AVALUACIÓResposta correcta

L'avaluació d'aquesta webquest la fareu vosaltres mateixos, per grups, mitjançant la següent rúbrica:

Rúbrica de l'accessibilitat, del disseny i del contingut d'una web

Aquesta autoavaluació s'argumentarà amb el professor desprès de les exposicions orals. És considerarà un bon treball si sumeu més de 80 punts. A continuació us donaré les orientacions per tal d'aconseguir-los:

 1. Realitzar totes les activitats
  • Caceres del tresor
  • Estudi d'accessibilitat web
  • Exposició oral de les tasques realitzades
  • Treball final: Elaboració d'una web totalment accessible
   (10 punts per activitat)

 2. Inserir en les webs el màxim d'elements possibles:
  • Imatges
  • Animacions
  • Gràfics
  • Enllaços hipertextuals
  • Mapes d'imatge
  • Vídeos
  • Sons
  • Capes
  • Taules
  • Formularis
  • Scrips, applets i plug-ins

 3. Aconseguir un nivell d'accessibilitat de prioritat 3
 4. Obtenir un contingut adient
 5. Realitzar un bon disseny
 6. Utilitzar un full d'estil extern
 7. Codificar cadascuna de les planes
  (10 punts per activitat)


Portada
Conforme amb el nivell AAA d'accessibiliat d'acord amb les Directrius d'Accesibilitat per al Contingut Web 1.0  |   CSS vàlides i revisades amb el revisor de CSS del W3C.  |   Sintaxi correcta, d'acord amb el revisor del W3C.