Disc de l'OpenOffice

Una cacera del tresor d'informàtica adreçada a l'alumnat de Secundària, de Cicles Formatius i de Batxillerat

Base de dades informatitzada

Aplicació OpenOffice.org Base

Introducció

L'Open Base és una aplicació integrada dins del paquet ofimàtic OpenOffice, que ens permet emmagatzemar molta informació d'una manera estructurada per tal d'accedir-hi ràpidament.

Els objectius proposats en aquesta cacera són donar a conèixer, dissenyar, crear i treballar tots els objectes bàsics (taules, consultes, formularis i informes) de les bases de dades relacionals.

Aplicació OpenOffice.org Base

Preguntes

 1. Quina és la funció de l'aplicació Open Base?
 2. Quins són els objectes que podem crear dintre d'una base de dades?
 3. Quins tipus de camps podem emprar en l'aplicació Open Base? Què ens permet emmagatzemar cadascun d'ells?
 4. Quina és la utilitat d'una clau primària?
 5. Què és una base de dades relacional?
 6. Quins tipus de relacions coneixes? Podries posar un exemple de cadascuna d'elles?
 7. Com afecta el nom, el contingut i el tipus de camps en la creació d'una relació entre dues taules?
 8. Pots comentar quins són els passos a seguir per a crear relacions entre taules?
 9. Què és un filtre? Quins tipus de filtres coneixes?
 10. Qué són les consultes? Quins tipus de consultes coneixes?
 11. Quins són els caràcters comodins utilitzats en les consultes? Quina és la seva utilitat?
 12. Quina és la finalitat de crear una consulta amb paràmetres?
 13. Quina és la utilitat d'un formulari?
 14. Què és un informe? Com el podem crear?

Aplicació OpenOffice.org Base

La gran pregunta

Es proposa dissenyar i crear una base de dades, d'elecció lliure, amb l'aplicació OpenOffice.org Base, tenint en conte els requisits següents:

 • Ha de constar de quatre o més taules relacionades
 • Ha d'incloure entre cinc i deu consultes
 • Ha d'estar formada per un mínim de tres formularis i un d'ells ha de tenir subformularis
 • Cal obtenir un mínim de tres informes

Elements a avaluar:

 • Que compleixi els requeriments
 • El grau de dificultat
 • La possibilitat real d'aplicació
 • Els recursos i les estratègies usades
 • Les fórmules presentades i el seu grau d'optimització
 • La presentació global de cadascuna de les seves parts

Logotip OpenOffice.org

Recursos d'internet