· Diputació de Barcelona: Llibre d'estil (http://www.diba.es/lled)
   
· KAW: Kit d’accessibilitat web (http://www.e-kaw.org/herramientas/evaluacion/index.htm)
   
· Miquel Térmens i Graells: Professor titular d'escola universitària. Departament de Biblioteconomia i Documentació. Facultat de Biblioteconomia i Documentació (http://bd.ub.es/pub/termens/)
   
· DISWEB2000: (http://usuarios.discapnet.es/disweb2000)
[ Tornar ]
 

 

 
Generalitat de Catalunya
 
Avís legal  |  Accessibilitat  |  Seguretat
© 2003 Agència Catalana de Protecció de Dades. Reservats tots els drets.