GUIA DIDÀCTICA
INTRODUCCIÓ

  Aquesta WebQuest està adreçada a professors d'educació especial, infantil, primària, secundària, de pedagogia 
terapèutica, de les UAC, mestres d'escoles d'educació especial, psicopedagogs, logopedes i d'altres professionals 
que atenguin alumnat amb característiques similars. 

  El seus objectius son:
  * Analitzar els problemes d'aprenentatge i les aportacions que poden fer les eines informàtiques.
  * Revisar els casos més freqüents de discapacitats i determinar les necessitats d'adaptació de l'entorn informàtic. 
  * Presentar el ventall de materials informàtics específics per a necessitats educatives especials. 
  * Presentar els recursos que ofereixen les entitats que desenvolupen accions en aquest àmbit.

Per desenvolupar aquesta WebQuest es necessiten uns mínims coneixements informàtics. Son els següents:
  * Conèixer els serveis bàsics de la xarxa Internet: navegació i cerca d'informació.
* Descarregar i desar informació d'una plana web. * Correu electrònic com a eina de comunicació i de transmissió de fitxers.
* Familiaritzar-se en l'entorn Windows per tal de poder instal·lar les diferents aplicacions. * Ús habitual d'un processador de textos. * Conèixer les diferents activitats clic.          * Familiaritzar-se amb el powerpoint.                       
TASCA
  Per desenvolupar de forma adient aquesta WebQuest s'hauran de seleccionar, comparar, classificar i comentar els 
diferents recursos que poc a poc s'aniran descobrint en cadascuna de les web seleccionades.
  La majoria de la informació amb la que es treballarà prové de suports informàtics que s'hauran de descarregar 
i instal·lar per tal de poder-los analitzar i valorar. Cal dir també que aquest suports inclouen un dossier escrit que
ens facilita la tasca del seu aprenentatge.
PROCÉS
TEMPORITZACIÓ:
  Aquesta WebQuest està pensada per desenvolupar-la en unes 4 sessions de tres hores de durada ja que
bàsicament, en cadascuna d'elles, es pretén informar dels diferents recursos i a la vegada posar-los en comú. 
ORGANITZACIÓ:
  Les diferents activitats es realitzaran en petits grups de dues a tres persones com a màxim amb el suport
d'un ordinador per tal de poder-les resoldre i comentar seguin l'ordre establert.
  
RECURSOS:
  SOFTWARE:
  * Connexió a internet.
    * Navegador d'internet.
    * Correu electrònic.
    * Processador de textos.
    * Powerpoint
    * Sinera 2000 en disc.
    * Clic Sinera 2000.
    * Creda Mil.
    * Materials de formació 2003.
  HARDWARE:
  * Un ordinador i una impressora per a cada grup.
ESPAI: 
  Cal preveure un equipament i un aula adient per tal de presentar, cercar, comentar i resoldre les diferents 
qüestions plantejades en la WebQuest.
AVALUACIÓ
  L'avaluació d'aquesta WebQuest es farà sobre el seu contingut. Podríem ampliar-la elaborant rúbriques per
avaluar les tasques, el procés, el disseny, els recursos i el producte final.
CONCLUSIONS

  La idea d'aquesta WebQuest és difondre els mitjans informàtics específics per a educació especial per tal de que
 els educadors puguin emprar-los, sense cap mena de dificultat, en la seva tasca diària.
CRÈDITS
  Aquesta WebQuest ha estat realitzada per Maria del Mar Lluelles Perera, professora d'informàtica i formadora de 
la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació.
  Per a qualsevol informació, referent a aquesta WebQuest, podeu adreçar-vos a : mlluelle@pie.xtec.es